Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường chuyên Hùng Vương - Gia Lai

Trang 1/(001)
SỞ GD & ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 12 – (2018 – 2019)
MÔN TOÁN
Thi gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 25 câu)
(Đề có 2 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật,
,3,()
A
B SA a AD a SA ABCD . Tính góc giữa SD
và (SAB)?
A.
0
30
. B.
0
90
. C.
0
60
. D.
0
45
.
Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,
.SA ABC Gọi H là hình chiếu vuông góc của A
lên SB. Khẳng định nào dưới đây sai?
A.
BC SC . B. BC SB . C. BC AH . D. SC AH .
Câu 3: Tính theo a thể tích V của khối lập phương
.ABCD A B C D

biết .AC a
A.
3
33 .Va
B.
3
3
.
3
a
V
C.
3
.
27
a
V
D.
3
3
.
9
a
V
Câu 4: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
A.
4 mặt phẳng. B. 3 mặt phẳng. C. 1 mặt phẳng. D. 2 mặt phẳng.
Câu 5: Cho hình chóp
.SABCD có
SA ABCD
, đáy ABCD hình chữ nhật. Tính thể tích khối chóp .SABCD biết
AB a , 2AD a , 3SA a .
A.
3
2a . B.
3
6a . C.
3
a . D.
3
3
a
Câu 6: Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp 3 thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ tăng
bao nhiêu lần?
A. tăng 18 lần. B. tăng 9 lần. C. tăng 6 lần. D. tăng 27 lần.
Câu 7: Cho hình chóp
.SABC SA vuôngc mt đáy, tam giác ABC vuông tại , 2ASA cm , 4, 3AB cm AC cm.
Tính thể tích khối chóp
.SABC.
A.
3
8cm . B.
3
12cm C.
3
24
5
cm
. D.
3
4cm .
Câu 8: Cho hình chóp
.SABC có
SA ABC
, đáy ABC là tam giác đều. Tính thể tích khối chóp .SABC biết AB a ,
SA a .
A.
3
3
12
a
. B.
3
3
a
. C.
3
a . D.
3
3
4
a
.
Câu 9: Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng d thành chính nó khi:
A. d vuông góc với (P). B. d song song với (P).
C. d nằm trên (P) hoặc d vuông góc với (P). D. d nằm trên (P).
Câu 10: nh thể tích
V của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh 2a và chiều cao là 3a .
A.
3
2.Va B.
3
4
.
3
Va
C.
3
12 .Va D.
3
4.Va
Câu 11: Thể tích khối tam diện vuông
.OABC vuông tại O có , 2OA a OB OC a
A.
3
2
a
B.
3
2a . C.
3
2
3
a
D.
3
6
a
Câu 12: Cho khối lăng trụ tam giác đều
.’’ABC A B C có tất cả các cạnh đều bằng a . Thể tích khối tứ diện ’’ABBC
A.
3
3
6
a
B.
3
12
a
C.
3
3
4
a
D.
3
3
12
a
Câu 13: nh thể tích của khối hộp chữ nhật
.ABCD A B C D

3AB , 4AD , 5AA
.
A. 12. B. 60. C. 10. D. 20.
Câu 14: nh hộp đứng có đáy hình thoi ( không phải hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. Bốn. B. Năm. C. Sáu. D. Ba.
Câu 15: Cho hình bát diện đều cạnh
a . Gọi S là tng diện tích tt c các mt của hình bát din đó. Mnh đ nào dưi đây
đúng?
A.
2
8Sa . B.
2
3Sa . C.
2
43Sa . D.
2
23Sa .
Mã đề 001
Trang 2/(001)
Câu 16: Cho khối tứ diện ABCD Gi M, N, E lần lượt trung điểm của AB, BD, DA. Tỉ
số thể tích của hai khối tứ diện MNECABCD bằng :
A.
1
4
MNEC
ABCD
V
V
. B.
1
8
MNEC
ABCD
V
V
.
C.
1
2
MNEC
ABCD
V
V
. D.
1
3
MNEC
ABCD
V
V
.
Câu 17: Cho hình chóp
.SABC
có đáy là tam giác đều. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên 2 lần
và độ dài đường cao không đổi thì thể tích khối chóp
.SABC
tăng lên bao nhiêu lần?
A.
2 . B. 3 . C. 4 . D.
1
2
.
Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật
,2,( )AB SA a BC a SA ABCD . Tính góc giữa hai
mặt phẳng
SBC
A
BCD
?
A.
0
30 . B.
0
90 . C.
0
60 . D.
0
45 .
Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh
a . Tính chiều cao h củanh chóp S.ABCD, biết
thể tích khối chóp S.ABCD
3
a
.
A.
3ha
. B.
ha
. C.
4ha
. D.
2ha
.
Câu 20: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B
3, 4AB BC
.
()SA ABC
5SA
. Gọi H
là hình chiếu vuông góc của A lên SBK là trung điểm của SC. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
//
A
HK BC . B.
A
HK SBC . C.
HK SB . D.
A
HK SAB .
Câu 21: Cho tứ diện OABCOA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, OB OC . Gọi I là trung điểm của BC. Xác
định đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng OABC?
A.
A
I
. B.
OI
. C.
OB
. D.
OC
.
Câu 22: Cho lăng trụ
.'' ' 'ABCD A B C D
có
ABCD
hình thoi. Hình chiếu của
'
A
lên
A
BCD trọng tâm của tam giác
A
BD
. Tính thể tích khối lăng trụ
.'' 'D'ABCD A B C biết AB a ,
0
120ABC , 'AA a .
A.
3
2
2
a
B.
3
2a .
C.
3
2
6
a
D.
3
2
3
a
Câu 23: Cho lăng trụ tam giác
.'' 'ABC A B C
'BB a , góc giữa đường thẳng 'BB
A
BC
bằng
60 , tam giác ABC
vuông tại
C
góc
60BAC . nh chiếu
vuông góc của điểm
'B lên
A
BC trùng với trọng tâm của ABC . Thể tích của
khối tứ diện
'.AABC
theo
a bằng:
A.
3
7
106
a
. B.
3
13
108
a
.
C.
3
15
108
a
. D.
3
9
208
a
.
Câu 24: Cho hình lăng trụ đứng
.'' 'ABC A B C , biết đáy ABC
tam giác đều cạnh
a .
Khoảng cách từ tâm
O
của tam giác
ABC đến mặt phẳng
'
A
BC bng
6
a
. Tính thể tích
khối lăng trụ
.'' 'ABC A B C .
A.
3
32
16
a
. B.
3
32
4
a
.
C.
3
32
28
a
. D.
3
32
8
a
.
Câu 25: Cho tứ diện ABCDBCD tam giác đều cạnh
a
, ()AB BCD AB a . Tính
khoảng cách từ điểm D đến (ABC)?
A.
3
4
a
. B.
3
2
a
.
C.
2a . D. 3a .
...hêt...
N
M
A
D
C
B
E
'A
'
B
'C
'
D
A
B
C
D
H
C'
A'
G
M
N
B
A
C
B'
O
H
A
'
A
C
C'
B
B'
M

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường chuyên Hùng Vương - Gia Lai. Tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 702
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm