Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

Mã đề: 136
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
(Đề thi gm 2 trang)
KHO SÁT CHẤT LƯỢNG HC KÌ I, NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN HÓA HC LP 10
Thi gian làm bài: 45 phút, không k thời gian giao đề
H và tên thí sinh......................................................................S báo danh.................
(Thí sinh làm bài ra t giy thi, ghi rõ mã đề thi)
I. PHN TRC NGHIM (3,0 điểm)
Câu 1: Trong phản ứng oxi hóa khử, chất khử là chất
A. cho electron. B. nhận electron.
C. có số oxi hóa giảm. D. có số oxi hóa không đổi.
Câu 2: Số oxi hóa của N trong phân tử HNO
3
A. +3. B. +5. C. -3. D. +2.
Câu 3: Cho phương trình hóa học sau: 2Al + 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
. Quá trình khử
A.
0
Al

+3
Al
+ 3e. B.
+3
Al
+3e

0
Al.
C.
+1
2H
+ 2e

0
2H
. D.
+1
2H

0
2H
+ 2e.
Câu 4: Trong nguyên tử, hạt mang điện dương
A. electron. B. proton. C. electron và proton. D. nơtron.
Câu 5:
Chu kì là dãy nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng
A. số lớp electron. B. số electron hóa trị. C. số proton. D. số điện tích hạt nhân.
Câu 6: Hợp chất nào sau đây trong phân tử có chứa liên kết ion là
A. NaCl. B. HCl. C. NH
3
. D. H
2
O.
Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố R 56 electron 81 nơtron. hiệu nguyên tử nào sau đây
của nguyên tố R?
A.
B.
137
81
R. C.
81
56
R. D.
56
81
R.
Câu 8: X cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
. X công thức oxit cao nhấtcông thức hợp chất
khí với hiđro lần lượt là
A. XO
2
và XH
4
. B. XO
3
và XH
2
. C. X
2
O
5
và XH
3
. D. X
2
O
6
và XH.
Câu 9: Nội dung nào sau đây sai khi nói v ion?
A. Ion là phn t mang điện.
B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.
C. Ion có th chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.
D. Ion được hình thành khi nguyên t nhường hay nhn electron.
Câu 10: Cng hóa tr ca C trong CH
4
A. 1 B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 11: Nguyên t P (Z = 15) có s electron lp ngoài cùng là
A. 15 B. 5 C. 7 D. 3
Câu 12: Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Phân tử CO
2
có cấu tạo thẳng.
B. Liên kết giữa C và O trong phân tử CO
2
liên kết cộng hóa trị có cực.
C. Phân tử CO
2
phân cực.
D. Trong phân tử CO
2
, cộng hóa trị của C là 4.
ĐỀ CHÍNH THỨC
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13 (2,0 điểm): Cho các nguyên tố Mg (Z=12); S (Z=16); Ca (Z=20)
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên. Cho biết các nguyên tố đó kim
loại, phi kim hay khí hiếm?
b. Sắp xếp theo chiều tăng bán kính nguyên tử của Mg, S, Ca. Giải thích?
c. Viết công thức hóa học của các hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của S, Ca.
Câu 14 (2,0 điểm): Nguyên t ca nguyên t X tng s ht trong nguyên t 20, trong đó hạt
mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 4.
a. Xác định nguyên t X, cho biết v trí ca X trong bng tun hoàn các nguyên t hóa hc.
b. Y mt hp cht ca X với hiđro tng s hạt mang đin tích dương 16. Viết công
thc electron, công thc cu to ca Y biết tng s nguyên t trong Y nh hơn 7.
Câu 15 (2,0 điểm): Cân bằng phương trình a học của các phản ứng oxi hóa khử sau bằng
phương pháp thăng bằng electron:
a. C + H
2
SO
4

CO
2
+ SO
2
+ H
2
O.
b. Mg + HNO
3

Mg(NO
3
)
2
+ NH
4
NO
3
+ H
2
O.
Câu 16 (1,0 điểm): Tng s các ht bản trong ion đơn nguyên tử X
n+
79. Trong ht nhân
ca X, s hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 4. Viết cu hình electron ca ion X
n+
.
----------------Hết----------------
(Hc sinh không được dùng tài liu k c bng tun hoàn các nguyên t hóa hc)
Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
Mã đề: 238
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
(Đề thi gm 2 trang)
KHO SÁT CHẤT LƯỢNG HC KÌ I, NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN HÓA HC LP 10
Thi gian làm bài: 45 phút, không k thời gian giao đề
H và tên thí sinh......................................................................S báo danh.................
(Thí sinh làm bài ra t giấy thi, ghi rõ mã đề thi)
I. PHN TRC NGHIM (3,0 điểm)
Câu 1: Trong nguyên tử, hạt không mang điện là
A. electron. B. proton. C. electron và proton. D. nơtron.
Câu 2: Cấu hình electron nguyên tử X là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
. Nguyên tử X có số electron hóa trị là
A. 1. B. 4. C. 8. D. 2.
Câu 3: Số oxi hóa của S trong phân tử H
2
SO
4
A. +3. B. +5. C. +6. D. +2.
Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố R 56 electron 81 nơtron. hiệu nguyên tử nào sau đây của
nguyên tố R?
A.
B.
137
81
R. C.
81
56
R. D.
56
81
R.
Câu 5: Cng hóa tr ca C trong CH
4
A. 1 B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: Nguyên t P (Z = 15) có s electron lp ngoài cùng là
A. 15 B. 5 C. 7 D. 3
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Phân tử CO
2
có cấu tạo thẳng.
B. Liên kết giữa C và O trong phân tử CO
2
liên kết cộng hóa trị có cực.
C. Phân tử CO
2
phân cực.
D. Trong phân tử CO
2
, cộng hóa trị của C là 4.
Câu 8: Cho phương trình hóa học sau: 2Al + 3H
2
SO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
. Quá trình oxi hóa
A.
0
Al

+3
Al
+ 3e. B.
+3
Al
+3e

0
Al.
C.
+1
2H
+ 2e

0
2H
. D.
+1
2H

0
2H
+ 2e.
Câu 9: Phân tử có liên kết cộng hoá trị cực là
A. HCl. B. Cl
2
. C. KCl. D. H
2
.
Câu 10: Trong phản ứng oxi hóa khử, chất oxi hóa là chất
A. cho electron. B. nhận electron.
C. có số oxi hóa tăng. D. có số oxi hóa không đổi.
Câu 11: X có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
. X có công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí
với hiđro lần lượt là
A. XO
2
và XH
4
. B. XO
3
và XH
2
. C. X
2
O
5
và XH
3
. D. X
2
O
6
và XH.
Câu 12: Nội dung nào sau đây sai khi nói v ion?
A. Ion là phn t mang điện.
B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.
C. Ion có th chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.
D. Ion được hình thành khi nguyên t nhường hay nhn electron.
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi kì 1 môn Hóa học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.759
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm