Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Vinh Lộc - TT. Huế

Trang 1/17 - Mã đề thi A
TRƯỜNG THPT VINH LỘC
TỔ TOÁN
KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán - Lp10 - Chương trình chun
ĐỀ CHÍNH THỨC Thi gian: 90 phút (Không k thi gian phát đề)
Mã đA
Họ và tên:………………………………….Lớ
p
:……………... SBD:……..………
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (8,0 ĐIỂM)
Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn

22
:1 24Cx y
đường thẳng
:210dx y
. Tìm phương trình đường thẳng
song song với
d
cắt

C ti hai đim
,
A
B
sao cho
4
.
5
AB
A.
:2 5 0.xy
B.
:270.xy
C.
:210.xy
D.
:2 4 3 0.xy
Câu 2. Gọi
D
là tập xác định của hàm số
2
2
54
()
31
xx
fx
x

. Trong các tập sau, tập nào
không tập con
của
D
?
A.
8;  . B.
;1 . C.
2;  . D.
;0 .
Câu 3.
Tính khoảng cách từ điểm

3; 2M đến đường thẳng
:3 4 9 0xy
.
A.

8
;.
5
dM
B.

8
;.
5
dM
C.

8
;.
25
dM
D.

8
;.
25
dM
Câu 4.
Cho
tan cot m

. Hãy tính giá trị của biểu thức
33
tan cot
theo
m
.
A.
3
m . B.
3
3mm . C.
3
mm . D.
3
3mm .
Câu 5.
Cho
1
sin
3
với
0
2

, khi đó giá trị của
cos
3



bằng
A.
6
3
6
. B.
11
2
6
. C. 63 . D.
1
6
2
.
Câu 6.
Trong mặt phẳng tọa độ
Ox
y
, cho tam giác
A
BC
đỉnh
3; 4B  , phương trình đường cao
:3 5 13 0AH x y
và phương trình đường trung tuyến
:2 1 0CM x y
. Tính diện tích tam giác
.
A
BC
A.
2
.
34
S
B.
2.S
C.
2
.
5
S
D.
1.S
Câu 7.
Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng đi qua điểm

;
oo
M
xy và có vectơ pháp tuyến
;nAB
?
A.
0.
oo
Ax x By y B.
0.
oo
Ax x By y
C.
0.
oo
Ax x By y
D.
0.
oo
Ax x By y
Câu 8.
Cho biểu thức

2
32
1
xx
fx
x

. Hỏi tất cả bao nhiêu giá trị nguyên âm của
x
tha mãn bt
phương trình
1fx
?
A.
2
. B.
4
. C.
5
. D.
3
.
Câu 9.
Gọi

;
K
ab giao điểm của hai đường thẳng
1
:230dx y
và
2
3
:
52
x
t
d
yt


. Tính giá tr
.Pab
A.
4.
B.
3.
C.
4.
D.
3.
Trang 2/17 - Mã đề thi A
Câu 10. Số các giá trị nguyên của
x
thỏa mãn hệ bất phương trình
230
30
x
x


A.
3. B. 0. C. 1. D. 2.
Câu 11.
Tìm m để hệ bất phương trình
72419
23 20
xx
xm


có nghiệm.
A.
64
;
33
m



. B.
21
;
11
m



. C.
64
;
33
m




. D.
64
;
33
m



.
Câu 12.
Tìm tập nghiệm của bất phương trình
2
0
21
x
x
.
A.
1
;2
2


. B.
1
;2
2


. C.
1
;2
2



. D.
3;1 .
Câu 13.
Cho tam giác
A
BC
có ba cạnh
,,.
B
CaACbABc
Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
A.
222
2.cos.abc bc A
B.
222
2.cos.abc bc A
C.
222
2.sin.abc bc A D.
222
2.sin.abc bc A
Câu 14.
Góc 18
0
có số đo bằng rađian là bao nhiêu ?
A.
10
. B.
360
. C.
. D.
18
.
Câu 15.
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn

2
2
:2 9Cx y
và đim
4; 4E
. Gọi
A
,
B
là
các tiếp điểm của các tiếp tuyến đi qua điểm
E
của đường tròn

C . Hãy tìm phương trình đường thẳng
.
A
B
A.
310.xy
B.
24130.xy
C.
80.xy
D.
230xy
.
Câu 16.
Trong mặt phẳng tọa độ
Ox
y
, cho đường thẳng
:20dx y
điểm
4;2A . Gọi
;
B
xy là
điểm thuộc d sao cho tam giác
OAB
cân tại
B
. Tính tích
.
x
y
.
A.
5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 17.
Tập nghiệm của bất phương trình
21 3
x
x
là:
A.
4;S . B.
4;S  . C.
;4S  . D.
;4S  .
Câu 18.
Cho tam giác
A
BC
có ba cạnh
5, 6, 7.abc
Tính côsin góc
.
A
A.
55
.
42
B.
10
.
7
C.
5
.
7
D.
2
.
21
Câu 19.
Đường thẳng
:2 2dxy
chia mặt phẳng tọa độ thành hai miền I, II có bờ
là đường thẳng d (hình vẽ bên).
Xác định miền nghiệm của bất phương trình
22xy
.
A. Nửa mặt phẳng I bỏ đi đường thẳng d.
B.
Nửa mặt phẳng I kể cả bờ d.
C.
Nửa mặt phẳng II kể cả bờ d.
D.
Nửa mặt phẳng II bỏ đi đường thẳng d.
Câu 20.
Cho tam giác ABC
4, 3, 60
o
abC
. Tính độ dài cạnh
.c
A.
25 12 3.c  B.
13.c
C.
5.c
D. 13.c
Câu 21.
Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để biểu thức
2
223
f
xm x x
là một tam thức bậc hai.
A.
m
. B.
2m
. C.
2m
. D.
2m
.
Câu 22.
Cho đường tròn

22
:3 48Cx y có tâm
K
và bán kính
R
. Chọn mệnh đề đúng trong các
mệnh đề sau:
A.
3; 4 , 8.KR B.
3; 4 , 2 2.KR
C.
3; 4 , 8.KR D.
3; 4 , 2 2.KR
Trang 3/17 - Mã đề thi A
Câu 23. Đơn giản biểu thức
2
2cos 1
sin cos
x
A
x
x
ta được kết quả nào dưới đây ?
A.
sin cos
A
xx
. B.
cos sin
A
xx
. C.
sin cos
A
xx
. D.
cos sin
A
xx
.
Câu 24. Tìm phương trình chính tắc của Elip biết nó có độ dài trục lớn bằng 10 và một tiêu điểm là
1
3;0 .F
A.
22
1.
25 16
xy

B.
22
1.
16 25
xy

C.
22
1.
54
xy

D.
22
0.
25 16
xy

Câu 25.
Tìm tập nghiệm S của bất phương trình
2
2320xx.
A.
1
;2;
2
S



. B.
1
;2
2
S



.
C.
1
;2 ;
2
S



. D.

1
;2;
2
S




.
Câu 26.
Cho biểu thức
 
2
() 1 2 1 3
f
xmx mx (
m
tham số). m
m
đ
()
f
x
nhận giá trị dương
với mọi
.x
A.
1
2
m
m

. B.
12m
. C.
1
2
m
m

. D.
12m
.
Câu 27.
Đẳng thức nào sau đây sai ?
A.
2
cos 2 1 2sinaa
. B.
cos 2 2.sin .cosaaa
.
C.
22
cos 2 cos sinaaa
. D.
2
cos 2 2cos 1aa
.
Câu 28.
Cặp số

;
x
y nào sau đây là nghiệm của bất phương trình
43 3xy
?
A.
4;0
. B.

1; 1
. C.
1; 1
. D.
0; 1
.
Câu 29.
Với điều kiện xác định của các biểu thức lượng giác, đẳng thức nào sau đây sai ?
A.
cot tan
2
x
x




. B.
sin cos
2
x
x




. C.
cos sin
2
x
x




. D.
tan cot
2
x
x




.
Câu 30.
Cho Elip

E có phương trình chính tắc
22
1
94
xy
. Tìm tiêu cự của Elip.
A.
5.
B.
10.
C. 25. D. 5.
Câu 31. Cho
3
cos 0
52





. Tính giá trị
tan
.
A.
4
3
. B.
3
4
. C.
4
3
. D.
16
15
.
Câu 32. Cho
3
2
2

. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
sin 0,cos 0

. B.
sin 0,cos 0

.
C.
sin 0,cos 0

. D.
sin 0,cos 0

.
Câu 33. Trên ngọn đồi một cái tháp cao
100m
(hình vẽ). Đỉnh tháp B
chân tháp C lần ợt nhìn điểm A chân đồi dưới các c tương ứng bằng
30
o
60
o
so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao AH của ngọn đồi.
A.
55 .m
B.
45 .m
C.
60 .m
D.
50m
.
Câu 34. Cho nhị thức
() 3 1
f
xx
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
1
() 0, ;
3
fx x



. B.
() 0,fx x
.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Vinh Lộc - TT. Huế. Nội dung tài liệu gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Vinh Lộc - TT. Huế. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 528
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm