Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm học 2016 - 2017 bao gồm đáp án chi tiết được VnDoc sưu tầm, biên soạn giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 7 năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Làm Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đập dế

Câu 1: Biết đồ thị hàm sốĐề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 đi qua điểm Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 (a là hằng số). Vậy a = ?

A. 2
B. 16
C. 9
D. 4

Câu 2: Tổng các giá trị của x thỏa mãn (x + 15) (x - 2) = 0 bằng bao nhiêu?

A. 13
B. 15
C. -13
D. -15

Câu 3: Tính tỉ số y/x biết Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 với x # 0, y # 25.

A. -5
B. 25
C. -25
D. 5

Câu 4: Thời gian (tính theo phút) thi giải toán nhanh của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu?

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc A tù, AB =25cm, AC = 26cm, và đường cao AH = 24cm. Độ dài cạnh BC là?

A. 7cm
B. 17cm
C. 3cm
D. 13cm

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 10cm, M là trung điểm của BC, AM = 6cm. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: A = 3x + 2y + z biết (x-3y)2 + (y-1)2 + (x + z)2 = 0

A. 6
B. -6
C. 8
D. -8

Câu 8: Cho biểu thức: Q(x) = ax2 + bx + c thỏa mãn Q(0) = 1; Q(1) = 6 và Q(2) = 5. Vậy b = ?

A. 6
B. 8
C. 9
D. 7

Câu 9: Số các giá trị của x thỏa mãnĐề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 là?

A. 3
B. 0
C. 1
D. 4

Câu 10: Số các chữ số của số a = 512. 46 là?

A. 13
B. 11
C. 12
D. 10

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Cho góc xOy bằng 110 độ. Lấy hai điểm A và B thuộc tia Ox (OA < OB). Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi G là giao điểm của AC và BC. Số đo góc GOx = ... độ?

Trả lời: ......

Câu 2: Độ dài cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16là bao nhiêu m?

Trả lời: ......

Câu 3: Biết rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -1/2; z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là -3/5. Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 4: Cho hàm số: f(x) = 5x2 - 6. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = 14 là?

Trả lời: ......

Câu 5: Số đo cân nặng của các bạn học sinh (đơn vị: kg) trong một lớp được ghi lại ở bảng sau:

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Số trung bình cộng của dấu hiệu bằng?

Trả lời: ......

Câu 6: Cho tam giác ABC, I là giao hai đường phân giác trong góc B và góc C, J là giao hai đường phân giác ngoài góc B và góc C. Biết góc BIC bằng 125 độ. Vậy số đo góc BJC là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 7: Chia số 640 thành 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ nghịch với 5 và 2, phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 3 và 7. Giá trị 3 phần lần lượt là?

Trả lời: ......

Câu 8: Tính tổng x + y biết x và y thỏa mãn Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Trả lời: ......

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông ở A (AB < AC), D là điểm trên cạnh AC sao cho góc DBC bằng 45 độ. Vẽ DE vuông góc với BC tại E. Tính số đo góc BAE bằng bao nhiêu độ?

Trả lời: ......

Câu 10:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Biết HB = 9cm, HC =16cm. Tính độ dài AH bằng bao nhiêu cm?

Trả lời: ......

Bài 3: 12 con giáp

Câu 1: Độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4, 5, 6. Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với ba số nào?

A. 12; 15; 18
B. 8; 10; 12
C. 15; 12; 10
D. 10; 12; 15

Câu 2: Cho hàm số: y = -1,5x. Biết điểm B(x0;y0) (x0 #2) là một điểm thuộc đồ thị hàm số. Khi đó giá trị của biểu thức K= Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16bằng bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 3: Cho x và y thỏa mãn x - y = 9,6x + y # 0 và 8x - y # 0. Khi đó giá trị của biểu thức Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 bằng bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 4: Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 54 độ thì số đo góc ở đây là bao nhiêu độ?

Trả lời: ......

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc B bằng 45 độ và tia phân giác ngoài góc A song song với BC. Vậy góc A bằng bao nhiêu độ?

Trả lời: ......

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 là x = ?

Trả lời: ......

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị x thỏa mãn Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16. Giá trị đó là Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Trả lời: ......

Câu 8: Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 nhận giá trị nguyên. Các số nguyên đó là: n ϵ {....}

Trả lời: ......

Câu 9: Tìm các số nguyên n thỏa mãn Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16. Các số đó là n ϵ {....}

Trả lời: ......

Câu 10: Cho x và y thỏa mãnĐề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 và y - x = 4. Khi đó giá trị của x + y bằng bao nhiêu?

Trả lời: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đập dế

Câu 1: 16 Câu 6: C

Câu 2: -13 Câu 7: 8

Câu 3: -5 Câu 8: 8

Câu 4: 3 Câu 9: 0

Câu 5: 17 Câu 10: 13

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: 55 Câu 6: 55

Câu 2: 3 Câu 7: 140;350;150

Câu 3: 0,3 Câu 8: 210

Câu 4: -2,2 Câu 9: 45

Câu 5: 32,4 Câu 10: 12

Bài 3: 12 con giáp

Câu 1: 15; 12; 10 Câu 6: 1

Câu 2: -2/3 Câu 7: -1;0;1

Câu 3: 2 Câu 8: -4;0;2;6

Câu 4: 63 Câu 9: 3

Câu 5: 90 Câu 10: 24

Đánh giá bài viết
5 512
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm