Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT XOAY
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Môn: Lịch sử 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đ thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Việc các nước ASEAN Hiệp ước Bali (2-1976) đã tác động nhw thế nào đến mới quan hệ với
các nước Đông Dương?
A. ASEAN cải thiện quan hệ với các nước Đông Dương
B. ASEAN trở thành một t chức hùng mạnh
C. ASEAN bắt đầu s chuyển biến mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác
D. ASEAN khẳng định vị thế trên trường quốc tế
Câu 2: Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
A. chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình an ninh thế giới
B. giải quyết thỏa đáng các vấn đề về kinh tế - hội
C. tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước
D. giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng
Câu 3: Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới
thứ hai
A. sự phát triển của khoa học - kỹ thuật B. yếu tố con người
C. vai trò lãnh đạo, quản của Nhà nước D. sự năng động của cáccông ty Nhật
Câu 4: Yếu tố nào sau đây khiến bản đồ chính trị thế giới có sự thay đổi to lớn u sắc sau Chiến tranh
thế giới thứ hai?
A. Tác động của cuộc ch mạng khoa học - kỹ thuật
B. Các quốc gia độc lập ngày càng tích cực tham gia vào đời sống chính trị thế giới
C. Những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước của nhiều quốc gia trên thế giới
D. Thắng lợi của các nước Á, Phi, Mỹ La tinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
Câu 5: Cho các sự kiện sau đây:
1. Chính sách láng giềng thân thiện của
2. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi
3. Chính sách kinh tế mới của nước Nga viết
4. Lênin qua đời.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian
A. (4),(1),(2),(3) B. (3),(2),(4),(1) C. (1),(2),(3),(4) D. (2),(3),(4),(1)
Câu 6: Năm nước tham gia thành lập Hiệp hội c nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (8/1967)
A. Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan
B. Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaixia, Mianma
C. Philippin, Thái lan, Singapo, Mianma, Malaixia
D. Philippin, Inđônêxia, o, Thái Lan, Mianma
Câu 7: Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, vào tháng 8-1961, đã làm gì?
A. đề xướng việc tổ chức Liên minh tiến bộ để lôi kéo các nước latinh
B. thiết lập chế độ độc tài quân sự Cuba
C. Xoá bỏ hiến pháp tiến bộ ban hành 1940 Cuba
D. cho quân tấn công vào căn c quân giải phóng của Cuba
Câu 8: Cho các nội dung sau: Nội dung nào đúng với nhận định: Đánh dấu sự quay trở về Châu Á của
Nhật Bản”.
A. Học thuyết Phucưđa (1977) học thuyết Kaiphu (1991)
B. Nhật Bản bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Liên Xô các nước hội chủ nghĩa.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
C. Nhật Bản vẫn coi trọng quan hệ với Tây Âu, mở rộng quan hệ trên phạm vi toàn cầu
D. Nhật Bản vươn lên thành một cường quốc chính trị để tương xứng với vỉtí siêu cường kinh tế
Câu 9: Ý nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa thắng lợỉ của cuộc cách mạng dân tộc dân ch
Trung Quốc dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân n Trung Hoa?
A. Chấm dứt hơn 100 năm dịch thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn phong kiến
B. Tăng cường lực lượng cho CNXH, ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng thế giới
C. Đánh dấu cuộc cách mạng n tộc dân chủ Trung Quốc hoàn thành, đưa Trung Quôc bước o kỷ
nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH
D. Kết thúc sự tranh giành quyền lực giữa các lực lượng đối lập trong Quốc dân đảng
Câu 10: Thực dân Pháp đã lấy cớ để tấn công Bắc lần thứ hai?
A. Vu cáo cho triều Huế vi phạm Hiệp ước 1874
B. Giải quyết vụ Đuy puy
C. Vu cáo cho triều Huế vi phạm Hiệp ước 1862
D. Mượn quân ra Bắc để đánh sang Trung Quốc
Câu 11: Nguyên nhân quyết định việc thành lập tổ chức ASEAN nguyên nhân nào dưới đây?
A. Sự cổ của những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới như EEC
B. Sự cần thiết thành lập một tổ chức liên minh khu vực để cùng nhau hợp tác phát triển hạn chế
ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực
C. Các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 phát triển theo những con đường khác nhau,
nhưng chậm lạc hậu
D. Phát triển kinh tế văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giũa các nước thành viên
Câu 12: Vấn đề nào sau đây không được các nước tham dự hội nghị Ianta tháng 2/1945 đề cập đến?
A. Đánh bại chủ nghĩa phát xít B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh
C. Khắc phục hậu quả chiến tranh D. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận
Câu 13: Trong những nội dung dưới đây, nội dung nào không phải nguyên nhân khiến Pháp đánh
chiếm Gia Định nước ta?
A. Chiếm được Gia Định sẽ làm chủ lưu vực sông Công
B. Gia Định vựa lúa lớn, vị trí quan trọng
C. Gia Định đất đai rộng lớn, dễ làm đồn điền
D. Chiếm được Gia Định sẽ cắt đứt con đường tiếp tế lương thực của triều đình
Câu 14: Ý nghĩa của Chiến thắng Cầu Giấy (21/12/1873) của nhân n Nội
A. đập tan hoàn toàn ý chí m lược Bắc kỳ của Pháp
B. giúp triều đình Huế thay đổi thái độ chiến lược đối phó với thực dân Pháp tích cực hơn
C. làm cho tinh thần quân Pháp hoang mang, run sợ, nhân dân ta phấn khởi
D. buộc quân Pháp phải rút khỏi Bắc kỳ Hiệp ước Giáp Tuất 1874
Câu 15: Đâu không phải ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
A. Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước số phận của ng triệu con người Nga
B. Nhân dân viết được sự ủng hộ của nhân dân thế giới, đã kiên cường chiến đấu, xây dựng bảo
vệ thành công những thành quả của cách mạng tháng Muời Nga
C. Làm thay đổi cục diện thế giới, cổ mạnh m để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách
mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động c n tộc bị áp bức trên toàn thế giới
D. Kỉ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử nước Nga, giai cấp công nhân, nông dân lao động các dân
tộc được giải phóng
Câu 16: Nội dung nào dưới đây nguyên tắc hoạt động của t chức Liên hợp quốc?
A. Hợp tác phát triển hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá hội
B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia quyền tự quyết của các dân tộc
C. Không sử dụng lực hoặc đe doạ bằng lực đối với nhau
D. Thúc đẩy dân chủ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác
Câu 17: Trong các nước sau, nước nào không được xếp “con rồng Châu Á”
A. Hồng Công B. Đài Loan C. Hàn Quốc D. Nhật Bản
Câu 18: Nội dung nào sau đây không phải nội dung của chính sách kinh tế mới nước Nga viết?
A. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng cho phép nhân được thuê hoặc xây dựng những
nghiệp nhỏ
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
B. Nhà nước chấn chỉnh việc t chức, quản sản xuất công nghiệp
C. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại
thương
D. Nhà nước thông qua các đạo luật về ngân hàng, phục ng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp
Câu 19: Ý nghĩa của cuộc “cách mạng chất xám” Ấn Độ trong công cuộc xây dựng đất nước sau khi
giành độc lập gì?
A. Ấn Độ tự túc được lương thực, thực phẩm cho lượng dân số đông
B. Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới
C. Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới
D. Ấn Độ nước đứng thứ mười trong những nước sản xuất cổng nghiệp lớn nhất thế giới
Câu 20: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế khu vực lớn nhất thế giới vào cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX
A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á B. Liên hợp quốc
C. Tổ chức thống nhất châu Phi D. Liên minh châu Âu
Câu 21: Liên bang Nga vai trò như thế nào sau khi Liên tan rã?
A. Kế thừa địa vị pháp của Liên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc các quan ngoại giao
của Liên nuớc ngoài
B. Đi đầu trong việc giải quyết các xung đột, tranh chấp quốc tế
C. trung gian hòa giải các tranh chấp quốc tế. luôn quan hệ hoà bình với các nước trên thế giới
D. trụ cột của những phong trào giải phóng dân tộc thế giới những phong trào tiến bộ trên thế
giới
Câu 22: Kinh tế các nước Tây Âu phát triển nhanh sau chiến tranh thế giới thứ 2 do yếu tố o quyết
định?
A. Sự liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu
B. Tranh thủ được giá nguyên liệu rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ 3
C. Tiến bộ khoa học - thuật
D. Nguồn tài nguyên vét t các nước thuộc địa
Câu 23: Cho các sự kiện sau :
1. Triều đình Huế với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất
2. Pháp đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà
3. Hiệp ước Hác măng
4. Hiệp ước Giáp Tuất
Hãy sắp xếp theo tiến trình thời gian
A. (2),(1),(4), (3) B. (1),(2),(3),(4) C. (3),(2),(1), (4) D. (2),(1),(3), (4)
Câu 24: Cho các sự kiện sau:
1. Cộng đồng than- thép châu âu
2. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)
3. Cộng đồng châu Âu (EC)
4. Liên minh châu Âu (EU)
Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian.
A. (2),(1),(4),(3) B. (4),(3),(2),(1) C. (1),(2),(3),(4) D. (3),(4),(1),(2)
Câu 25: Thời kỳ đầu sau khi giành độc lập, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã phát triển kinh tế theo
hướng nào?
A. Công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cao hơn nông nghiệp
B. Tiến hành công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu
C. Mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh
D. Tiến hành công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo
Câu 26: Cho các sự kiện sau :
1. Nước cộng hoà Inđônêxia thành lập
2. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
3. Nước Lào tuyên bố độc lập

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

Để giúp các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong kỳ thi THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 - 2019, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm