Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY
ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA
MÔN TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Cho tích phân
( )
4
0
I x 1 sin 2xdx.
π
=
Tìm đẳng thức đúng?
A.
( )
4
0
I x 1 cos2x cos2xdx.
π
=−−
B.
(
)
4
4
0
0
1
I x 1 cos2x cos2xdx.
2
π
π
=−−
C.
( )
4
4
0
0
11
I x 1 cos2x cos2xdx.
22
π
π
=−− +
D.
( )
4
4
0
0
I x 1 cos2x cos2xdx.
π
π
=−− +
Câu 2: Cho tam giác ABC có: A(4;3); B(2;7); C(3;8). Toạ độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống
cạnh BC là:
A. (1;4). B. (1;-4). C. (1;4). D. (4;1).
Câu 3: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên
để hàm số
32
1
y x x mx 1
3
= −+ +
đồng
biến trên khoảng
( )
;?−∞ +∞
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 4: Cho các số thực
a,b 1>
thỏa mãn điều kiện
23
log a log b 1+=
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
32
P log a log b.
= +
A.
23
log 3 log 2.+
B.
32
log 2 log 3.+
C.
( )
23
1
log 3 log 2 .
2
+
D.
23
2
.
log 3 log 2+
Câu 5: Cho hàm số
3
y x 3x 1=−+
có đồ thị
( )
C.
Tiếp tuyến với
( )
C
tại giao điểm của
( )
C
với trục
tung có phương trình là:
A.
y 3x 1.=−+
B.
y 3x 1.= +
C.
y 3x 1.=
D.
y 3x 1.=−−
Câu 6: Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD
AB 1=
AD 2.=
Gọi M, N lần lượt
trung điểm của AD BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính
diện tích toàn phần
tp
S
của hình trụ đó.
A.
tp
S 4.= π
B.
tp
S 2.= π
C.
tp
S 10 .= π
D.
tp
S 6.= π
Câu 7: Cho hàm số
( )
y fx=
( )
x
lim f x 1
+∞
=
( )
x
lim f x 1.
−∞
=
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình
y1=
y 1.=
C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình
x1=
x 1.=
Câu 8: Tổng các nghiệm thuộc khoảng
;
22
ππ



của phương trình
2
4 sin 2 1 0
x −=
bằng:
A.
π
.
B.
π
.
3
C. 0. D.
π
.
6
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 9: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định liên tục trên đoạn
[ ]
a;b .
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi
đồ thị hàm số
( )
y f x,=
trục hoành và hai đường thẳng
x a,x b= =
được tính theo công thức:
A.
( )
b
a
S f x dx.=
B.
( )
b
a
S f x dx.
=
C.
( )
b
a
S f x dx.=
D.
( )
a
b
S f x dx.=
Câu 10: Tính đạo hàm của hàm số
( )
2x
y x 2x 2 e .= −+
A.
( )
2x
y' x 2 e .= +
B.
2x
y' x e .
=
C.
x
y' 2xe .=
D.
( )
x
y' 2x 2 e .=
Câu 11: Với giá trnào của tham số m để phương trình
x x1
4 m.2 2m 3 0
+
+ +=
hai nghiệm
12
x ,x
thỏa mãn
12
xx 4+=
A.
5
m.
2
=
B.
m 2.=
C.
m 8.=
D.
13
m.
2
=
Câu 12: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số
( )
x1
H :y
x1
=
+
các trục tọa
độ. Khi đó giá trị của S bằng:
A.
2ln 2 1.
B.
ln 2 1.+
C.
ln 2 1.
D.
2ln 2 1.
+
Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình thang vuông tại A D; SD vuông góc với mặt đáy
( )
ABCD ; AD 2a; SD a 2.= =
Tính khoảng cách giữa đường thẳng CD và mặt phẳng (SAB).
A.
a
.
2
B.
a 2.
C.
2a
.
3
D.
a3
.
2
Câu 14: Cho mặt cầu
( )
S
có diện tích
( )
22
4 a cm .
π
Khi đó, thể tích khối cầu
( )
S
là:
A.
( )
3
3
4a
cm .
3
π
B.
( )
3
3
a
cm .
3
π
C.
(
)
3
3
64 a
cm .
3
π
D.
( )
3
3
16 a
cm .
3
π
Câu 15: Hệ số của số hạng chứa
3
x
trong khai triển
9
3
1
x
x

+


(với
x 0)
bằng
A. 36. B. 84. C. 126. D. 54.
Câu 16: Cho hàm số
32
y x 6x 9x=−+
đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 đồ thị của hàm số nào
dưới đây?
A.
32
y x 6x 9x.=−+
B.
3
2
y x 6x 9 x 1.=−++
C.
32
y x 6x 9x.=−+
D.
32
y x 6x 9x .=−+
Câu 17: m tập hợp tất cả các giá trị thực của tham sm để hàm s
3
2
y x (2m 1)x 3m x 5=−++
có 3 điểm cực trị.
A.
( )
1; .+∞
B.
1
;.
4

−∞


C.
(
]
;0 .−∞
D.
( )
1
0; 1; .
4

+∞


Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 18: Cho hàm số
42
y x 2x 3=−−
đồ thị hàm số như hình bên dưới. Tìm tất cả các giá trị của
tham số m để phương trình
42
x 2x 3 2m 0 −− =
có hai nghiệm phân biệt?
A.
m0
1
m.
2
=
>
B.
3
m
2
m 2.
>
=
C.
1
m.
2
D.
1
0m .
2
<<
Câu 19: Tập xác định của hàm số
6 tan
5sin
x
y
x
=
là:
A.
\ ,.
2
DR kkZ
π
π

= +∈


B.
{ }
\, .DRkkZ
π
=
C.
,.
2
D k kZ
π

=


D.
\, .
2
DR k kZ
π

=


Câu 20: Tính tích phân
5
1
dx
I
x 3x 1
=
+
ta được kết quả
I a ln 3 b ln 5.= +
Giá trị
22
S a ab 3b=++
là:
A. 0. B. 4. C. 1. D. 5.
Câu 21: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng:
A.
3
22
.
3
a
B.
3
8
.
3
a
C.
3
82
.
3
a
D.
3
42
.
3
a
Câu 22: Cho
( )
Fx
là nguyên hàm của hàm số
( )
f x sin 2x=
F 1.
4
π

=


Tính
F?
6
π



A.
5
F.
64
π

=


B.
F 0.
6
π

=


C.
3
F.
64
π

=


D.
1
F.
62
π

=


Câu 23: Để đủ tiền mua nhà, anh Hoàng vay ngân hàng 500 triệu đồng theo phương thức trả góp với
lãi suất 0,85%/tháng. Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh Hoàng trả nợ cho ngân hàng số
tiền cố định 10 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi vay và tiền gốc. Biết rằng phương thức trả lãi gốc
không thay đổi trong suốt quá trình anh Hoàng trả nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh trả hết nợ ngân
hàng? (Tháng cuối có thể trả dưới 10 triệu đồng).
A.
67.
B.
65.
C.
68.
D.
66.
Câu 24: Số nghiệm nguyên của phương trình x² 4x + 5 = |3x 7| là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 25: Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đường cong phương trình
2
y 2x=
trục Ox, quay
(S) xung quanh Ox. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành bằng:
A.
π
=
82
V.
3
B.
π
=
8
V.
3
C.
π
=
42
V.
3
D.
π
=
4
V.
3
Câu 26: Một hội nghị gồm 6 đại biểu nước Anh, 7 đại biểu nước Pháp và 7 đại biểu nước Nga, trong
đó mỗi nước 2 đại biểu nam. Chọn ngẫu nhiên ra 4 đại biểu. Xác suất chọn được 4 đại biểu để
trong đó mỗi nước đều có ít nhất một đại biểu và có cả đại biểu nam và đại biểu nữ bằng:
A.
B.
C.
46
.
95
D.
49
.
95

Đề thi thử Toán thpt Quốc gia 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 334
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm