Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Trang 1/9 - Mã đề thi 894
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1
Năm học 2019 – 2020
Bài thi môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 894
Câu 1: Cho hàm số
y f x
có đồ thị trên đoạn
2; 4
như hình vẽ dưới
.
Giá trị
2; 4
min
f x
bằng
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
Câu 2: Số hình đa diện trong bốn hình sau là
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Câu 3: Đồ thị của hàm số
2 1
1
x
y
x
có phương trình đường tiệm cận ngang là
A.
2
x
. B.
1x
. C.
2
y
. D.
2
y
.
Câu 4: Hàm số nào sau đây đồng biến trên
?
A.
1
.
2
x
y
x
B.
4 2
4 2019.
y x x
C.
3 2
2 5 3.
y x x x
D.
2
2019
2019
y
x
.
Câu 5: Tập xác định
D
của hàm số
2019
1y x
A.
\ 1
D
. B.
1;D

. C.
0;D

. D.
;1
D
.
Câu 6: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào ?
A.
1
x
y
x
.
B.
2
1
x
y
x
.
C.
1
x
y
x
.
D.
1
x
y
x
.
Câu 7: Hàm số
4 2
y ax bx c
có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
FINAL
Trang 2/9 - Mã đề thi 894
A.
0, 0, 0
a b c
. B.
0, 0, 0
a b c
. C.
0, 0, 0
a b c
. D.
0, 0, 0
a b c
.
Câu 8: Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất
A. ba mặt. B. bốn mặt. C. năm mặt. D. hai mặt.
Câu 9: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình chữ nhật,
AB a
,
2BC a
,
2SA a
,
SA
vuông
góc với mặt phẳng
ABCD
(tham khảo hình vẽ).
Thể tích của khối chóp
.
S ABCD
bằng
A.
3
4
3
a
. B.
3
6
3
a
. C.
3
4a
. D.
3
8
3
a
.
Câu 10: Hàm số
y f x
liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A. Hàm số có ba điểm cực trị
.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại
1.
x
C. Hàm số đạt cực đại tại
0.
x
D. Hàm số đạt cực đại tại
2.
x
Câu 11: Số giao điểm của đồ thị hàm số
3 2
1
y x x
với đường thẳng
3 2
y x
A.
1
.
B.
0
.
C.
3
.
D.
2
.
Câu 12: Cho hình chóp tam giác
.
O ABC
với
OA
,
OB
,
OC
đôi một vuông góc với nhau
; ;
OA a OB b OC c
(tham khảo hình vẽ).
Tính thế tích của khối chóp
.
O ABC
.
A.
abc
. B.
1
2
abc
. C.
1
6
abc
. D.
1
3
abc
.
C
O
B
A
c
b
a
FINAL
Trang 3/9 - Mã đề thi 894
Câu 13: Một nhóm học sinh có
5
học sinh nam và
7
học sinh nữ. Số cách chọn
4
học sinh của nhóm để
tham ra một buổi lao động là
A.
4
12
A
. B.
4 4
5 7
C C
. C.
4!
. D.
4
12
C
.
Câu 14: Trong các hình dưới đây hình nào không phải đa diện lồi?
A. Hình (III). B. Hình (IV). C. Hình (II). D. Hình (I).
Câu 15: Biết bốn số
5; ;15;x y
theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của
3
x y
bằng
A. 80. B.
30.
C.
70.
D.
50.
Câu 16: Cho hình chóp
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
A
,
AB a
,
2AC a
. Biết thể tích
khối chóp bằng
3
2
a
.
Khoảng cách từ điểm
S
đến mặt phẳng
ABC
bằng
A.
3 2
2
a
. B.
2
6
a
. C.
3 2
4
a
. D.
2
2
a
.
Câu 17: Đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
cắt đường thẳng
2
y x m
tại hai điểm phân biệt khi
A.
5 2 6
5 2 6
m
m
.
B.
3 5 3
3 5 3
m
m
.
C.
2 5 6
2 5 6
m
m
.
D.
5 6
5 6
m
m
.
Câu 18: Cho
n
số nguyên dương thỏa mãn
2 1
4 11 0
n n
C C
. Hệ số của số hạng chứa
9
x
trong khai
triển nhị thức Niu – tơn của hàm số
4
3
2
0
n
x x
x
bằng
A.
29568
. B.
14784
. C.
1774080
. D.
14784
.
Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số
4 2
8 16
f x x x
trên đoạn
1;3
bằng
A.
19.
B.
9.
C.
25.
D.
0.
Câu 20: Cho hình chóp đều
.
S ABC
O
là tâm của đáy. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.
SAB SBC
. B.
SAO ABC
. C.
AB SOC
. D.
SO ABC
.
FINAL

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang có kèm theo đáp án gồm 50 câu trắc nghiệm là tài liệu tham khảo giúp các em ôn luyện thật tốt môn Toán .

Đề có hình thức giống với đề thi THPT QG môn Toán năm 2019, các câu hỏi và bài toán trong đề thi tập trung vào các nội dung Toán 12 đã học, ngoài ra còn có một số bài Toán 11 – đúng như định hướng về đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia. Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 641
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm