Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án số 2

Đề thi chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh

Đề khảo sát chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Exercise 1: Khoanh tròn từ không cùng loại với những từ còn lại.

1. A. four B. eight C. meet D. nine
2. A. he B. mother C. father D. brother
3. A. classroom B. bedroom C. kitchen D. living room
4. A. up B. stand C. in D. on
5. She B. he C. you D. it
6. A. Alan B. Peter C. hi D. Linda
7. A. book B. teacher C. eraser D. ruler
8. A. How B. good night C. what D. where
9. A. my B. we C. she D. they
10. A. speak B. small C. close D. stand

Exercise 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. May I come ………..?

A. In

B. on

C. up

D. out

2. …………..is this? This is my pencil box?

A. Who

B. how

C. what

D. where

3. How many ……….are there?

A. Books

B. book

C. a book

D. 2 books

4. …………..is that? That is my father.

A. What

B. who

C. how

D. where

5. How ………are you?

A. Old

B. many

C. fine

D. the

6. This ……….my new school.

A. Am

B. is

C. are

D. what

7. ………….up, please.

A. Sit

B. stand

C. speak

D. point

8. No, it ………….

A. Are not

B. is not

C. am not

D. it is

9. ……………is your name?

A. How

B. may

C. what

D. who

10. ……….am Alan.

A. She

B. he

C. I

D. they

Exercise 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. Nic_ to me_t you.

2. Is your s_hool b_g?

3. Goodb_e. see you l_ter.

4. O_en you_ book, pl_ase.

5. T_is is my cl_ssro_m.

Exercise 4: Nối câu

1. What is its name? a. Yes, it is
2. Hi. I’m Mai b. Sure
3. Good morning c. Good morning, peter
4. Is your pen big? d. It’s Hien Nam school
5. May I go out? e. Hello. I’m Linda

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm