Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Du năm học 2017 - 2018

Trang 1/4 – Mã đề 113
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
THI HKII - KH
I 10 - NĂM HỌC 2007 -2018
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ........................................................................................
Số báo danh: .............................................................................................
Câu 1.
Nhị thức
32
f
xx nhận giá trị âm khi:
A.
3
2
x
. B.
2
3
x 
. C.
3
2
x
. D.
2
3
x 
.
B
Câu 2.
Tam thức

2
23
f
xxx
nhận giá trị dương khi và chỉ khi:
A.
13x
. B.
1x 
hoặc
3x
. C.
31
x

. D.
3x 
hoặc
1
x
.
C
Câu 3.
Tập nghiệm của bất phương trình
2
560xx
là:
A.
6;1
. B.
2;3
. C.
;6 1; 
. D.
;2 3;
.
A
Câu 4.
Bất phương trình
2
( 1)(3 7 4) 0xxx có tập nghiệm là:
A.

1;1
. B.
4
;1 1;
3




. C.

4
;1;1
3



. D.
4
;.
3



C
Câu 5.
Tập nghiệm của bất phương trình
2
21
0
231
x
xx

là:
A.
11
;
22



. B.

11
;1;
22



. C.
1
;1
2



. D.
11
;;1
22




.
B
Câu 6. Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của bất phương trình:
A.
320xy
. B.
20xy
. C.
2520xy
. D.
220xy
.
D
Câu 7.
Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình
320
210
xy
xy


?
A.

1;1
. B.

1; 2
. C.

2;2
. D.
2; 2
.
C
Câu 8.
Với giá trị nào của m để phương trình

2
121 50mx mxm
có 2 nghiệm trái dấu:
A.
15m
. B.
15m
. C.
1
5
2
m
. D.
1
1
2
m
.
B
Câu 9.
Tập nghiệm của bất phương trình

2
34 8
x
xx
là:
A.
. B.

6;2
. C.

;6 2; 
. D.
A
Câu 10.
Tập nghiệm của bất phương trình
2
421 3
xx
là:
A.
;3 7;15
. B.

3;15
. C.
3;3 7;15
. D.
7;15
.
D
Câu 11.
Cho

2
–2 2 4fx x m x m
. Tìm m để
f
x
âm với mọi x.
A.

–2;4m
. B.
–14;2m
. C.

–14;2m
. D.
–4;2m
.
C
Câu 12.
Với giá trị nào của m để phương trình
2
230xmxm
có hai nghiệm phân biệt.
A.
26m
. B.
23mm
. C.
26mm
. D.
32m
.
C
Câu 13.
Tìm các giá trị m để bất phương trình:

2
21 3 1 10mx mxm
vô nghiệm.
B
Mã đề thi 113
Trang 2/4 – Mã đề 113
A.
1
5
2
m
. B.
51m
. C.
15.mm 
. D.
15m
.
Câu 14.
Tìm các giá trị m để bất phương trình:
2
2230xmxm-++³
có nghiệm đúng
x 
A.
13m
. B.
13.mm
C.
23.mm
D.
32m
.
A
Câu 15.
Tìm m để bất phương trình

2
4 ( 2)(4 ) 2 18xm x x x
có nghiệm.
A.
610m
. B.
7m
. C.
6m
. D.
10m
.
D
Câu 16. Số tiền điện phải nộp (đơn vị: nghìn) của 7 phòng học được ghi lại: 79; 92; 71; 83; 69; 74; 83.
Độ lệch chuẩn gần bằng:
A. 7,54. B.7,46. C.7,34. D.7,24.
B
Câu 17. Cung có số đo 225
0
được đổi sang số đo rad là :
A.
225
. B.
3
4
. C.
5
4
. D.
4
3
.
C
Câu 18. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 1rad = 1
0
. B.
0
1
1
. C. π rad = 180
0
. D.
0
1
()
180
rad



.
C
Câu 19.
Giá trị
47
sin
6
bằng:
A.
3
2
. B.
1
2
. C.
2
2
. D.
1
2
.
D
Câu 20. Tính độ dài cung tròn có bán kính R = 20cm và có số đo 135
0
.
A.
2700 cm. B. 27
cm. C. 15
cm. D. 155 cm.
C
Câu 21.
Cho
2
< <
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sin > 0. B. cos > 0. C. tan > 0. D. cot > 0.
A
Câu 22.
Cho
2
cos
5

< <
3
2
. Khi đó tan bằng:
A.
2
. B.
2
. C.
1
2
. D.
1
2
.
D
Câu 23.
Tìm , biết sin = 1 ?
A.
2
k
. B.
2
2
k
. C.
k
. D.
2
k
.
B
Câu 24.
Cho
tan 2a
. Khi đó giá trị của biểu thức
33
sin
sin 2cos
a
M
aa
là:
A. 1. B.
5
12
. C.
8
11
. D.
1
2
.
A
Câu 25.
Cho
000
000
sin15 sin 45 sin 75
cos15 cos 45 cos75
H


. Khi đó:
A. H = 0. B. H = 1. C. H = 2. D. H = 3.
B
Câu 26.
Cho sin2 = a với 0
0
< < 90
0
. Giá trị sin + cos bằng:
A.
1a
. B.

21 1a . C.
2
1 aaa. D.
2
1 aaa.
A
Câu 27. Biết A, B, C là các góc trong của tam giác ABC. Khi đó:
A. sin
2
AB



= sin
2
C
. B. cos
2
AB



= sin
2
C
B
Trang 3/4 – Mã đề 113
C. tan
2
AB



= tan
2
C
. D.cot
2
AB



= cot
2
C
Câu 28.
Cho
sin 0,6
2
< <
. Khi đó cos2 bằng:
A.
0,96
. B.
0,96
. C.
0, 28
. D.
0,28
.
C
Câu 29.
Rút gọn biểu thức
2
1cos
tan sin
sin
B





được:
A.
tan
. B. cot
. C. 2
sin
. D. 2
cos
.
D
Câu 30.
Rút gọn biểu thức
sin sin 3 sin5
cos cos3 cos5
x
xx
A
x
xx


được:
A.
tan3
x
B.
cot 3
x
C.
cos3
x
D.
sin3
x
A
Câu 31.
Rút gọn biểu thức
 
sin sin sin
2
Cab a b




được :
A.
sin sinab
B.
cos cosab
C.
cos sinab
D.
sin cosab
D
Câu 32.
Cho tam giác ABC vuông cân tại A AB = 2. M là trung điểm AB. Khi đó
tan
M
CB
bằng:
A.
1
2
. B.
1
3
. C.
1
5
. D.
0
tan 22 30'
.
B
Câu 33.
Cho tam giác ABC
A
= 60
0
, AB = 4, AC = 6. Cạnh BC bằng:
A.
52
. B. 24. C. 28. D. 2
7
.
D
Câu 34. Tam giác ABC có có a = 10; b = 8; c = 6. Kết quả nào gần đúng nhất:
A.
B
51
0
7’ B.
B
52
0
8’ C.
B
53
0
8’ D.
B
54
0
7’
C
Câu 35.
Cho tam giác ABCa = 4,
B
=75
0
,
C
= 60
0
. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:
A.
22
. B.
26
. C.
43
3
. D.
4
.
A
Câu 36. Cho tam giác ABCa = 7cm, b = 9cm, c = 4cm. Diện tích tam giác ABC là:
A
56
cm
2
. B.
65
cm
2
. C.
65
m
2
. D.
56
m
2
.
B
Câu 37. Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ Cảng A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60
0
.
Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 40km/h. Hỏi sau 2 giờ hai tàu
cách nhau bao nhiêu km?
A. 70 km. B. 10
13
km. C. 20
13
km. D. 20
3
km.
C
Câu 38. Điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán của hai lớp 10 được giáo viên thống kê trong bảng sau:
Lớp điể
m
Tn s
[4;5] 7
[5;6] 65
[6;7] 24
[7;8] 4
Số trung bình là:
A. 5,7. B. 6,1. C. 5,27. D.5,75.
D
Câu 39. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh (thang điểm 20). Kết quả như sau:
Điể
m
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2
Giá trị của phương sai gần bằng:
A. 3,69. B. 3,71 C. 3,95 D. 3,96
D
Câu 40. Hu
y
ết áp tối thiểu tính bằn
g
mmH
g
của 2750 n
g
ư
ời lớn (nữ) như sau. A

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Du

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Du năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Trấn Biên năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong, Khánh Hòa năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 909
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm