Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Huy Chú - Hà Nội

Trường PTTH Phan Huy Chú – Đống Đa
Năm học 2018 – 2019
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 10
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Đại số:
1. Xét du nh thc ,tam thc bc hai.
2. Cung và góc lượng giác.
3. Tính giá tr lượng giác mt cung ,mt biu thc lượng giác.
4. Vn dng các công thc lượng giác vào bài toán rút gn hay chng minh các đẳng thc lượng giác.
II. Hình học:
1. Phương trình đường thng, đường tròn, đường Elip.
2. Các phép biến hình: Tnh tiến,Đối xng trc, Đối xng tâm.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM :
DẤU TAM THỨC BẬC HAI
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số
2
252yxx
.
A.
1
;
2



. B.
1
;2
2



. C.
1
;2;
2

 

. D.
2; 
.
Câu 2: Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của
x
?
A.
2
10 2
x
x
. B.
2
210xx
. C.
2
210xx
. D.
2
210 xx
Câu 3 : Giá trị nào của m thì phương trình

2
3310mxmxm
1
có hai nghiệm phân biệt?
A.
\3m
B.

3
;1;\3
5
m




. C.
3
;1
5
m




. D.
3
;
5
m




.
Câu 4: Gọi
S
là tập nghiệm của bất phương trình
2
870xx
. Trong các tập hợp sau, tập nào không là tập con
của
S
? A.
8; 
. B.
;1
. C.
;0
. D.
6; 
.
Câu 5 Tìm nghiệm của tam thức bậc hai
2
45
f
xx x
.
A.
5x
;
1x 
. B.
5x 
;
1x 
. C.
5x
;
1
. D.
5x 
;
1
.
Câu 6 Cho tam thức bậc hai

2
45
f
xxx
. Tìm tất cả giá trị của
x
để

0fx
.
A.
;1 5;x 
. B.
1; 5x 
. C.
5;1x 
. D.

5;1x
.
Câu 7: Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
40x 
.
A.

;2 2;S 
B.
2; 2S 
C.
;2 2;S 
. D.

;0 4;S 
Câu 8 : Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
440xx
.
A.
\2S
. B.
S
. C.

2;S 
. D.
\2S 
.
Câu 9: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A.

2
325
f
xxx
là tam thức bậc hai. B.

24fx x
là tam thức bậc hai.
C.

3
321
f
xxx
là tam thức bậc hai. D.

42
1fx x x
là tam thức bậc hai.
Câu 10 :Cho

2
f
xaxbxc
,

0a
2
4bac
. Cho biết dấu của
khi

f
x
luôn cùng dấu với hệ số a
với mọi
x
. A.
0
. B.
0
. C.
0
. D.
0
.
Câu 11:Hệ bất phương trình


2
2
40
1540
x
xxx


có số nghiệm nguyên là
A.
2
. B.
1
. C. Vô số. D.
3
.
Câu 12:Dấu của tam thức bậc hai

2
56
f
xxx
được xác định như sau
A.

0fx
với
23x

0fx
với
2x
hoặc
3x
.
B.

0fx
với
32x

0fx
với
3x 
hoặc
2x 
.
C.

0fx
với
23x

0fx
với
2x
hoặc
3x
.
D.

0fx
với
32x

0fx
với
3x 
hoặc
2x 
.
Câu 13: Số nghiệm nguyên của bất phương trình
2
23150xx
A.
6
. B.
5
. C.
8
. D.
7
.
Câu 14: Gọi
S
là tập nghiệm của bất phương trình
2
2
3
1
4
xx
x

. Khi đó
2; 2S 
là tập nào sau đây?
A.

2; 1
. B.

1; 2
. C.
. D.
2; 1
.
Câu 15 : Để bất phương trình
2
50xxm
vô nghiệm thì m thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
A.
1
5
m
. B.
1
20
m
. C.
1
20
m
. D.
1
5
m
.
Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
2
223yxmxm
có tập xác định là
.
A.
4
. B.
6
. C.
3
. D.
5
.
Câu 17 : Tập nghiệm của bất phương trình
82
x
x
A.
4,S 
. B.

;1 4;8S 
. C.
4;8S
. D.
;1 4;S 
.
Câu 18 :Cho hàm số

2
2
f
xx xm
. Với giá trị nào của tham số m thì

0,fx x
.
A.
1m
. B.
1m
. C.
0m
. D.
2m
.
Câu 19: Với giá trị nào của m thì phương trình

2
122 30mx m xm
có hai nghiệm
1
x
,
2
x
thỏa mãn
1212
1xxxx
? A.
13m
. B.
12m
. C.
2m
. D.
3m
.
Câu 20: Cho phương trình

2
521 0mx mxm
1
. Với giá trị nào của m thì
1
2
nghiệm
1
x
,
2
x
thỏa
12
2
x
x
? A.
5m
. B.
8
3
m
. C.
8
5
3
m
. D.
8
5
3
m
.
Câu 21: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình
2
0xxm
vô nghiệm.
A.
1
4
m
. B.
m
. C.
1
4
m
. D.
1
4
m
.
Câu 22: Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình

2
12 0mxmxm
có một nghiệm lớn hơn
1
một nghiệm nhỏ hơn
1
? A.
01m
. B.
1m
. C.
m 
. D.
0
1
m
m
.
Câu 23: Bất phương trình
 
2
121 30mx mxm
với mọi
x
khi
A.
1;m
. B.
2;m
. C.

1;m
. D.
2;7m
.
Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình
22
32320xxxx
A.
3
2
1
2

x
x
x
. B.
3
0
x
x
. C.
2
1
2

x
x
. D.
1
;0;2;3
2




x
.
Câu 25: Hệ bất phương trình
2
10
0
x
xm


có nghiệm khi A.
1m
. B.
1m
. C.
1m
. D.
1m
.
Câu 26: Xác định m để phương trình

2
1234120xx mxm



có ba nghiệm phân biệt lớn hơn
1
.
A.
7
3
2
m
19
6
m 
.B.
7
2
m 
.C.
7
1
2
m
16
9
m 
.D.
7
3
2
m
19
6
m 
.
Câu 27 Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
2
220xmxm
có hai nghiệm
1
x
,
2
x
thỏa mãn
33
12
16xx
. A. Không có giá trị của m . B.
2m
. C.
1m 
. D.
1m 
hoặc
2m
.
Câu 28 :Giải bất phương trình
2
6582
x
xx
có nghiệm là
A.
53x
. B.
35x
. C.
23x
. D.
32x
.
Câu 29 : Giá trị lớn nhất của hàm số 𝑓
𝑥
𝑥1

93𝑥
với 1 x 3 là:
A.
2 B. 0 C.
3 D. 2
Câu 30 : Cho hàm số

2
2121fx x m x m
. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để

0fx
,
0;1x
. A.
1m
. B.
1
2
m
. C.
1m
. D.
1
2
m
.
CHƯƠNG 6 : CUNG, GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Câu 1: Góc có số đo
o
108 đổi ra radian là A.
3
.
5
B.
.
10
C.
3
.
2
D.
.
4
Câu 2: Biết một số đo của góc

3
,
2
Ou Ov
. Giá trị tổng quát của góc

,Ou Ov
A.

3
,
2
Ou Ov k

B.

,2Ou Ov k

C.

,
2
Ou Ov k

D.

,2
2
Ou Ov k

Câu 3: Góc có số đo
2
5
đổi sang độ là A.
o
240 B.
o
135 C.
o
72 D.
o
270
Câu 4: Một đường tròn có bán kính
10
cmR
. Tìm độ dài của cung
2
trên đường tròn.
A. 10cm B. 5cm C.
2
20
cm
D.
2
m
20
c
Câu 5: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Số đo của một cung lượng giác luôn là một số không âm.
B. Số đo của một cung lượng giác luôn không vượt quá
2
.
C. Số đo của một cung lượng giác luôn là một số thực thuộc đoạn
[0;2 ]
.
D. Số đo của một cung lượng giác là một số thực.
Câu 6: Cho đường tròn có bán kính 6cm. Tìm số đo (
rad
) của cung có độ dài là 3cm:

Đề ôn tập kì 2 lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Huy Chú - Hà Nội. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học tốt môn Toán lớp 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Huy Chú - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 210
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm