Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 34

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài tập 1 trang 127 VBT Lịch Sử 9: Điền vào bảng những sự kiện tiêu biểu gắn với từng giai đoạn lịch sử trong tiến trình Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.

Lời giải:

Giai đoạn

Đặc điểm lớn

1919 – 930

- 1919 – 1929, Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai tại Đông Dương.

- Tháng 2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (đến tháng 10/1930, đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương)

1930 – 1945

- 1930 – 1931, phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

- 1936 – 1939, phong trào dân chủ công khai

- 1939 – 1945, phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

- 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

1945 – 1954

- Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược.

- 21/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết.

1954 – 1975

- Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược.

- 27/1/1973, Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết.

- 30/4/1975 hoàn thành giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước

1975 - nay

- 1976, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đổi tên thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- 1986 – nay, Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội

Bài tập 2 trang 128 VBT Lịch Sử 9: Điền kiến thức phù hợp vào cột bên phải về nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên của cách mạng Việt Nam từ năm 1930.

Lời giải:

Nguyên nhân thắng lợi

- Khối đoàn kết toàn dân luôn được củng cố, giữ vững.

- Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm vì độc lập, tự do.

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ.

Bài học kinh nghiệm

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Sự nghiệp cách mạng là của toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Củng cố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương hướng đi lên

Tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng tinh thần mà Đại hội VI đề ra: xây dựng chủ nghĩa xã hội do nhân dân làm chủ, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
1 182
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm