Đề ôn thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

71 34.098

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây giúp thầy cô và các em có thêm tài liệu để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 1 lớp 3 môn Tiếng Anh để các em có thể đạt được kết quả tốt nhất. Mời các em bắt đầu làm bài ôn tập thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 3.

I. Odd one out

1. A. my           B. her         C. he           D. his

2. A. hello          B. how         C. what       D. who

3. A. nine          B. fine          C. six        D. eight

4. A. are           B. am          C. you        D. is

5. A. bye            B. hello         C. goodbye    D. good night

6. A. Boy         B. girl           C. teacher      D. school

7. A. how         B. is            C. what        D. how old

8. A. hello          B. bye         C. Hi          D. good morning

9. A. I             B. She          C. They      D. His

10. A. Tony          B. Linda         C. Mary      D. friends

Đáp án:

1. C. he 2. A. hello 3. B. fine 4. C. you 5. B hello
6. D. school 7. B. is 8. B. bye 9. D. His 10. D. friends

II. Choose the correct answer

1. Is that Linda? – No, it__________

A. is           B. not            C . isn't           D. are

2. Are they your friends? – Yes, they ______

A. are           B. aren't           C. am          D. is

3. How do you spell________name? – C-U-O-N-G

A. you            B. they           C. your          D. he

4. Pleased to ___________you.

A. it           B. old             C. meet            D. this

5. How old are you? – I'm ________ years old.

A. fine           B. nine           C. friend          D. nice

6. Tony and Linda are my ___________

A. friend         B. name           C. these          D. friends

7. She _________________ my friend.

A. Am             B. is              C. are             D. it

8. ___________________________? – It's Nga.

A. Who are they?          B. How are you?

C. Who's that?           D. How old are you?

9. Peter and Quan are my _________________.

A. friend            B. friends          C. best friend          D. name

10. That ______________is Linda.

A. boy               B. Boys            C. girl              D. girls

Đáp án

1. C 2. A 3. C 4. C 5. B
6. D 7. B 8. C 9. B 10. C

III. Read and complete.

Thanks        Who      name's     this   name  you      friend

Nam : Hello, Mai.

Mai : Hi, Nam. How are .1..............?

Nam : I'm fine, ..2..........And you?

Mai : I'm fine, too. Thank you.

Nam : ..3......... is Tony.

Mai : Hi, Tony. How do you spell your ..4.........?

Tony : T-O-N-Y.

Mai: .5..............'s that?

Tony : It's my 6........... Her .7.................. Linda.

Đáp án

1. you 2. thanks 3. This 4. name 5. Who 6. friend 7. name's

IV. Reorder the words.

1. spell / how/ his/ name/ do /you?

...............................................................................................................

2. That/ my / is / teacher.

...............................................................................................................

3. your/ is/ friend / Nam?

...............................................................................................................

4. name/ what/ is / her /?

...............................................................................................................

5. your/ are / they / friends?

...............................................................................................................

6. best / my / friend / Quynh / is.

...............................................................................................................

7. is / this/ friend/ Mary / my.

...............................................................................................................

8. too/ Hoa/ are/ my/ and/ Quan /friends /.

...............................................................................................................

9. I/ a / am / at / Nguyen Du / primary school / pupil.

...............................................................................................................

10. In / she / is / 5A/ class /.

...............................................................................................................

Đáp án

1. How do you spell his name?

2. That is my teacher. 

3. Is Nam your friend?

4. What is her name?

5. Are they your friends?

6. Quynh is my best friend.

7. This is my friend, Mary.

8. Hoa and Quan are my friends, too.

9. I am a pupil at Nguyen Du primary school.

10. She is in class 5A.

V. Read and match.

1. Who’s that?

 

A. She’s nine years old. 

2. How old are you?

 

B.  Hello, Hoa. Nice to meet you. 

3. Is that Mary?

 

C. His full name is Nguyen Van Nam. 

4. Who are they?

 

D. He is thirteen years old. 

5. Is that your friend?

 

E. It’s Tony. 

6. Are Peter and Mary your friend?

 

F. They are my friends. 

7. Hello, I am Linda. 

 

G. Hi, Linda. I am Nam. 

8. How old is Nam ?

 

H. I am nineteen years old. 

9. What’s his full name?

 

I. No, they aren’t. 

10. Mai, this is my friend Hoa. 

 

K. Yes, it is. He’s my friend. 

11. How old is Mary?

 

L. No, it isn’t. 

12. What’s your name?

 

M. I am very well. 

13. Goodbye, class. 

 

N. My name’s Hoa. 

14. How do you spell your name?

 

O. Goodbye, Miss Hoa. 

15. How are you ?

 

P. T-O-NY

Đáp án

1 - E 2 - H 3 - L 4 - F 5 - K 6 - I 7 - G 8 - D
9 - C 10 - B 11 - A 12 - N 13 - O 14 - P 15 - M  

VI. Make the questions:

1. My name's Jack.

..............................................................................................................?

2. I am not well.

..............................................................................................................?

3. His name's Peter.

..............................................................................................................?

4. It's my friend Quan.

..............................................................................................................?

5. She is seventeen years old.

..............................................................................................................?

6. Her name's Nga.

..............................................................................................................?

7. No, they aren't. They aren't my friends.

..............................................................................................................?

8. No, it isn't. It's Linda.

..............................................................................................................?

9. My nickname is Ken. '

..............................................................................................................?

10. Quan is seven years old.

..............................................................................................................?

Đáp án:

1. What is your name?

2. How are you?

3. What is his name?

4. Who is this?

5. How old is she?

6. What is her name?

7. Are they your friends?

8. It is Mary?

9. What is your nickname?

10. How old is Quan?

VII. Read and do the tasks.

Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

0. He is Nam.

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old.

5. Peter and Linda are Nam's friend.

Đáp án: 1 . T; 2. F; 3. F; 4. F; 5. T

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1. How old is Nam?

...............................................................................................................

2. What class is Nam in?

................................................................................................................

3. How old is Mai?

................................................................................................................

4. Are Peter and Linda his friends?

................................................................................................................

5. How old is Linda?

................................................................................................................

Đáp án

1. He is eight years old. 

2. He is in class 3A

3. She is eights years old.

4. Yes, they are.

5. She is nine years old.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
71 34.098
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm