Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 4)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN QUANG DIÊU
ĐỀ THI DIỄN TẬP THPT QUỐC GIA LẦN IV
Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: /6/2018
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
(đề gồm 40 câu trắc nghiệm)
đề thi
132
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Lớp:………………………………
Câu 1: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã mở đầu cho sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa
của chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi thế giới?
A. Cuộc Tổng tấn công nổi dậy Xuân 1975.
B. Cuộc Tổng tấn công nổi dậy Mậu Thân (1968).
C. Trận Điện Biên Phủ trên không (1972).
D. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
Câu 2: Một trong những đặc điểm lớn của nh hình thế giới sau Chiến tranh lạnh sự điều chỉnh
quan hệ giữa c nước lớn theo chiều hướng
A. lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.
B. đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.
C. đối dầu với các nước hội chủ nghĩa.
D. liên minh chặt ch với nhau chống lại Mĩ.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân m cho quan hệ quốc tế được mở
rộng đa dạng hơn trong nửa sau thế kỉ XX?
A. Do sự tham gia của các nước Á, Phi, Latinh mới giành được độc lập vào các hoạt động
chính trị quốc tế.
B. Do sự phát triển như bão của cách mạng khoa học thuật hiện đại.
C. Do quy toàn cầu của các hoạt động kinh tế, tài chính chính trị của các quốc gia
các tổ chức quốc tế.
D. Do Chiến tranh lạnh kéo dài, các cuộc xung đột, nội chiến diễn ra nhiều nơi trên thế giới.
Câu 4: Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì cách mạng hội chủ nghĩa trong cả nước sau
sự kiện
A. Hiệp định Pari được kết năm 1973.
B. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975.
C. Hiệp định Giơnevơ được kết năm 1954.
D. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 5: Một trong những thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng a trong năm đầu sau
Cách mạng tháng Tám năm 1945
A. nhân dân ta giành được chính quyền.
B. được s ủng hộ của phong trào giải phóng dân tộc.
C. được sự giúp đỡ của các nước hội chủ nghĩa.
D. chính quyền cách mạng được củng cố.
Câu 6: Tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giải quyết mối quan h Việt -
Pháp (từ 6-3-1946 đến trước 19-12-1946)
A. s dụng phương pháp hòa bình.
B. nhân nhượng về kinh tế, độc lập về chính trị.
C. nhân nhượng cho Pháp về kinh tế chính trị.
D. sẵn sàng đánh Pháp khi cần thiết.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Điểm khác nhau bản trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với
Việt Nam Quốc dân đảng
A. chú trọng xây dựng tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
B. tập trung phát triển lực lượng chính trị lực lượng trang.
C. chú trọng tuyên truyền ch nghĩa Mác Lê nin.
D. tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh trang.--------------------------------------------
u 8: Sau Chiến tranh thế giới th hai, để đẩy nhanh s phát trin khoa học - thuật, Nhật Bản đã
m gì?
A. Mua bằng phát minh sáng chế.
B. Đi sâu vào ngành công nghiệp dân dụng.
C. Giảm chi phí cho quốc phòng.
D. Tận dụng nguồn viện trợ của Mĩ.
Câu 9: Yếu t quyết định để Đảng Cộng sản Đông Dương tạm gác khẩu hiệu “Cách mạng ruộng
đất” trong giai đoạn 1939 - 1945 là
A. để tập hợp rộng rãi các lực lượng trong mặt trận dân tộc thống nhất.
B. để phân hóa, lập kẻ thù tiến tới đánh đổ chúng.
C. nhằm i kéo tầng lớp trung, tiểu địa ch tham gia cách mạng.
D. để giải quyết quyền lợi dân tộc trước quyền lợi giai cấp.
Câu 10: Ý nào sau đây phản ánh đầy đủ nhất nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc Việt Nam trong
giai đoạn 1954-1965?
A. Hoàn thành cải cách ruộng đất; khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
B. Tiến nh cải tạo quan hệ sản xuất, nhằm đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa hội.
C. Vừa thực hiện những nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ nhân n, vừa thực
hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. Vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc làm nhiệm vụ
của hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam.
Câu 11: Đâu không phải điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 chiến
dịch Hồ Chí Minh ?
A. Đều những chiến dịch ta chủ động tiến ng.
B. Diễn ra trong xu thế hòa hoãn của c nước lớn.
C. Đều mang tính chất của một cuộc tiến công chiến lược.
D. Đều hai trận quyết chiến chiến lược.
Câu 12: Đâu không phải mục tiêu bản trong chiến lược "Cam kết m rộng" của Tổng
thống B.Clin-tơn?
A. Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.
B. Tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.
C. Tăng cường phát triển khoa học- thuật đ bảo đảm tính hiện đại về quân sự.
D. S dụng khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp vào nội bộ của nước khác.
Câu 13: Sự chuyển biến của hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực
dân Pháp tác động như thế nào tới phong trào cách mạng nước ta đầu thế kỉ XX?
A. Xuất hiện nhiều giai cấp mới tham gia phong trào cách mạng.
B. Xuất hiện nhiều khuynh ớng cứu nước mới trong phong trào cách mạng.
C. Tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc vận động giải phóng dân tộc.
D. Tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc.
Câu 14: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, trên thực tế nhân dân ta giành chính quyền
từ
A. thực dân Pháp tay sai. B. phát xít Nhật tay sai.
C. thực dân Pháp đế quốc Mĩ. D. thực dân Pháp phát xít Nhật.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Cách mạng tháng Hai m 1917 ớc Nga mang tính chất một cuộc cách mạng
A. xã hội chủ nghĩa. B. dân ch sản kiểu mới.
C. giải phóng dân tộc. D. dân chủ sản kiểu cũ.
Câu 16: Chính cương vắn tắt, ch ợc vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (2-1930) được coi
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
A. khẳng định vai trò tổ chức lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản.
B. bước đầu giải quyết khủng hoảng về đường lối cứu nước cho cách mạng.
C. đã xác định đúng lực lượng tham gia cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
D. đã vạch ra những vấn đề chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam.
Câu 17: Đường lối “kháng chiến, kiến quốc” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
(1945-1954) của nhân dân Việt Nam được vận dụng như thế nào trong giai đoạn 1954 -1975?
A. Vừa tiến nh xây dựng chủ nghĩa hội vừa chiến đấu chống các cuộc chiến tranh phá
hoại của Mĩ miền Bắc. B. Kết hợp kháng chiến chống với xây dựng
những mầm mống của chế độ mới những vùng giải phóng của miền Nam.
C. Thực hiện khẩu hiệu chiến lược độc lập dân tộc chủ nghĩa hội cả hai miền Nam -
Bắc đất ớc. D. Tiến hành đồng thời ch mạng dân tộc dân
chủ nhân n miền Nam cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc.
Câu 18: Cơ sở hạt nhân của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng
A. nhà xuất bản Nam đồng thư xã. B. Đảng Lập hiến.
C. nhà xuất bản Cường học thư xã. D. Hội Phục Việt.
Câu 19: Trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa 2 siêu cường - Mĩ, những quốc gia được lợi nhất
A. các nước tư bản đồng minh của . B. các ớc thuộc địa phụ thuộc.
C. các nước hội chủ nghĩa. D. các ớc trung lập.
Câu 20: Trước khi tiến hành chiến tranh với Ba Lan, Đức đã chủ động đàm phán với Liên
A. không muốn Liên bắt tay với Anh, Pháp mặt trận phía Đông.
B. chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tấn công Liên Xô.
C. muốn dồn lực lượng đối phó với quân Anh, Pháp.
D. muốn tránh phải chống Anh, Pháp phía y, Liên phía Đông.
Câu 21: Trong cuộc chiến tranh xâm ợc Việt Nam, mong muốn của Pháp khi đề ra kế hoạch
Rơ-ve năm 1949 kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi năm 1950 gì?
A. Kết thúc chiến tranh trong danh dự.
B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. Tiến tới một Hiệp định lợi cho Pháp.
D. Gi vững quyền chủ động về chiến ợc.
Câu 22: Phương pháp đấu tranh cách mạng được xác định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936)
A. kết hợp các hình thức công khai mật, hợp pháp bất hợp pháp.
B. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa.
C. chuyển từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động mật.
D. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh trang
Câu 23: Những vùng nào của châu Á vẫn thuộc phạm vi nh hưởng của các ớc phương Tây
theo quyết định của Hội ngh Inata (2-1945)?
A. Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á. B. Đông Bắc Á, Nam Á, Tây Á.
C. Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Tây Á. D. Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nam Á.
Câu 24: Nội dung o dưới đây thuộc chủ trương đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt
Nam tại Đại hội VI (từ tháng 12 -1986)?
A. Xây dựng nền dân chủ hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 4), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 490
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm