Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 năm 2020 Đề 1

Đề kiểm tra hóa 9 chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 năm 2020 Đề 1 có đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là nội dung kiểm tra hóa 9 chương 1. Tài liệu giúp ôn tập, củng cố cũng như rèn luyện các kĩ năng thao tác làm và giải các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 1

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây (0,25đ)

Câu 1. Dãy chất gồm bazơ không bị nhiệt phân hủy là?

A. NaOH, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2

B. KOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2

C. NaOH, CaOH)2, Ba(OH)2, KOH

D. KOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2

Câu 2. Thành phần chính của vôi sống là

A. CaO B. Ca(OH)2 C. CaSO4 D. CaCO3

Câu 3. Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric?

A. CuO, Fe2O3, CO2

B. CuO, P2O5, Fe2O3

C. CuO, SO2, BaO

D. CuO, BaO, Fe2O3

Câu 4. Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:

A. P2O3

B. P2O5

C. PO2.

D. P2O4.

Câu 5. Các cặp chất tác dụng được với nhau là:

A. Na2O và SO3, CaO và H2CO3

B. PbO và H2O, BaO và SO2

C. CuO và N2O5, P2O5 và KOH

D. MgO và H2O, NaOH và CO

Câu 6. Có thể dùng dung dịch chất nào sau đây để phân biệt 3 chất bột là: CaO, CaCO3 và BaSO4?

A. HCl B. NaOH C. KCl D. BaCl2

Câu 7. Phản ứng giữa hai chất nào dưới đây không tạo thành khí lưu huỳnh đioxit?

A. Na2SO3 và HCl

B. Na2SO3 và Ca(OH)2

C. S và O2 (đốt S)

D. FeS2 và O2 (đốt quặng pirit sắt)

Câu 8. Dẫn từ từ 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

A. Na2CO3

B. Na2CO3 và NaHCO3

C. NaHCO3

D. Na2CO3 và NaOH dư

Câu 9. Dãy chất nào dưới đây tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, NaOH, KCl

B. Zn, KOH, BaCl2

C. Ag, KOH, Ba(NO3)2

D. Mg, CaO, NaCl

Câu 10. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 60,95% và 39,01% B. 63% và 37%
C. 61,5% và 38,5% D. 65% và 35%

Câu 11. Kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng giải phóng khí Hidro. Dẫn toàn bộ lượng hidro trên qua ống nghiệm chứa oxit, nung nóng thu được kim loại Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. Ca và Zn B. Mg và Ag
C. Na và Mg D. Zn và Cu

Câu 12. Cho 1,82 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Thành phần % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp là:

A. 43,96% và 56,04% B. 56,33% và 43,67%
C. 27,18% và 72,82% D. 53,63% và 46,37%

Câu 13. Nung nóng 26,2 gam hỗn hợp kim loại gồm: Mg, Al, Zn trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 40,6 gam hỗn hợp 3 oxit. Để hoàn tan hết lượng oxit trên cần V lít dung dịch HCl 0,5M. Giá trị V là:

A. 2,24 lít B. 0,896 lít C. 3,36 lít D. 1,8 lít

Câu 14. Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cốc đựng một mẩu đá vôi cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?

A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan

B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.

C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan

D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần.

Câu 15. Cặp chất nào dưới đây không tổn tại trong cùng một dung dịch

A. HCl và NaOH

B. KCl và HCl

C. Ba(OH)2 và H2SO4

D. KOH và H2SO4

Câu 16. Cho dung dịch chứa 17,1 gam Ba(OH)2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 10,95 gam HCl. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được sau phản ứng thấy quỳ tím.

A. Đổi màu đỏ

B. Đổi màu xanh

C. Không đổi màu

D. Mất màu

Câu 17. NaOH có tính chất vật lý nào sau đây?

A. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước

B. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt

D. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt.

Câu 18. Cho phương trình phản ứng: Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + X + H2O X là:

A. NaClO B. CO2 C. H2 D. Cl2

Câu 19. X là một chất rắn ở dạng bột, có các tính chất: không tan trong nước; tác dụng được với dung dịch HCl; bị nhiệt phân hủy. X là

A. NaCl B. CaCO3 C. BaSO4 D. Ca(HCO3)2

Câu 20. Nhiệt phân hoàn toàn 12,6 gam muối cacbonat của kim loại M (hóa trị II). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 15 gam kết tủa. Kim loại M là:

A. Mg B. Zn C. Ba D. Ca

...............Hết..............

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1

1C 2A 3C 4B 5A 6A 7B 8C 9B 10A
11D 12A 13D 14D 15B 16A 17B 18B 19B 20A

..............................

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 năm 2020 Đề 1 rất hữu ích . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 483
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm