Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa năm 2020-2021

Trang 1/3 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN K KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
LÊ QUÝ ĐÔN
Môn: TN (Không chuyên) – Khối: 10
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề: 132 Đề kiểm tra có: 3 trang
Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình
2
4 4 0
x x
là
A.
. B.
\ 2
. C.
2
. D.
.
Câu 2: Đường tn
C
tâm
1; 2
I
và cắt đường thẳng
: 3 15 0
d x y
theo mt y cung độ
dài bằng 6. Tìm phương tnh đường tròn
.
C
A.
2 2
: 2 4 44 0
C x y x y
. B.
2 2
: 2 4 31 0
C x y x y
.
C.
2 2
: 2 4 35 0
C x y x y
. D.
2 2
: 2 4 5 0
C x y x y
.
Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
,
Oxy
cho ep
( )
E
có phương trình chính tắc
2 2
1
25 9
x y
. Tiêu
cự của (E) bằng:
A.
4.
B.
2.
C.
16.
D.
8
.
Câu 4: Bất phương trình
2 7
1
4
x
x
bao nhiêu nghiệm nguyên dương?
A. 4. B. 14. C. 3. D. 5.
Câu 5:
Đường thẳng
:3 2 7 0
x y
cắt đường thẳng nào sau đây?
A.
1
:3 2 0
d x y
.
B.
4
: 6 4 14 0
d x y
.
C.
3
: 3 2 7 0
d x y
.
D.
2
:3 2 0
d x y
.
Câu 6: Tìm phương trình tiếp tuyến với đưng tròn
( )
C
:
2 2
3 1 5
x y
tại đim
(4; 3)
M
.
A.
2 5 0
x y
. B.
2 10 0
 
x y
. C.
3 4 4 0
x y
. D.
3 4 4 0
x y
.
Câu 7: Tính diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt
5
,
4
,
3
.
A.
24
. B.
3 5
. C.
12
. D.
6
.
Câu 8: Rút gọn biểu thức
sin 3 cos 2 sin
sin 2 0;2sin 1 0
cos sin 2 cos3
x x x
A x x
x x x
ta được:
A.
tan 2
A x
B.
cot 3
A x
C.
tan tan 2 tan 3
A x x x
D.
cot 2
A x
Câu 9: Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A.
2 2
cos 2 cos sin
a a a
. B.
2 2
cos 2 sin cos
a a a
.
C.
2
cos2 2cos 1
a a
. D.
2
cos2 1 2sin
a a
.
Câu 10: Trên đường tn lượng giác gốc A(1; 0), cho góc lượng giác (OA,OM) số đo
8
3
. Tìm tọa
độ của đim M.
A.
3 1
( ; )
2 2
. B.
3 1
( ; )
2 2
. C.
1 3
( ; )
2 2
. D.
1 3
( ; )
2 2
.
Câu 11: Tam giác
ABC
21cm, 17cm, 10cm
BC CA AB
. Tính cosB của tam giác
ABC
.
A.
13
85
. B.
13
85
. C.
15
17
. D.
3
5
.
Câu 12: Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A.
1
sin cos sin sin
2
b a a b a b
. B.
1
sin sin cos cos
2
a b a b a b
.
C.
1
cos cos cos cos .
2
a b a b a b
D.
1
sin cos sin sin .
2
a b a b a b
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
Câu 13: Cho đường tròn
( )
O
đường kính bằng
10 cm
. Tính độ dài cung có số đo
7
.
12
A.
35
cm
2
. B.
35
cm
12
. C.
35
cm
6
. D.
17
cm
3
.
Câu 14:
Cho
3
tan
4
. Tính
tan
4
.
A.
1
7
.
B.
7
.
C.
7
.
D.
1
7
.
Câu 15:
Miền nghiệm của hệ bất phương trình:
3 4 12 0
5 0
1 0
x y
x y
x
 
miền chứa điểm nào trong các
điểm sau?
A.
1;5
P
.
B.
1; 3
M
.
C.
4;3
N
.
D.
2; 3
Q
.
Câu 16:
Cho
4
cos ( 0)
5 2
. Khi đó,
sin
2
bằng:
A.
1
10
.
B.
1
10
.
C.
1
10
.
D.
3
10
.
Câu 17: Min biểu diễn nghiệm của h bất phương tnh
2
2
2 8
y
x
x y
din tích bằng bao nhiêu
(đvdt)?
A.
9.
B.
4.
C.
18.
D.
25.
Câu 18: Hãy chọn khng định sai trong các khẳng định dưới đây.
A.
cos cos
. B.
cos cos
.
C.
sin sin
. D.
sin sin
.
Câu 19: Cho tam giác ABC có
9, 12, 15
AB AC BC
. Gọi M là trung điểm của BC. Tính độ dài AM
.
A. 10. B. 9. C. 8. D.
7,5
.
Câu 20:
Giải hệ bất phương trình
5 6 0
2 1 3
x x
x
 
.
A.
5
x
.
B.
5
x
.
C.
5 1
x
.
D.
1
x
.
Câu 21: bao nhiêu g trị nguyên của tham số
m
để bất phương trình
2 2
3 4 4 1 3 3 0
x x mx m x m
vô nghiệm ?
A. 2. B. 4. C. 0 D. 3.
Câu 22: Trong mặt phng với hệ tọa độ
Oxy
, cho đường thẳng
1
:
2 4
x t
y t
,
t
. Một véctơ chỉ
phương của đường thẳng
là
A.
1; 4
u
. B.
1;2
u
. C.
2; 1
u
. D.
4;1
u
.
Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình
2
1 4 3
x x x
là:
A.
[4; )

.
B.
{1} [4; )

.
C.
( ;1] [3; )
 
.
D.
( ;1] [4; )
 
.
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
Câu 24: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho hình thang vuông
ABCD
vuông tại
A
B
, đáy lớn
AD
. Biết chu vi hình thang
16 4 2
, diện tích hình thang 24. Biết
(1;2), (1;6)
A B
. Tìm ta đ đỉnh
D
biết hoành độ đim
D
ln hơn 2.
A.
(4;2)
D
. B.
(5;2)
D
. C.
(9;2)
D
. D.
(7;2)
D
.
Câu 25: Cho góc lượng giác
a
k
. Với điều kiện các biểu thức dưới đây có nghĩa, hỏi khẳng định
nào sai?
A.
sin[ (2 1) ] sin
a k a
. B.
cos( 4 ) cos
a k a
.
C.
tan[ (2 1) ] tan
a k a
. D.
cot( 2 ) cot
a k a
.
Câu 26: Cho hai tam giác vuông
OAB
và
OCD
nhình vẽ. Biết
OB=CD=
a
,
AB=OD= .
b
Tính
cos
AOC
theo
a
b
.
A.
2 2
2 2
b a
a b
. B.
2 2
2
ab
a b
. C.
2 2
2 2
a b
a b
. D.
1
.
Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình
2 5 7 4
x x
là:
A.
(6; )

. B.
1
( ; )
3

. C.
1
( ; ) (6; )
3
 
. D.
1
( ;6)
3
.
Câu 28: Trong mặt phẳng
Oxy
, viết phương trình chính tắc của elip biết mt đỉnh A
1
(–2; 0), mt
tiêu điểm là F
2
(
3
; 0).
A.
2
2
1.
4
x
y
B.
2 2
1.
4 3
x y
C.
2 2
1.
16 9
x y
D.
2 2
1.
25 4
x y
Câu 29:
Nhị thức
2 4
f x x
luôn âm trong khoảng nào sau đây:
A.
2;

.
B.
; 2

.
C.
;0

.
D.
0;

.
Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy, đường tròn
2 2
6 8 0
x y x y
có bán kính bằng bao nhiêu?
A. 10. B. 25. C. 5. D.
10
.
Phần II: TỰ LUẬN
Bài 1: (1 đim) Tìm tất cả các giá trcủa m để phương trình
2 2
(2 3) 5 6 0
x m x m m
2
nghiệm ti dấu.
Bài 2: (1 điểm) Cho
3
sin
5
2
. Tính
cos
.
Bài 3: (2 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho
(1; 1)
M
,
(5;1)
N
.
a) (1 đim) Viết phương trình đường tròn đường kính MN.
b) (1 đim) Tìm ta độ hình chiếu vng góc H của đim
(0;1)
A
trên đường thẳng MN.
--------------------------
----------- HẾT ----------
A
B
C
D
O
Thư viện đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa năm 2020-2021 để bạn đọc tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có hướng dẫn giải chi tiết và đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm