Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Hồ Chí Minh

S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO TP. HCM
TRƯỜNG THPT NGUYN TH MINH KHAI
−−−−−−−−−−−
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
Năm hc: 2018 – 2019
Môn TOÁN – Khi: 10
Thi gian: 90 phút
(Không k thi gian phát đề)
H và tên hc sinh: ……………………………………………………S báo danh:…………………………
Bài 1
:
Gii các bt phương trình
a)
( )
( )
2
2
2 8
0.
1 4 3
x x
x x x
+ +
(1 đim)
b)
2
5 4
x x x
.
(1 đim)
c)
x x
+ + >
(1 đim)
Bài 2:
a) Cho
3
sin
5
a
=
.
2
a
π
π
< <
Tính
sin .
4
a
π
+
(1 đim)
b) Rút gn
sin 2sin3 sin5
.
cos 2cos3 cos5
x x x
A
x x x
+ +
=
+ +
(1 đim)
c)
Ch
ng minh r
ng
1 sin 2
tan .
cos2 4
x
x
x
π
=
(1 đim)
Bài 3
:
Trong m
t ph
ng
Oxy
a)
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng (
’) qua
đ
i
m
A
(1; 2) và song song v
i
đườ
ng
th
ng (
): 2
x
+
y
1 = 0.
(1 đim)
b)
Cho
đườ
ng tròn (
C
):
x
2
+
y
2
= 4 và
đ
i
m
I
(1; 1). Tìm
đ
i
m
M
thu
c
(C)
sao cho
(
)
;
OM IM
đạ
t giá tr
l
n nh
t.
(1 đim)
Bài 4
:
Trong m
t ph
ng
Oxy,
vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng tròn (
C
)
đ
i qua ba
đ
i
m
M
(1; 2);
N
(3; 1);
P
(3; 2).
(1 đim)
Bài 5
:
Trong m
t ph
ng
Oxy,
m t
a
độ
hai tiêu
đ
i
m và tính tâm sai c
a
elip
( )
2 2
: 1
16 12
x y
E
+ =
.
(1 đim)
HT
ĐÁP ÁN & BIU ĐIM
(Đề 1)
Bài 1: 3đ
Câu a:
( )
( )
2
2
2 8
0.
1 4 3
x x
x x x
+ +
1đ
Bng xét du:
x
2
1 1 3 4 +
VT
0
+
||
||
+
||
0
+
0.25×3
Bpt
2
x <
1
1 < x < 3
4
x.
0.25
Câu b: |x
2
x
5|
4
x.
1đ
Bpt
2
2
5 4
5 4
x x x
x x x
0.25
1 2 1 2
3 3
x x
x
+
0.25×2
3 1 2 1 2 3.
x x
+
0.25
Câu c:
x x
+ + >
1đ
Đ
K: 2 x
7
.
3
0.25
Bình ph
ươ
ng:
(
)
(
)
2 7 3
x x x
+ >
0.25
(
)
(
)
2 7 3 0
2 0
x x
x
+
<
(
)
(
)
2
2 7 3
7
0
3
x x x
x
+ >
2 x <0
7
2
4
7
0
3
x
x
< <
2 x < 2.
0.25x2
Bài 2: 3đ
Câu a:
3
sin
5
a
=
2
a
π
π
< <
. Tính
sin .
4
a
π
+
1đ
cosa =
2
4
1 sin
5
a
=
0.25×2
2
sin sin .cos cos .sin .
4 4 4 10
a a a
π π π
+ = + =
0.25×2
Câu b:
Rút g
n
sin 2sin3 sin5
.
cos 2cos3 cos5
x x x
A
x x x
+ +
=
+ +
1đ
2sin3 .cos2 2sin3
2cos3 .cos2 2cos3
x x x
A
x x x
+
=
+
(
)
( )
2sin3 . cos2 1
tan3 .
2cos3 . cos2 1
x x
x
x x
+
= =
+
0.25×4
Câu c: Chng minh
1 sin 2
tan .
cos2 4
x
x
x
π
=
1đ
VT =
(
)
( ) ( )
2
2 2
cos sin
1 2sin .cos cos sin 1 tan
cos sin cos sin . cos sin cos sin 1 tan
x x
x x x x x
x x x x x x x x x
= = =
+ + +
= VP.
0.25×4
Bài 3: 2đ
Câu a: Viết phương trình (
’) qua A(1; 2) và song song (
): 2x + y
1 = 0. 1đ
(
)
(
)
( )
(
)
'
' / / 2; 1
a
=
.
0.25
Phương trình (
’) qua
(
)
1; 2
I
( )
(
)
'
2; 1
a
=
:
(
)
(
)
2 1 1 2 0
x y
+ =
0.25×2
2x + y
4 = 0 (nh
n).
0.25
Câu b:
I(1; 1). Tìm M thu
c (C): x
2
+ y
2
= 4 sao cho
( )
;
OM IM
l
n nh
t.
1đ
( )
(
)
(
)
( ) ( )
2 2
2 2
. 1 . 1
cos ;
. 1 1
x x y y
OM IM
x y x y
+
=
+ +
( )
( )
( )
( )
4 1 3
1 1
.
2 2
2. 2. 3 2 3
Cauchy
x y x y
x y x y
+ + +
= =
+ +
0.25x2
Ycbt
D
u b
ng x
y ra
( )
2 2
4
1 3
x y
x y
+ =
= +
0.25
2 0
.
0 2
x x
y y
= =
= =
0.25
Bài 4
:
Ph
ươ
ng tr
ình
(
C
)
qua
M
(1
;
2)
N
(3
;
1)
P
(
3
;
2
)
.
1đ
(C): x
2
+ y
2
2ax
2by + c = 0 v
i a
2
+ b
2
c > 0
0.25
M , N , P (C) nên
5 2 4 0
10 6 2 0
13 6 4 0
a b c
a b c
a b c
+ =
+ =
+ =
2
3
2
5
a
b
c
=
=
=
0.25×2
(C): x
2
+ y
2
4x
3y + 5 = 0.
0.25
Bài 5:
T
a
độ
hai tiêu
đ
i
m và tâm sai c
a
( )
2 2
: 1
16 12
x y
E
+ =
.
1đ
2 2
16; 12
a b
= =
2 2 2
4 2.
c a b c
= = =
0.25x2
(
)
(
)
1 2
2;0 ; 2;0 .
F F
0.25
1
.
2
c
e
a
= =
0.25
HT

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 298
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm