Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GD& ĐT PHÚ YÊN
THPT chuyên Lương Văn Chánh
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 6 trang)
THI THỬ THPT QUỐC GIA_NĂM 2019
Bài thi: Toán
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
101
Họ, tên thí sinh:.................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Tập xác định của hàm số
2
2
log 2y x x
A.
0;2 .
B.
( ;0] [2; ). 
C.
0;2 .
D.
;0 2;
 
.
Câu 2: Cho hình lập phương
.
ABCD A B C D
; gọi M trung điểm của
B C
. Góc giữa hai đường thẳng
AM
bằng
A.
0
45
. B.
0
90
. C.
0
30
. D.
0
60
.
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt phẳng chứa trục
Oy
và điểm
M
1; 1;1
A.
x z  0
. B.
x y 0
. C.
x y  0
. D.
x z 0
.
Câu 4: Hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang?
A.
2
2 1
.
x
x
B.
2
2
1
.
1
x
y
x
C.
2
2
.
2
x x
y
x
D.
2
6 9
.
3
x x
y
x
Câu 5: Cho
3
( ) 4 2
f x dx x x C
. Tính
2
I xf x dx
.
A.
6 2
2 . I x x C
B.
10 6
.
10 6
x x
I C
C.
6 2
4 2 . I x x C
D.
2
12 2.
I x
Câu 6: Cho hình trụ bán kính đáy r, trục OO’ = 2r mặt cầu đường kính OO’. Trong các mệnh đề
sau, mệnh đề nào đúng?
A. Diện tích mặt cầu bằng diện tích xung quanh của hình trụ.
B. Diện tích mặt cầu bằng
3
4
diện tích xung quanh của hình trụ.
C. Diện tích mặt cầu bằng diện tích toàn phần của hình trụ.
D. Thể tích khối cầu bằng
3
4
thể tích của khối trụ.
u 7: Nghim của phương trình
2
2
log 1 2
x
A.
1.
x
B.
2.
x
C.
3.
x
D.
3, 1.
x x
Câu 8: Hàm số
4
3
4 6
4
x
y x x
có mấy cực trị?
A.
0.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu (S) có phương trình
2 2
2
1 2 16
x y z
. Tọa độ tâm
I và bán kính r của mặt cầu (S) là
A.
( 1;0;2)
I
, r = 4. B.
(1;0; 2)
I
, r = 16. C.
(1;0; 2)
I
, r = 4. D.
( 1;0;2)
I
, r = 16.
Câu 10: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.
B. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau.
C. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau.
D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 11: Nguyên hàm của hàm số
3
( ) 3 1f x x
là:
A.
3
( ) (3 1) 3 1 .f x dx x x C
B.
3
( ) 3 1 .f x dx x C
C.
3
1
( ) 3 1 .
3
f x dx x C
D.
3
1
( ) (3 1) 3 1 .
4
f x dx x x C
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng (P): x 2z + 1 = 0. Vectơ nào dưới đây một vectơ
pháp tuyến của (P)?
A.
; ; .
n
1
1 0 2
B.
; ; .
n
2
1 2 1
C.
; ; .
n
3
1 2 0
D.
; ; .
n
4
1 2 0
Câu 13: Cho hai đường thẳng phân biệt
,a b
mặt phẳng (). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
đúng?
A. Nếu
a
// () và
b
//() thì
b
//
a
. B. Nếu
( )
a
b a
thì
b
// () .
C. Nếu
a
// () và
( )
b
thì
a b
. D. Nếu
a
// () và
b a
thì
( )
b
.
Câu 14: Hàm số
4 2
2 1
y x x
đồng biến trên khoảng nào ?
A.
( 1; )
. B.
( 1; 0)
. C.
(0; )
. D.
( ; 0)
.
Câu 15: Tính tích phân
1
0
1
x
dx
x
được kết quả
A.
1
ln 2
6
. B.
4 2 2
3
. C.
2 2 4
.
3
D.
1
ln 2
6
.
u 16: Đường cong trong hình
vẽ sau
đồ th của một hàm
số
trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn
phương án
A,B,C, D
. Hỏi hàm số đó là hàm số nào
?
x
y
3
- 3
3
4
O
A.
4 2
2 3.
y x x
B.
4 2
2 3
y x x
. C.
4 2
2 3
y x x
. D.
4 2
2 3
y x x
.
Câu 17:
2
4
3 4
lim
4
x
x x
x
bằng
A. Không tồn tại. B.
0.
C.
5.
D.
4.
Câu 18: Hình đa diện không luôn luôn nội tiếp được trong một mặt cầu là
A. Hình chóp tứ giác. B. Hình hộp chữ nhật.
C. Hình chóp tam giác. D. Hình chóp ngũ giác đều.
Câu 19: Nếu
3
2
3
2
a a
3 4
log log
4 5
b b
thì
A.
0 1,0 1
a b
. B.
0 1, 1a b
. C.
1, 1.
a b
D.
1,0 1.
a b
Câu 20: Cho hàm s
3
2 3y x x
, có đồ thị
( )C
. Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị
( )C
tại
(1;0)
A
. Đường
thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng d?
A.
5 3.
y x
B.
5 1 0.
x y
C.
5 3 0.
x y
D.
1
3.
5
y x
Câu 21: Cho
, tập xác định của hàm số
1
y x
A.
1; . 
B.
\ 1 .
C.
. D.
1; . 
Câu 22: Từ 20 bông hoa gồm có 8 bông màu đỏ, 7 bông màu vàng, 5 bông màu trắng; chọn ngẫu nhiên 4
bông để tạo thành một bó. Có bao nhiên cách chọn để bó hoa có đủ cả 3 màu?
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
A. 14280. B. 4760. C. 2381. D. 2380.
Câu 23: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số
1
( )f x
x
.
A.
2
1
( )
F x C
x
. B.
( ) ln
F x x C
. C.
( ) ln
F x x C
. D.
( ) lnF x x
Câu 24: Tính thể tích V của khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng
a
, cạnh bên bằng
3a
.
A.
3
3
2
V a
. B.
3
2
6
V a
. C.
3
2
3
V a
. D.
3
2
4
V a
.
Câu 25: Cho hình chóp
.
S ABC
. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của
, ,SA SB SC
. Tỉ số thể tích của
hai khối chóp
.
S MNP
.
S ABC
bằng
A.
1
4
. B.
1
8
. C.
1
16
. D.
1
2
.
Câu 26: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
2
x
y
trên đoạn
1;2
A.
1
2
. B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 27: Tập nghiệm của phương trình
x x 
2
4
1
2
16
A.
2; 2
. B. {2; 4}. C.
.
D.
0; 1
.
Câu 28: Trong không gian
Oxyz
, cho hai vectơ
u
1;1; 2
v m1; 0;
. Gọi S tập hợp các giá trị m
để hai vectơ
u
1;1; 2
v m1; 0;
tạo với nhau một góc 45. Số phần tử của S là
A. 4. B. 2. C. 1. D. vô số.
Câu 29: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A.
2
2 4 .y x x
B.
4 4.
y x
C.
4 2
1.
y x x
D.
4
2 2 .y x x
Câu 30: Cho hình nón có bán kính đáy r = 1, chiều cao
4
3
h
. Ký hiệu góc ở đỉnh hình nón là
2
. Trong
các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.
3
sin
5
. B.
3
cos
5
. C.
3
tan
5
. D.
3
cotan
5
.
Câu 31: Hình vuông
OABC
có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong
C
phương
trình
2
1
4
y x
. Gọi
1
S
phần nh phẳng không bị gạch chéo (hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn
xoay tạo thành khi quay hình phẳng
1
S
xung quanh trục Ox.
A.
128
.
3
V
B.
256
.
5
V
C.
64
3
V
. D.
256
.
5
V

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 465
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm