Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học (Chuyên) trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2018 - 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH
VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM 2018
Môn thi: HÓA HỌC
(dùng riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa)
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu I.
1. Nung nóng hỗn hợp gồm BaCO
3
, Cu, FeO
trong điều kiện không không khí), sau một thời gian thu
được chất rắn A và khí B. Hấp thụ khí B vào dung dịch KOH, thu được dung dịch C, biết rằng dung dịch C
tác dụng được với các dung dịch CaCl
2
và NaOH. Cho A vào nước dư, thu được dung dịch D và chất rắn
E. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí B, dung dịch F và chất rắn G. Nêu cho A vào dung
dịch H
2
SO
4
đặc, dư, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí H, dung dịch I và kết tủa K. Xác định các chất chứa
trong A, B, C, D, E, F, G, H, I, K và viết các phương trình phản ứng.
2. Từ hỗn hợp gồm CuCO
3
, MgCO
3
, Al
2
O
3
BaCO
3
hãy điều chế từng kim loại riêng biệt với điều kiện
không làm thay đổi khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.
Câu II.
1. Viết các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
Cho biết từ A
1
đến A
6
là các chất hữu cơ khác nhau và mỗi mũi tên là một phản ứng.
2. Hỗn hợp khí A gồm C
2
H
6
, C
3
H
6
và C
4
H
6
, tỉ khối của A so với H
2
bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam
A trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)
2
0,05M. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa và dung dịch B. Hỏi khối lượng dung dịch B tăng hay giảm bao nhiêu
gam so với dung dịch Ba(OH)
2
ban đầu?
Câu III.
1. Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp A gồm oxit, hiđroxit muối cacbonat của kim loại M (có hóa trị không
đổi) trong 100 gam dung dịch H
2
SO
4
39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch B chỉ chứa một muối
trung hòa duy nhất có nồng độ 39,41%. Xác định kim loại M.
2. Ba chất hữu cơ X, Y, Z mạch hở, thành phần chứa C, H, O và đều có tỉ khối hơi so với O
2
là 1,875. Xác
định công thức phân tử, công thức cấu tạo và viết các phương trình phản ứng biết rằng cả ba chất đều tác
dụng với Na giải phóng H
2
. Khi oxi hóa X (xúc tác thích hợp) tạo ra X
1
tham gia phản ứng tráng gương. Chất
Y tác dụng được với dung dịch NaHCO
3
, còn chất Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
Câu IV.
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị không đổi) trong dung dịch HCl
dư, thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam hai muối.
1. Tính khối lượng m.
2. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A trong dung dịch chứa đồng thời hai axit: HNO
3
(đặc) và H
2
SO
4
(khi đun
nóng) thu được 1,8816 lít hỗn hợp B gồm hai khí (đktc). Tỉ khối của hỗn hợp B so với H
2
bằng 25,25. Xác
định kim loại M biết rằng trong dung dịch tạo thành không chứa muối amoni.
Câu V.
Chất hữu cơ A mạch hở, thành phần chứa C, H, O trong đó oxi chiếm 44,44% về khối lượng. Phân
tử khối của A là 144 đvC. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thì phần rắn thu được chỉ
chứa một muối B và phần hơi chứa hai chất hữu cơ C, D trong đó C có khả năng hợp H
2
tạo thành rượu.
1. Tìm các công thức cấu tạo có thể có của A.
2. Biết rằng hai chất hữu C, D đều rượu. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D viết các phương
trình phản ứng.
Cho: H=1; C = 12; N= 14; O=16; S = 32 ; Cl = 35,5 ; Na=23 ; Mg = 24 ; Al = 27; K=39, ; Ca=40; Fe=56;
Cu=64; Zn=65 Ag = 108 ; Ba= 137.
..................Hết.......................

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học (Chuyên) trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2018 - 2019 là đề thi vào lớp 10 môn chuyên trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2018 - 2019 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn muốn nâng cao kiến thức, đặc biệt là các bạn sẽ tham dự kì thi vào lớp 10 tới đây. Chúc các bạn thành công.

Mời các bạn tham khảo thêm Thi vào lớp 10 môn Toán, Thi vào lớp 10 môn Văn, Thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm này.

Đánh giá bài viết
1 1.392
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Hóa học Xem thêm