Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&DT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 5
Năm học 2017 - 2018
Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
đề thi
102
Họ, tên t sinh:..............................................................Số báo danh: ........................
Câu 1: Đường lối cách mạng xuyên suốt của Đảng ta trong thời kỳ 1954 1975
A. tiến hành đồng thời cách mạng XHCN miền Bắc cách mạng DTDCND miền
Nam.
B. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc.
D. tiến hành cách mạng sản dân quyền thổ địa cách mạng.
Câu 2: Thành tựu bản nhất của nước ta sau 20 năm (1986 - 2000) tiến hành công cuộc
đổi mới gì?
A. Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh, mở rộng về quy hình thức.
B. Hàng hóa trên thị trường dồi dào, đa dạng, lưu thông thuận lợi.
C. Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn của thế giới.
D. Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - hội.
Câu 3: Sau khi giành độc lập, mặc đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng vẫn còn
những mảng ảm đạm trong bản đồ chính trị của các nước Á - Phi Lanh tinh là:
A. Các cuộc xung đột chia rẽ kéo dài.
B. Các nước tiến hành đổi mới cải cách bất thành.
C. Bệnh dịch đói nghèo diễn ra liên miên, chủ nghĩa khủng bố hoành hành.
D. Các cuộc xung đột chia rẽ kéo dài cả những cuộc cải cách kinh tế - hội chưa
mấy thành công.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định Giơ-ne-vơ?
A. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
B. Trách nhiệm thi hành thuộc về người Hiệp định những người kế tục họ.
C. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử t do trong cả nước vào tháng
7-1956.
D. Hai bên ngừng bắn Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa
bình.
Câu 5: Lực lượng đông đảo nhất trong phong trào chống Pháp hội Việt Nam đầu thế
kỷ XX
A. tiểu sản. B. nông dân. C. sản. D. công nhân.
Câu 6: Trong chính phủ mới của Minh Trị, tầng lớp nào giữ vai trò quan trọng?
A. Địa chủ B. Quý tộc sản hóa
C. Quý tộc phong kiến D. sản
Câu 7: Một trong những điểm tích cực của cách mạng sản thời cận đại là:
A. Đưa giai cấp sản lên đài chính trị.
B. Xóa bỏ chế độ phong kiến, xác lập chế đ bản chủ nghĩa.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, chính trị.
D. Đưa loài người bước vào nền văn minh mới - văn minh hậu công nghiệp.
Câu 8: Mục đích chủ yếu nào của khi cho máy bay tập kích Nội, Hải Phòng trong
12 ngày đêm?
A. Đánh phá miền Bắc, không cho tiếp tế cho miền Nam.
B. Giành thắng lợi quyết định, buộc ta hiệp định lợi cho Mĩ.
C. Cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.
D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý c chiến đấu của ta.
Câu 9: Việc hàn gắn vết thương chiến tranh trong nội dung của Hiệp định Pari so với Hiệp
định Giơnevơ?
A. Hoa cam kết hàn gắn vết thương chiến tranh Đông Dương.
B. Hoa cam kết hàn gắn vết thương chiến tranh miền Nam Đông Dương.
C. Hoa cam kết hàn gắn vết thương chiến tranh Việt Nam Đông Dương.
D. Hoa cam kết hàn gắn vết thương chiến tranh miền Nam Việt Nam.
Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài chính trị?
A. Đảng Quốc dân Đại hội (Quốc Đại) thành lập.
B. Giai cấp sản trở thành lực lượng chính trong hội.
C. Đảng Quốc Đại đứng lên lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Anh.
D. Đảng Quốc Đại trở thành Đảng cầm quyền.
Câu 11: Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng
Mười Nga việc thành lập nhà nước Viết đã đánh dấu
A. bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.
B. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
C. thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.
D. thắng lợi toàn diện của CNXH.
Câu 12: Phong trào Cần vương thất bại đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc của nhân dân ta?
A. Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất.
B. Phải tăng cường sức mạnh quân sự để thể đương đầu với Pháp.
C. Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập.
D. Phải giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.
Câu 13: Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của Phong trào giải phóng dân tộc
các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc thực dân.
B. Ý thức độc lập sự lớn mạnh của các lượng lực dân tộc.
C. Thắn g lợi của phe đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.
D. Hệ thống hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh.
Câu 14: So với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)
khác về hình thức tiến công ?
A. cuộc tiến công của lực lượng trang nổi dậy của quần chúng.
B. cuộc tiến công của lực lượng trang, sự hỗ trợ của lực lượng chính trị.
C. cuộc tiến công của lực lượng trang, sự hỗ trợ của lực lượng biệt động.
D. cuộc tiến công của lực lượng trang.
Câu 15: Các sự kiện: cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp (1945
- 1954), cuộc kháng chiến chống (1954 - 1975) Việt Nam điểm chung gì?
A. Đều thắng lợi bằng giải pháp quân sự kết hợp với ngoại giao.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Đều nhận được sự giúp đỡ to lớn của các nước hội chủ nghĩa.
C. Đều nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
D. Đều thắng lợi hoàn toàn.
Câu 16: Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của quân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp
(1945 -1954) ?
A. Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.
B. Cuộc tiến công chiến lược 1953 -1954.
C. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947.
D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Câu 17: Một trong những ý nghĩa to lớn của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước
ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới
A. hàng hóa trên thị trường dồi dào, lưu thông thuận lợi, đời sống vật chất tinh thần
của nhân dân được cải thiện một bước.
B. tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước cuộc sống của
nhân dân
C. hệ thống chính trị đổi mới theo hướng phát huy dân chủ nội bộ quyền làm chủ của
nhân dân, tăng cường quyền lực của các quan dân cử.
D. tạo nên những điều kiện chính trị bản đ phát huy sức mạnh toàn diện của đất
nước, nhưng khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc.
Câu 18: Ý nghĩa lớn nhất của thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên
A. từ tiến công chiến lược Tây Nguyên, ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh.
B. từ tiến công chiến lược Tây Nguyên, phát triển thành Tổng tiến công chiến lược
trên toàn miền Nam.
C. giải phóng được Tây Nguyên rộng lớn, phát triển thành Tổng tiến công chiến lược
trên toàn miền Nam.
D. đẩy quân đội Sài Gòn vào thế tuyệt vọng, phát triển thành Tổng tiến công chiến lược
trên toàn miền Nam.
Câu 19: Tổ chức nhiệm v chỉ huy các chiến khu Bắc giúp đỡ cả nước v quân
sự trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam là
A. Đội Việt Nam giải phóng quân.
B. Cứu quốc quân.
C. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ.
D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Câu 20: Chiến dịch nào dưới đây thể hiện nghệ thuật quân sự “đánh điểm, diệt viện” của
quân ta?
A. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950. B. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ. D. Cuộc chiến đấu các đô thị.
Câu 21: Tại sao gọi cải cách Minh Trị năm 1868 cuộc cách mạng sản không triệt để?
A. Liên minh qúy tộc - sản nắm quyền.
B. Kinh tế Nhật Bản vẫn còn lệ thuộc vào bên ngoài.
C. Vấn đề ruộng đất của nông dân đã được giải quyết.
D. Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc.
Câu 22: Tính chất của cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 Trung Quốc gì?
A. Cách mạng Dân chủ sản. B. Cách mạng văn hóa.
C. Cách mạng sản. D. Chiến tranh đế quốc.
Câu 23: sao ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với Pháp năm 1954?

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 290
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm