Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội

Trang 1/5 - Mã đề thi 162
TRƢỜNG LƢƠNG THẾ VINH HÀ NỘI
ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 10
NĂM HỌC 2018 – 2019
Đề thi gồm 50 câu Trắc nghiệm
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề thi
162
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….............……..……
Câu 1. Cho góc lƣợng giác
thỏa mãn
1
sin
3

3
2


. Tính
sin2
.
A.
7
9
. B.
42
9
. C.
42
9
. D.
2
3
.
Câu 2. Tìm
m
để phƣơng trình
2
( 3) 2 3 0m x mx m
có 2 nghiệm trái dấu.
A.
3m
. B.
3.m
C.
3m
. D.
3m
.
Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, phƣơng trình tham số của đƣờng thẳng đi qua
2;3M
song song với đƣờng thẳng
75
15
xy
A.
52
13
xt
yt

 
. B.
5
xt
yt

. C.
2
35
xt
yt

. D.
35
2
xt
yt

.
Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, cho đƣờng tròn
22
: 2 10 1 0C x y x y
. Trong các
điểm
1;3 ,M
4; 1 ,N
2;1 , 3; 2PQ
, điểm nào thuộc
C
?
A. Điểm
P
. B. Điểm
Q
. C. Điểm
N
. D. Điểm
M
.
Câu 5. Gọi
m
M
lần lƣợt nghiệm nguyên nhỏ nhất lớn nhất của hệ bất phƣơng trình
22
3 3 2
(2 ) 7 3
.
( 2) 3 3 20
x x x
x x x x
Tổng
mM
bằng
A.
3
. B.
2
. C.
6
. D.
7
.
Câu 6. Góc có số đo
0
120
đổi sang rađian là:
A.
3
2
. B.
2
3
. C.
4
. D.
10
.
Câu 7. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, tính góc giữa đƣờng thẳng
3 1 0xy
và trục hoành.
A.
0
45
. B.
0
135
. C.
0
60
. D.
0
120
.
Câu 8. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
2
cos2 1 2sinaa
. B.
cos2 2sin cosa a a
.
C.
22
cos2 cos sina a a
. D.
2
cos2 2cos 1aa
.
Câu 9. Cho
1
cos
3
. Khi đó
cos 3

bằng
A.
1
3
. B.
1
3
. C.
2
3
. D.
2
3
.
Câu 10. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, cho elip
22
:1
94
xy
E 
. Tính tiêu cự của elip
E
.
A.
6
. B.
4
. C.
25
. D.
5
.
Câu 11. Số nghiệm nguyên của bất phƣơng trình
2
23xx
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, cho tam giác
ABC
2; 1 , 4;5 , 3;2A B C
. Viết
phƣơng trình đƣờng thẳng chứa đƣờng cao của tam giác
ABC
đi qua đỉnh
C
.
Trang 2/5 - Mã đề thi 162
A.
3 3 0xy
. B.
3 11 0xy
. C.
3 3 0xy
. D.
10xy
.
Câu 13. Phƣơng trình
33xx
có tập nghiệm là
A.
;3
. B.
;3
. C.
3; 
. D.
3
.
Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, cho đƣờng thẳng
:2 3 1 0xy
. Một vec chỉ
phƣơng của đƣờng thẳng
A.
3;2u
. B.
2; 3u 
. C.
2;3u
. D.
3; 2u 
.
Câu 15. Cho tam giác
ABC
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
sin sin
22
A B C
. B.
cos cos
22
A B C
.
C.
sin sinA B C
. D.
cos cosA B C
.
Câu 16. Cho hàm số
,y ax b
trong đó
,ab
là tham số,
0a
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số
y ax b
nhận giá trị dƣơng trên
R
.
B. Hàm số
y ax b
nhận giá trị âm trên
;
b
a




.
C. Hàm số
y ax b
nhận giá trị âm trên
R
.
D. Hàm số
y ax b
nhận giá trị dƣơng trên
;
b
a




.
Câu 17. Cho góc lƣợng giác
thỏa mãn
2


. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
cot 0
. B.
cos 0
. C.
tan 0
. D.
sin 0.
Câu 18. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, phƣơng trình nào sau đây là phƣơng trình đƣờng tròn?
A.
22
2 4 9 0x y x y
. B.
22
2 2 4 8 19 0x y x y
.
C.
22
2 6 15 0x y x y
. D.
22
4 6 13 0x y y y
.
Câu 19. Cho hàm số
2
0f x ax bx c a
. Biết rằng
2
0; 4 0a b ac
. Mệnh đề nào sau đây
đúng?
A.
1 2 1 2
, : 0, ;x x f x x x x
. B.
0,f x x R
.
C.
1 2 1 2
, : . 0x x f x f x
. D.
0,f x x R
.
Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, cho đƣờng tròn
22
: 25C x y
. Phƣơng trình tiếp tuyến
của đƣờng tròn tại điểm
3;4A
A.
4 3 0xy
. B.
4 3 24 0xy
. C.
3 4 25 0xy
. D.
3 4 25 0xy
.
Câu 21. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, cho đƣờng tròn
22
: 4 2 1 0C x y x y
. Bán kính
R
của đƣờng tròn
C
A.
6R
. B.
2R
. C.
1R
. D.
6R
.
Câu 22. Tập nghiệm của bất phƣơng trình
2
2 1 0xx
A.
1
;
4




. B.
. C.
1
|
4
R



. D.
R
.
Câu 23. Cho các góc lƣợng giác
,ab
cos cos sin sinT a b a b a b a b
. Mệnh đề nào sau
đây đúng?
A.
sin2Tb
. B.
cos2 .Ta
C.
sin2Ta
. D.
cos2Tb
.
Câu 24. Biết rằng tập xác định của hàm số
2
1
2y x x
x
;Da 
. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
0a
. B.
0a
. C.
30a
. D.
3a 
.
Câu 25. Cho các số
0, 0ab
thỏa mãn
1ab
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
Trang 3/5 - Mã đề thi 162
A.
12ab
. B.
2ab
. C.
0 1.ab
D.
2ab
.
Câu 26. Với mọi góc lƣợng giác
và số nguyên
k
, mệnh đề nào sau đây sai?
A.
sin 2 sink

. B.
cos cosk

.
C.
tan tank

. D.
cot cotk

.
Câu 27. Tập nghiệm của bất phƣơng trình
2
1
x

A.
2;0
. B.
;2
.
C.
; 2 0;
. D.
2;
.
Câu 28. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, viết phƣơng trình chính tắc của elip
E
biết rằng với mọi
điểm
M
thuộc
E
thì
12
10MF MF
(
12
,FF
là hai tiêu điểm của
E
) và tâm sai của
E
3
5
e
.
A.
22
1
100 36
xy

. B.
22
1
25 16
xy

. C.
22
1
100 64
xy

. D.
22
1
25 9
xy

.
Câu 29. Cho hai góc lƣợng giác
, 0 ,
2
a b a b




thỏa mãn
13
tan ;tan
74
ab
. Tính
ab
.
A.
5
4
. B.
4
. C.
4
. D.
3
.
Câu 30. Tập nghiệm của bất phƣơng trình
2 1 2xx
A.
0;
. B.
1; 
. C.
;1
. D.
1;1
.
Câu 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc
10;10
của
m
để bất phƣơng trình
2
40mx x m
vô nghiệm?
A. 9. B. 10. C. 8. D. 11.
Câu 32. Biết rằng
1
cos 2 cos 2 sin .cos 2 sin
2 3 2 12 12
x x x ax b



với mọi giá trị của
góc lƣợng giác
x
; trong đó
a
là số tự nhiên,
b
là số hữu tỉ thuộc
1
0;
2



. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
1
2
ab
. B.
3
2
ab
. C.
5
2
ab
. D.
2ab
.
Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ
Oxy
, cho đƣờng tròn
22
: 2 4 2 6 5 0
m
C x y mx m y m
(
m
tham số). Tập hợp các điểm
m
I
tâm của đƣờng tròn
m
C
khi
m
thay đổi là
A. Parabol
2
: 2 1P y x
. B. Đƣờng thẳng
' : 2 1d y x
.
C. Parabol
2
: 2 1P y x
. D. Đƣờng thẳng
: 2 1d y x
.
Câu 34. Cho
0 1.x
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
4
(x) 1
1
x
f
xx
bằng
A. 9. B. 7. C. 5. D. 3.
Câu 35. Một viên gạch hình vuông cạnh thay đổi đƣợc đặt nội tiếp trong một hình vuông cạnh bằng
20cm
, tạo thành bốn tam giác xung quanh nhƣ hình vẽ. Tìm tập hợp các giá trị của
x
để diện tích viên gạch
không vƣợt quá
2
208cm
.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm