Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh có đáp án Số 2

NÓNG: Đáp án đề thi tiếng Anh thpt quốc gia 2022 FULL 24 mã đề

I. Đề ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn tiếng Anh

Đề ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2022 có đáp án (Số 2) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu cần thiết giúp các bạn không chỉ trau dồi kiến thức mà còn tự đánh giá được năng lực bản thân, rèn luyện kĩ năng làm bài. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Water is of vital importance to all living things. Without it, all living things will surely die. We also use a great ..................(16) of water daily in our homes, in factories, and in power stations. Most of this water is fresh water and it comes to us from reservoirs, rivers and lakes.
The Earth's surface is (17).................. by large areas of water which we call oceans and seas.If you have tasted the water from the sea, you will know that, unlike fresh water, sea water tastes salty. This is due to the (18) .....................of sodium chloride which comes from the land. Rivers carry it to the sea.

Although neither salt nor fresh water has any color, the sea often looks blue (19) .................the sunlight. The reason is that sunlight is made up of many colors. Some colors disappear quickly in the sea but blue light bounces back (trở lại bình thường), or is reflected, to the surface. This makes the sea look blue. (20)......................., a stormy sky will make the sea look grey.

(Conquer Cloze — Judy Tilaka &Charles Xavier—SAP)

16. A. quality B. measure C. amount D. number

17. A. covered B. included C. constructed D. reserved

18. A. influence B. advantage C. attraction D. presence

19. A. with B. in C. of D. within

20. A. Hence (cũng vì lí do này) B. However C. Therefore D. Consequently

II. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022

Đối với kì thi THPT Quốc gia thì luyện đề là một trong những hoạt động cần thiết và không thể bỏ qua để các bạn có thể tập dượt và đánh giá được khả năng của mình. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm ..cũng rất hữu ích giúp các bạn đạt điểm cao trong kì thi quan trọng này.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 mới

    Xem thêm