Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4

Ôn tập lớp 4 lên lớp 5 môn Tiếng Anh

Nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 4, đề luyện tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh 4 mới thí điểm giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)

1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim

2. A. Countryside B. City C. Street D. Map

3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish

4. A. August B. November C. May D. Match

5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam

Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)

1.Where are you today?

A. I’m at home B. I’m from Vietnam C. I’m ten years old

2. How many students are there in Mai’s class?

A. There are 30 students B. There is a teacher C. There are 30 students in his class

3. Can your mother speak English ?

A. Yes, I can B. No, she can’t C. No, he can’t

4. Would you like .................... orange juice?

A. some B. an C. a

5. When is your birthday?

A. It’s in September B. It’s in September 2nd C. Your birthday’s in September

Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)

1. Yes, I’d like some milk.

____________________________________________

2. He has Maths and Art on Monday.

____________________________________________

3. Because I like to sing songs.

____________________________________________

4. There are four books on my desk.

____________________________________________

5. My pen friend is from America.

____________________________________________

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. (1 diểm)

1. What sports do you like? A. I am ten

2. Can you draw a picture? B. I like football

3. How old are you? C. I have it on Tuesday

4. When do you have Vietnamese? D. I have ten

5. How many pens do you have? E. No, I can’t

Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)

1. doll / for / This/ you/ is.

____________________________________________

2. is / My / classroom / big.

____________________________________________

3. subjects / What / like / he/ does?

____________________________________________

4. you / do / like / Why/ English?

____________________________________________

5. was / I / in/ April / born.

____________________________________________

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)

1. What do you do .......... Science lessons?

2. There ............. three maps on the wall.

3. She ............ like Maths because it’s difficult.

4. He is ............… Australia.

5. I can ........... a bike.

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.472
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm