Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020-2021

Trang 1/2 - Mã đề 202
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
MÃ ĐỀ: 202
ĐỀ KHẢO SÁT CHT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Toán – lớp 10 THPT
(Thời gian làm bài: 90 phút.)
Đề khảo sát gồm 02 trang
Họ và tên học sinh:………………………………………
Số báo danh:………….……………………..……………
Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng viết chữ cái đứng trước phương án
đó vào bài làm
Câu 1: Diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là
5
cm
,
6
cm
9
cm
được quy tròn đến hàng phần chục bằng
A.
2
27,5
. B.
2
61,5
cm
. C.
2
14,1
cm
. D.
2
173,8
.
Câu 2: Giá trị
sin
2
bằng
A.
1.
B.
0.
C.
1
.
2
D.
1.
Câu 3: Trong mặt phẳng
,
Oxy
phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ?
A.
2 2
1.
x y
B.
2 2
1.
x y
C.
2 2
1.
x y
D.
2 2
1.
x y
Câu 4: Tam giác
ABC
5, 7, 8
AB BC CA
. Số đo của góc
BAC
bằng
A.
0
30
. B.
0
45
. C.
0
60
. D.
0
90
Câu 5: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho điểm
1;2
M
đường thẳng
: 1 0
x y
. Khoảng ch t
M
đến
đường thẳng
bằng
A.
3
2
. B.
4
3
. C.
4 2
. D.
2 2
.
Câu 6: Trong mặt phẳng
Oxy
, hệ số góc của đường thẳng
: 2 3 5 0
d x y
A.
2
3
. B.
3
2
. C.
3
2
. D.
2
3
Câu 7: Trong mặt phẳng
,
Oxy
toạ độ tâm
I
và bán kính
R
của đường tròn
2 2
: 2 4 1 0
C x y x y
A.
1;2 , 6.
I R B.
1; 2 , 6.
I R
C.
1; 2 , 6.
I R
D.
1;2 , 6.
I R
--------
Câu 8: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng ?
A.
a b
a c b d
c d
. B.
a b
a c b d
c d
.
C.
a b
a b
c c
. D.
. .
a b a c b c
.
Câu 9: Cho nhị thức
( )
f x
có bảng xét dấu như sau:
Nhị thức
( )
f x
nào sau đây có bảng xét dấu như trên ?
A.
( ) 2 .
f x x
B.
( ) 3 6.
f x x
C.
( ) 2 4.
f x x
D.
( ) 2 .
f x x
Câu 10: Biểu thức
cos cos3
A x x
bằng biểu thức nào sau đây ?
A.
2cos 2 cos
x x
. B.
cos 4
x
.
C.
2sin 2 sin
x x
. D.
2cos 2 cos
x x
.
Câu 11: Biết
1
sin 1, sin .
2
a b a b
Giá trị của
sin cos
a b
bằng
A.
3
.
2
B.
3
.
4
C.
1
.
4
D.
1
.
4
Câu 12: Trong các số sau, số nào là một nghiệm của bất phương trình
3
1 0
x
?
A.
2020
x
. B.
1
x
. C.
2
x
. D.
2021
x
.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 2/2 - Mã đề 202
Câu 13: Bất phương trình 5
x x x
tương đương với bất phương trình nào sau đây ?
A.
5 1
x
. B.
( 5 1) 0
x x
.
C.
2 2
( 5)
x x x
. D.
1 1
. 5 .
x x x
x x
.
Câu 14: Một cung tròn có số đo là
0
30
thì số đo radian của nó là
A.
.
2
B.
.
4
C.
.
6
D.
.
3
Câu 15: Bất phương trình nào sau đây có nghiệm đúng với mọi x ?
A.
2
4 4 0.
x x
B.
2
4 5 0.
x x
C.
2
4 3 0.
x x
D.
2
5 4 0.
x x
Câu 16: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho đường thẳng
đi qua điểm
(2; 3)
A
( 2;4)
B
. Phương trình tham
số của đường thẳng
A.
2 4
3 7 .
x t
y t
B.
4 2
7 3 .
x t
y t
C.
2 7
3 4 .
x t
y t
D.
2 4
3 7 .
x t
y t
Câu 17: Cho bảng phân bố tần số
Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty
Tiền thưởng 2 3 4 5 6 Cộng
Tần số 5 15 10 6 7 43
Mức bình quân tiền thưởng của các cán bộ trong công ty được quy tròn đến hàng phần chục là
A.
4,0
(triệu đồng). B.
3,8
(triệu đồng). C.
3,88
(triệu đồng). D.
3,9
(triệu đồng).
Câu 18: Khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác, cung có số đo nào dưới đây có chung điểm cuối với cung
có số đo
3
?
A.
35
.
3
B.
77
.
3
C.
.
3
D.
.
3
Câu 19: Cho tam giác
ABC
6, 3, 5
AB BC AC
. Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh
C
bằng
A.
2 2
. B.
2
. C.
3
. D.
10
.
Câu 20: Với
k
là số nguyên, giá trị của
cos(90 360 )
o o
k
bằng
A.
2
.
2
B.
1.
C.
1.
D.
0.
----------------------------
Phần II: Tự luận (6,0 điểm)
Bài 1. ( 2,5 điểm)
1) Giải hệ bất phương trình sau:
2
3 10 3 0
1 0.
2
x x
x
x
2) Cho
5
cos
13
, với
.
2
Tính giá trị của
sin 2 .
3) Rút gọn biểu thức sau:
sin 2 2sin 3 sin 4
cos 2 2cos3 cos4
x x x
C
x x x
.
Bài 2. (2,5 điểm) Trong mặt phẳng
,
Oxy
cho hai điểm
2; 1
A
(3; 2).
B
1) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng
.
AB
2) Viết phương trình đường trung trực của
.
AB
3) Viết phương trình đường tròn tâm
(0;0)
O
cắt đường thẳng
AB
tại hai điểm phân biệt
,
M N
sao cho
2.
MN
Bài 3. (1,0 điểm)
1) Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để bất phương trình
2
5 3 2
x x x x m
có nghiệm đúng
với mọi
x
thuộc
5;3
.
2) Chứng minh rằng
4
4 1 32 16 1
x x x
,
0.
x
----------- HẾT ----------
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 1/2 - Mã đề 204
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
ĐỀ: 204
ĐỀ KHẢO SÁT CHT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Toán – lớp 10 THPT
(Thời gian làm bài: 90 phút.)
Đề khảo sát gồm 02 trang
Họ và tên học sinh:………………………………………
Số báo danh:………….……………………..……………
Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng viết chữ cái đứng trước phương án đó
vào bài làm
Câu 1: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho điểm
1;2
M đường thẳng
: 1 0
x y
. Khoảng cách từ
M
đến
đường thẳng
bằng
A.
3
2
. B.
4 2
. C.
4
3
. D.
2 2
.
Câu 2: Cho nhị thức
( )
f x
có bảng xét dấu như sau:
Nhị thức
( )
f x
nào sau đây có bảng xét dấu như trên ?
A.
( ) 2 .
f x x
B.
( ) 3 6.
f x x
C.
( ) 2 4.
f x x
D.
( ) 2 .
f x x
Câu 3: Với
k
là số nguyên, giá trị của
cos(90 360 )
o o
k
bằng
A.
2
.
2
B.
1.
C.
1.
D.
0.
Câu 4: Biết
1
sin 1, sin .
2
a b a b
Giá trị của
sin cos
a b
bằng
A.
1
.
4
B.
3
.
2
C.
1
.
4
D.
3
.
4
Câu 5: Trong các số sau, số nào là một nghiệm của bất phương trình
3
1 0
x
?
A.
2
x
. B.
2021
x
. C.
1
x
. D.
2020
x
.
Câu 6: Cho tam giác
ABC
6, 3, 5
AB BC AC
. Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh
C
bằng
A.
2
. B.
2 2
. C.
3
. D.
10
.
Câu 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng ?
A.
. .
a b a c b c
. B.
a b
a c b d
c d
.
C.
a b
a b
c c
. D.
a b
a c b d
c d
.
Câu 8: Bất phương trình nào sau đây có nghiệm đúng với mọi x ?
A.
2
4 5 0.
x x
B.
2
4 4 0.
x x
C.
2
4 3 0.
x x
D.
2
5 4 0.
x x
Câu 9: Giá trị
sin
2
bằng
A.
1
.
2
B.
1.
C.
1.
D.
0.
Câu 10: Diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là
5
cm
,
6
cm
9
cm
được quy tròn đến hàng phần chục bằng
A.
2
27,5
cm
. B.
2
173,8
. C.
2
61,5
cm
. D.
2
14,1
cm
.
Câu 11: Một cung tròn có số đo là
0
30
thì số đo radian của nó là
A.
.
6
B.
.
3
C.
.
2
D.
.
4
Câu 12: Bất phương trình
5
x x x
tương đương với bất phương trình nào sau đây ?
A.
5 1
x
. B.
( 5 1) 0
x x
.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020-2021. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Đề thi gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận, thí ính làm bài trong thời gian 90 phút. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết thêm tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
2 1.354
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Kết nối

    Xem thêm