Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút, 21 câu trắc nghiệm, 3 bài tự luận
đề thi 145
(Cho: H =1; O =16; N =14; F= 19; Cl =35,5; Br =80; I =127; Na =23; Fe = 56; Zn =65, Cu=64, Al=27,
K=39, Mg=24, Ca=40. Các thể tích khí đo ĐKTC)
Thí sinh không dùng bất tài liệu
Phần I. Trắc nghiệm (21 câu, 7 điểm)
Câu 1:
Cho 0,03 mol hỗn hợp 2 muối NaX NaY (X, Y 2 halogen thuộc 2 chu liên tiếp) tác dụng với
AgNO
3
được 4,75 gam kết tủa. X Y :
A.
Br I.
B.
I At.
C.
F Cl.
D.
Cl Br.
Câu 2:
Dung dịch axit nào sau đây không được đựng trong các nh bằng thủy tinh?
A.
HI
B.
HNO
3
C.
HF
D.
HBr
Câu 3:
Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm?
A.
Cl
2
+ H
2
O
HCl + HClO
B.
Cl
2
+ SO
2
+ 2H
2
O
2HCl + H
2
SO
4
C.
NaCl
tt
+ H
2
SO
4đặc
NaHSO
4
+ HCl
D.
H
2
+ Cl
2
o
t

2HCl
Câu 4:
Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp Fe Mg trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít
khí H
2
(ở đktc). cạn dung dịch sau phản ng thu được bao nhiêu gam muối khan?
A.
11,1 gam
B.
7,5 gam
C.
9,1 gam
D.
10,1 gam
Câu 5:
Tốc độ phản ứng tăng lên khi:
A.
Tăng lượng chất xúc tác
B.
Giảm nhiệt độ
C.
Giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng
D.
Tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng
Câu 6:
Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là?
A.
công hóa trị không
cực.
B.
liên kết ion.
C.
liên kết cho nhận.
D.
cộng hóa trị cực.
Câu 7:
Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N
2 (k)
+ 3H
2 (k)
2NH
3 (k)
H
< 0.
Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải:
A.
Tăng nhiệt độ giảm áp suất
B.
Giảm nhiệt độ vừa phải tăng áp suất
C.
Giảm nhiệt độ áp suất
D.
Tăng nhiệt độ áp suất
Câu 8:
Cho 11,2 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl
2
O
2
tác dụng vừa đủ với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg
Al thu được 42,34gam hỗn hợp Z gồm MgCl
2
; MgO; AlCl
3
Al
2
O
3
. Phần trăm thể tích của oxi
trong X
A.
75%.
B.
25%.
C.
52%.
D.
48%.
Câu 9:
Cho c phản ứng :
(1) Br
2
+ dung dịch KI
(2) F
2
+ H
2
O
(3) MnO
2
+ HCl đặc
(4) Cl
2
+ dung dịch H
2
S
Các phản ứng tạo ra đơn chất :
A.
(2), (3), (4).
B.
(1), (2), (4).
C.
(1), (2), (3).
D.
(1), (3), (4).
Câu 10:
4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong các l bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch AgNO
3
thì
thể nhận được
A.
2 dung dịch.
B.
4 dung dịch.
C.
3 dung dịch.
D.
1 dung dịch.
Câu 11:
Cho Hình vẽ t sự điều chế Clo trong phòng Thí nghiệm như sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Vai trò của dung dịch NaCl là:
A.
Giữ khí hidroClorua.
B.
Giữ hơi nước
C.
Các đáp án đều đúng.
D.
Hòa tan khí Clo.
Câu 12:
Khi cho chất rắn X tác dụng với H
2
SO
4
đặc đung nóng sinh ra chất khí Y không màu. Khí Y tan rất
nhiều trong nước, tạo ra dung dịch axit mạnh.Nếu cho dung dịch Y đậm đặc tác dụng với MnO
2
thì
sinh ra khí Z u vàng nhạt, mùi hắc.Khi cho một mẩu Na tác dụng với khí Z trong bình, lại thấy xuất
hiện chất rắn X ban đầu. X, Y,Z lần lượt các chất sau:
A.
KMnO
4
, HCl , Cl
2
B.
NaBr, HBr, Br
2
C.
NaOH, Cl
2
, HCl
D.
NaCl, HCl, Cl
2
Câu 13:
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm NaCl NaI vào nước thu được dung dịch X. Sục khí Cl
2
vào dung dịch X. Kết thúc thí nghiệm, cạn dung dịch thu được (m - 13,725) gam muối khan.
Tính khối lượng NaI trong hỗn hợp X?
A.
45,0 gam
B.
30,0 gam
C.
15,0 gam
D.
22,5 gam
Câu 14:
Hãy chỉ ra mệnh đề chính xác :
A.
Tất c muối AgX (X halogen) đều không tan trong nước.
B.
Các halogen những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.
C.
Tất c các halogen đều tác dụng trực tiếp với hidro điều kiện thường.
D.
Tất c các hiđro halogenua khi tan vào nước đều cho dung dịch axit mạnh.
Câu 15:
Cho c chất sau: Na
2
O, Cu, Ca(OH)
2
, KHCO
3
. mấy chất thể phản ứng được với dd HCl?
A.
3
B.
4
C.
1
D.
2
Câu 16:
Chất nào sau đây được ứng dụng dung để tráng phim nh?
A.
NaBr.
B.
AgBr.
C.
AgCl.
D.
HBr.
Câu 17:
Tốc độ phản ứng :
A.
Độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ng trong một đơn vị thời gian.
B.
Độ biến thiên nồng độ của các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.
C.
Độ biến thiên nồng độ của một sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian.
D.
Độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.
Câu 18:
Cho NaI rắn ( được tách ra t rong biển) vào bình dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng dư. Sau khi phản ứng
kết thúc thêm vài giọt hồ tinh bột vào bình phản ứng thì dung dịch sẽ màu:
A.
vàng.
B.
đỏ.
C.
không thay đổi.
D.
xanh.
Câu 19:
Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tính axit?
A.
HBr, HI, HF, HCl
B.
HCl, HBr, HI, HF
C.
HF, HCl, HBr, HI
D.
HI, HBr, HCl, HF
Câu 20:
Nguyên tố X cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
. Nguyên tố X đặc điểm
A.
Thuộc chu 3, nhóm VII A
B.
Tất cả các phương án đều đúng.
C.
phi kim 7 electron lớp ngoài cùng
D.
17 proton trong nguyên tử
Câu 21:
Cho phản ứng: Fe
2
O
3
(r) + 3CO (k) 2Fe (r) + 3CO
2
(k).
Khi tăng áp suất của phản ứng này thì
A.
cân bằng không bị chuyển dịch.
B.
cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
C.
cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
D.
phản ứng dừng lại.
ddNaC
l
dd
bình khí
Clo
MnO
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phần II. Tự luận (3 câu, 3 điểm)
Bài 1 (1 điểm): Thực hiện chuỗi phản ứng sau đây: (ghi điều kiện phản ứng)
MnO
2
Cl
2
→NaCl NaOH
AgCl
Bài 2 (1 điểm): Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch HCl (loãng, dư) đến khi phản ứng hoàn
toàn thu được 2,24 lít khí H
2
(đktc).
- Viết phương trình phản ứng?
- Tính khối lượng của Cu trong hỗn hợp ?
Bài 3 (1 điểm): Đốt cháy 7,2 gam kim loại M (hóa trị II không đổi ) trong 4,48 lít khí Clo , thu được hỗn hợp rắn X.
Hòa tan X trong dung dịch HCl (dư) thu được 2,24 lít khí (các khí đo đktc) .
- Viết phương trình phản ứng?
- Xác định tên kim loại M ?
ĐÁP ÁN
1.D 2.C 3.C 4.A 5.D 6.A 7.B 8.C 9.C 10.B 11.A 12.D 13.D 14.B
15.A 16.B 17.A 18.D 19.D 20.B 21.A
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/hoa-hoc-lop-10

Đề thi giữa kì 2 môn Hóa học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Tài liệu gồm 21 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm