Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội

Kiểm tra học kỳ 2 môn toán 10 - mã đề 001 - trang 1/3
Së GD & §T Hµ Néi
Trêng THPT Lý Th¸nh T«ng
-------

------
(Đề thi gồm 03 trang)
§Ò kiÓm tra häc kú 2 n¨m häc 2018 - 2019
M«n: To¸n 10
Thêi gian lµm bµi: 90 phót (kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)
Mã đề 001
Họ và tên: …….............................................................. SBD: ……………… Phòng: …………
PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1.(1,75 điểm) Giải các bất phương trình sau
1)
443
22
+<++ xxxx
2)
0
32
4
x
x
Câu 2.(1,25 điểm)
1) Cho
2
0
5
3
cos
π
αα
<<=
.Tìm
α
sin
?
2)Chứng minh đẳng thức
xxxx
6446
cos2cos31sin3sin2 =+
Câu 3.(2,5 điểm).Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho A(2;3), B(3;6)
1)Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A và có vecto pháp tuyến
( )
7;4=n
.
2)Viết phương trình đường tròn tâm B và có bán kính bằng 6.
3) Cho đường tròn
và đường thẳng
: 10dx y+ +=
. Viết
phương trình đường thẳng song song với đường thẳng
d
và cắt đường tròn
(
)
C
theo dây
cung có độ dài bằng
2
.
Câu 4.(0,5 điểm). Tìm tt c các giá tr của tham s
m
để phương trình
2
2 20
x mx m + +=
hai nghiệm phân biệt
1
x
,
2
x
tha mãn
16
3
2
3
1
+
xx
.
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm).
Câu 1. Tìm điều kiện của bất phương trình
23
1
23
x
x
x
>+
+
.
A.
3
2
x ≠−
. B.
3
2
x
. C.
2
3
x ≠−
. D.
2
3
x
.
Câu 2. Tìm nghiệm của nhị thức bậc nhất
( )
124 += xxf
.
A. x=-3. B. x=3. C. x=4. D. x=-4.
Câu 3. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số
( )
( )
201984
22
++= mxxmxf
là một tam thức
bậc hai?
A.
2m
. B.
2m
. C.
m
. D.
2±m
.
Câu 4. Nếu một cung tròn có số đo bằng radian là
5
4
π
thì số đo bằng độ của cung tròn đó là?
A.
172°
. B.
15°
. C.
225°
. D.
5°
.
Câu 5. Khẳng định nào dưới đây sai? (giả thiết các biểu thức có nghĩa).
Kiểm tra học kỳ 2 môn toán 10 - mã đề 001 - trang 2/3
A.
( )
cot cotaa−=
. B.
( )
cos cos
aa
−=
. C.
( )
tan tan
aa−=
. D.
(
)
sin sinaa
−=
.
Câu 6. Khẳng định nào dưới đây sai?
A.
cos 2 2cos 1aa=
. B.
αα
2
sin212cos =
.
C.
( )
sin sin cos sin cos
ab a b b a
+= +
. D.
sin 2 2sin cosa aa=
.
Câu 7.Đường thẳng
0201932 =+ yx
có một vecto pháp tuyến là?
A.
( )
3;2=n
. B.
( )
2;3=n
. C.
( )
3;2 =n
. D.
( )
2;3=n
.
Câu 8. Cho đường tròn
( )
22
: 2 4 10Cx y x y+ + +=
. Chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A.
(
)
C
có tâm
(
)
1; 2
I
. B.
( )
C
Có tâm I(-1;2)
C.
( )
C
có tâm
( )
1; 2I
và bán kính R=2 D.
( )
C
có bán kính
2R =
.
Câu 9. Tp nghim ca bt phương trình
2018 2018xx
−>
A.
{ }
2018
. B.
( )
2018;+∞
. C.
. D.
( )
;2018−∞
.
Câu 10. Trên đường tròn bán kính
6R =
, cung
60°
có độ dài bằng bao nhiêu?
A.
2
l
π
=
. B.
4l
π
=
. C.
2
l
π
=
. D.
l
π
=
.
Câu 11. Cho góc
α
thỏa mãn
2
;0
π
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
tan 0
α
<
. B.
cot 0
α
>
. C.
sin 0
α
>
. D.
cos 0
α
>
.
Câu 12. Nếu
1
sin cos
2
xx+=
thì
sin 2x
bằng ?
A.
3
4
. B.
2
2
. C.
3
8
. D.
3
4
.
Câu 13.Khoảng cách từ điểm A(2;3) đến đường thẳng
yx 01043: =+
là?
A.
5
8
. B.
5
8
. C. 0. D.
5
2
.
Câu 14. Cho
2
điểm
( )
5; 1A
,
( )
3; 7
B
. Phương trình đường tròn đường kính
AB
A.
22
2 6 22 0xy xy++=
. B.
22
2 6 22 0xy xy+−−=
.
C.
22
2 6 22 0xy xy+−+=
. D. Đáp án khác.
Câu 15. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?
x
−∞
3
+∞
( )
fx
+
0
-
A.
( )
93 = xxf
. B.
( )
62 += xxf
. C.
( )
3+= xxf
. D.
( )
62 = xxf
.
Câu 16. Số giá trị nguyên
x
trong
[ ]
2019;2019
thỏa mãn bất phương trình
2 13xx+<
Kiểm tra học kỳ 2 môn toán 10 - mã đề 001 - trang 3/3
A. 4039. B. 4038. C. 2019. D. 2018.
Câu 17. Kết quả đơn giản của biểu thức
1
1sin
cotcos
2
+
+
+
α
αα
bằng
A.
2
1
cos
α
. B.
1 tan
α
+
. C.
2
. D.
2
1
sin
α
.
Câu 18. Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai Ninh Thuận người ta lấy hai điểm
A
B
trên mặt đất có khoảng cách
12mAB
=
cùng thẳng hàng với chân
C
của tháp để đặt hai
giác kế. Chân của giác kế chiều cao
1,3mh =
. Gọi
D
đỉnh tháp hai điểm
1
A
,
1
B
cùng thẳng
hàng với
1
C
thuộc chiều cao
CD
của tháp. Người ta đo được góc
11
49DAC = °
11
35
DB C = °
.
Chiều cao
CD
của tháp là?(làm tròn đến hàng phần trăm)
A.
22,77 m
. B.
21,47 m
. C.
20,47m
. D.
21,77m
.
Câu 19. Cho
3
đường thẳng
( )
1
d
:2x+3y+1=0,
( )
2
d
:x+4y-3=0,
( )
3
d
:
Rt
ty
tx
d
+=
=
;
21
31
:
3
. Viết
phương trình đường thẳng
(
)
d
đi qua giao điểm của
( )
1
d
,
(
)
2
d
và song song với
(
)
3
d
.
A.
0132 =
+ yx
B.
0531015 =+ yx
.
C.
0132 =++ yx
. D.
0
5
53
23
=+
yx
.
Câu 20. Đường tròn có tâm
( )
1;1I
và tiếp xúc với đường thẳng
54
:
33
xt
yt
=−+
=
phương trình:
A.
22
2 2 60xy xy+ − +=
. B.
22
22 0xy xy+− =
.
C.
22
2 2 20xy xy+ − −=
. D.
22
2 2 20xy xy+ + + −=
---------------------------------Hết--------------------------------

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 686
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm