Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2017 - 2018

Teacher: Trinh Hao Quang Phone: 0972.805.357 Facebook: https://www.facebook.com/Pi81987
1
Gợi ý đáp án đề thi HKII trường THPT Chuyên Hà Ni - Amsterdam (năm học 2017-2018).
I. Câu hi trc nghim (4,0 điểm). Chọn phương án đúng (Học sinh ghi đáp án vào giấy làm bài thi)
Câu 1. Nếu
,a b c d
thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A.
.ac bd
B.
.a c b d
C.
.a b c d
D.
.a c b d
Câu 2. Các giá tr ca tham s
m
để bất phương trình
2
( 1) 0m x m
có nghim là:
A.
.m
B.
.m 
C.
\ 1 .m 
D.
1.m 
Câu 3. Tp hp nghim ca bất phương trình
là:
A.
1
2; .
2



B.
1
;2 .
2


C.
1
2; .
2


D.
1
;2 .
2


Câu 4. Tp hp nghim ca h bất phương trình
2
2
6 5 0
8 12 0
xx
xx
là:
A.
2;5 .


B.
1;6 .


C.
2;5 .
D.
1;2 5;6 .
Câu 5. Các giá tr ca tham s
m
để bất phương trình
2
2 1 0mx mx
vô nghim là:
A.
.m 
B.
1.m 
C.
1 0.m
D.
1 0.m
Câu 6. Khi thống đim môn Toán trong mt k thi ca 200 em hc sinh thì thy 36 bài được điểm
bng 5. Tn sut ca giá tr
5
i
x
là:
A.
2,5%.
B.
36%.
C.
18%.
D.
10%.
Câu 7. Chn h thc sai trong các h thc sau:
A.
3
.
2
tan x cot x




B.
(3 ) .sin x sin x

C.
(3 ) .cos x cos x

D.
( ) .cos x cos x
Câu 8. Cho
1
3
sin
vi
0.
2

Giá tr ca
3
cos



bng:
A.
26
.
26
B.
6 3.
C.
1
3.
6
D.
1
6.
2
Câu 9. Nếu
1
2
sin x cos x
thì giá tr ca
2sin x
là:
A.
1
.
2
B.
1
.
2
C.
1
.
4
D.
1
.
4
Câu 10. Trong mt phng ta độ Oxy, cho ba đường thng
12
( ) : 3 4 7 0,( ) : 5 4 0d x y d x y
3
( ) : (1 ) 3 0.d mx m y
Để ba đường thẳng này đồng quy thì giá tr ca tham s
m
là:
A.
2.m
B.
2.m 
C.
0,5.m
D.
0,5.m 
Câu 11. Trên mt phng tọa độ Oxy, cho hai đim
( 2;3)A
(4; 1).B
Phương trình nào sau đây
phương trình đường thng AB?
A.
3 0.xy
B.
C.
41
.
64
xy
D.
13
.
12
xt
yt


TRỜNG THPT CHUYÊN
HÀ NI AMSTERDAM
T TOÁN - TIN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 10
Năm hc 2017 2018
(Thi gian làm bài: 120 phút (không k thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THC
Teacher: Trinh Hao Quang Phone: 0972.805.357 Facebook: https://www.facebook.com/Pi81987
2
Gợi ý đáp án đề thi HKII trường THPT Chuyên Hà Ni - Amsterdam (năm học 2017-2018).
Câu 12.
Mt elip có din tích hình ch nhật cơ sở là 80, độ dài tiêu c là 6. Tâm sai của elip đó là:
A.
4
.
5
e
B.
3
.
4
e
C.
3
.
5
e
D.
4
.
3
e
Câu 13. Trên mt phng tọa độ Oxy, cho các điểm
(1; 1)A
(3;4).B
Gi s
()d
một đường thng
bt k luôn đi qua điểm B. Khi khong cách t A đến đường thng
()d
đạt giá tr ln nhất, đường thng
()d
có phương trình nào sau đây?
A.
1 0.xy
B.
3 4 25.xy
C.
5 2 7 0.xy
D.
2 5 26 0.xy
Câu 14. Trên mt phng tọa độ Oxy, gi
()d
đường thẳng đi qua điểm
(1;1)A
to với đường thng
có phương trình
3 2 0xy
mt góc bng
0
45 .
Đưng thng
()d
có phương trình là:
A.
2 1 0.xy
B.
C.
2 1 0.xy
D.
3 4 0.xy
Câu 15. Trên mt phng tọa độ Oxy, cho các điểm
(3;0)A
(0;4).B
Đưng tròn ni tiếp tam giác OAB
có phương trình là:
A.
22
1.xy
B.
22
4 4 0.x y x
C.
22
2.xy
D.
22
( 1) ( 1) 1.xy
Câu 16. Trên mt phng tọa độ Oxy, cho điểm
( 3; 2)P 
đường tròn
22
( ) : ( 3) ( 4) 36.C x y
T điểm P k các tiếp tuyến PM PN tới đường tròn
()C
, vi M N các tiếp điểm. Phương trình
đường thng MN là:
A.
1 0.xy
B.
1 0.xy
C.
1 0.xy
D.
1 0.xy
II. T lun (6,0 điểm 6,0 điểm).
Bài 1. (1,5 điểm 1,5 điểm).
a) Gii bt phương trình sau trên tập s thc:
2 1 2 4 .xx
b) Gii h bất phương trình sau trên tập s thc:
2
3
0
2 3 2 1
3 3 1
xx
xx
xx


Bài 2. (1,5 điểm 2,0 điểm).
a) Chứng minh đẳng thc:
2 2 2
22
1
12
1
cos x tan x
sin x
cos x sin x tan x


khi các biu thức đề xác định.
b) Tìm các giá tr ca tham s
m
để h bất phương trình
2
2
45
( 1) 0
xx
x m x m

có nghim.
Bài 3. (2,5 điểm 2,5 đim). Trong mt phng vi h trc tọa độ Oxy, cho hai đường tròn
12
( ),( )CC
phương trình lần lượt là
22
( 1) ( 2) 9xy
22
( 2) ( 2) 4.xy
a) Tìm tọa độ tâm, bán kính của hai đường tròn và chứng minh hai đường tròn tiếp xúc vi nhau.
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ to với đường thng ni tâm của hai đường tròn
mt góc bng 45°.
c) Cho elip (E) có phương trình
22
16 49 1.xy
Viết phương trình đường tròn (C) có bán kính gấp đôi
độ dài trc ln ca elip (E) và (C) tiếp xúc với hai đường tròn
12
( ),( )CC
.
Bài 4. (0,5 điểm 0 điểm). (Ch dành cho các lp 10 Tin, L
1
, L
2
, H
1
, H
2
)
Cho ba s thc
,,a b c
thỏa mãn điều kin
2 2 2
3.a b c
Tìm giá tr nh nht ca biu thc sau:
3 3 3
1 1 1
.
1 8 1 8 1 8
P
a b c
-------------------------------- Hết --------------------------------
Teacher: Trinh Hao Quang Phone: 0972.805.357 Facebook: https://www.facebook.com/Pi81987
3
Gợi ý đáp án đề thi HKII trường THPT Chuyên Hà Ni - Amsterdam (năm học 2017-2018).
GỢI Ý ĐÁP ÁN.
I. Câu hi trc nghim (4,0 điểm). Chọn phương án đúng (Học sinh ghi đáp án vào giấy làm bài thi)
Câu 1. Nếu
,a b c d
thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A.
.ac bd
B.
.a c b d
C.
.a b c d
D.
.a c b d
Giải thích đáp án.
D thấy đây là quy tắc cng 2 bất đẳng thc cùng chiu: Khi
ab
a c b d
cd
Chn D.
Câu 2. Các giá tr ca tham s
m
để bất phương trình
2
( 1) 0m x m
có nghim là:
A.
.m
B.
.m 
C.
\ 1 .m 
D.
1.m 
Giải thích đáp án.
- Khi
1 0 1 0m
(tha mãn).
- Khi
1 0 1 0m
(vô lí)
- Khi
2
1
1
m
mx
m
(tha mãn).
Vy bất phương trình có nghiệm khi và ch khi
1m 
hay
\1m
Chn C.
Câu 3. Tp hp nghim ca bất phương trình
là:
A.
1
2; .
2



B.
1
;2 .
2


C.
1
2; .
2


D.
1
;2 .
2


Giải thích đáp án.
D thy
1 2 2 1 1 1
0 0 2 2;
4 8 2 2
42
xx
xS
x
x



Chn C.
Câu 4. Tp hp nghim ca h bất phương trình
2
2
6 5 0
8 12 0
xx
xx
là:
A.
2;5 .


B.
1;6 .


C.
2;5 .
D.
1;2 5;6 .
Giải thích đáp án.
Ta có:
2
2
6 5 0 1 5
2 5 2;5
8 12 0 2 6
x x x
xS
x x x
Chn C.
Câu 5. Các giá tr ca tham s
m
để bất phương trình
2
2 1 0mx mx
vô nghim là:
A.
.m 
B.
1.m 
C.
1 0.m
D.
1 0.m
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
C
C
C
C
C
C
A
Câu
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp án
A
A
D
C
D
B
D
D

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Trấn Biên năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
3 3.232
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Kết nối

Xem thêm