Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 6 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020, đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 giữa kì 2 chương trình mới có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 6 mới của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em kiểm tra kiến thức bản thân hiệu quả.

Lưu ý: Nhấp chọn nút Tải về ở cuối trang để tham khảo & download tài liệu

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Circle the letter A, B, C or D.

1. A. sandwich B. chair C. stomach D. chicken
2. A. usually B. fly C. thirsty D. hungry
3. A. dozen B. chocolate C. front D. brother
4. A. mother B. thin C. think D. thank

Choose the best answer to complete the sentences.

1. How _____ do you go to the cinema? – Twice a month.

A. much

B. many

C. often

D. far

2. There _____ any flowers in the garden.

A. aren’t

B. isn’t

C. doesn’t

D. don’t

3. She is thin, but her sister is ____.

A. light

B. strong

C. weak

D. fat

4. Can you give me _____ sugar, please?

A. some

B. many

C. any

D. a

5. Would you like ______ a cup of tea now?

A. drink

B. to drink

C. to drinking

D. drinking

6. Do you have any toothpaste? I’d like a big _____.

A. tin

B. can

C. bar

D. tube

7. Lan and Hoa ______ in the yard at the moment.

A. is skipping

B. skipping

C are skipping

D. skip

8. What do you want _____ lunch? – I want some rice and fish.

A. for

B. to

C. in

D. with

9. _____ do you feel? – I feel thirsty.

A. How much

B. What

C. How often

D. How

10. What color is her hair? – It’s _____.

A. full

B. brown

C. long

D. thin

Fill in the blanks with a, an, some or any.

1. They are planting _____ trees in the garden.

2. Do you have _____ sugar?

3. There is _____ orange on the table.

4. Would you like _____ tea?

5. There aren’t _____ eggs in the fridge.

6. She wants _____ box of chocolates.

Read the dialogue and fill in the shopping list below.

Mom: Can you go to the store for me, Hoa?

Hoa: Yes, Mom. What do you want?

Mom: I want a bottle of cooking oil, half a kilo of tomatoes and some eggs.

Hoa: How many eggs do you need?

Mom: A dozen. And I need half a dozen bananas, some rice … oh three kilos and some salt.

Hoa: How much salt?

Mom: 200 grams.

Hoa: Anything else, Mom?

Mom: That’s all.

Shopping List
a bottle of cooking oil
a dozen (1)…………………………
(2)…………………………. rice
(3)…………………………. tomatoes
(4)…………………………. bananas
200 grams of (5)………………………

ĐÁP ÁN

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Circle the letter A, B, C or D.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - A;

Choose the best answer to complete the sentences.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

6 - D; 7 - C; 8 - A; 9 - D 10 - B;

Fill in the blanks with a, an, some or any.

1 - some; 2 - any; 3 - an;

4 - some; 5 - any; 6 - a;

Read the dialogue and fill in the shopping list below.

Shopping List
a bottle of cooking oil
a dozen (1)……………eggs……………
(2)……………three kilos……………. rice
(3)………………Half a kilo…………. tomatoes
(4)………………half a dozen…………. bananas
200 grams of (5)……………salt…………

Download đề thi & đáp án tại Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm