Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 1

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX được VnDoc đăng tải. Gồm các câu hỏi tương ứng với các câu hỏi ở cuối bài VBT Sử lớp 9. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình soạn bài chuẩn bị tốt trước khi đến lớp

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 1 trang 3

Bài tập 1 trang 3 VBT Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống trước những ý phản ánh đúng tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

Được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị.

Bị các nước đế quốc can thiệp, xâu xé.

Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu bị tàn phá trở nên hoang tàn, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

Là nước giàu lên nhanh chóng nhờ chiến tranh

Lời giải:

Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

Được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị.

Bị các nước đế quốc can thiệp, xâu xé.

x

Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu bị tàn phá trở nên hoang tàn, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

Là nước giàu lên nhanh chóng nhờ chiến tranh

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 2 trang 4

Bài tập 2 trang 4 VBT Lịch Sử 9: Điền vào ô trống bên phải những nội dung phù hợp với cột bên trái nhằm nêu được các bước phát triển của kinh tế Liên Xô sau kế hoạch năm năm lần thứ tư (1946 – 1950)

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 3 trang 4

Bài tập 3 trang 4 VBT Lịch Sử 9: khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng về phương hướng chính trong các kế hoạch dài hạn của Liên Xô những năm 50-60 của thế kỉ XX.

A. Đưa Liên Xô tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

B. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc số 1 thế giới

C. Ưu tiên phong trào công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật và tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

D. Tạo ra khối lượng sản phẩm khổng lồ về công nghiệp và nông nghiệp cho đất nước.

E. Phấn đấu trong thời gian ngắn nhất đưa Liên Xô trở thành nước đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp vũ trụ.

Lời giải:

C. Ưu tiên phong trào công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật và tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 4 trang 5

Bài tập 4 trang 5 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Em hãy điền vào cột bên phải những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX.

Thời gian

Thành tựu

Năm 1957

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ

Năm 1961

Phóng tàu “Phương Đông”, đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất.

Từ năm 1959 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX

- Liên Xô trở thành cường quốc Công nghiệp thứ hai thế giới.

- Đạt được nhiều thành tựu trong chinh phục vũ trụ:

+ 1964 – 1965, tàu Vaxkốt 1 và Vaxkốt 2 được phóng lên vũ trụ.

+ 1967, trạm tự động “sao hỏa” đã hạ cánh xuống bề mặt sao hỏa.

+ 1970, tàu vũ trụ Luna 16 đã hạ cánh xuống mặt trăng.

b. Em hãy nêu những nét chủ yếu về chính sách đối ngoại của Liên Xô thời kì này.

- Liên Xô chủ trương: Duy trì hòa bình, an ninh thế giới; Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước; Tích cực ủng hộ cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức.

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 5 trang 6

Bài tập 5 trang 6 VBT Lịch Sử 9: Em hãy điền vào lược đồ tên các nước Đông Âu và mốc thời gian ra đời nhà nước dân chủ nhân dân ở mỗi nước.

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

- Thời gian ra đời của các nước Đông Âu:

+ Ba Lan: 1944

+ Ru-ma-ni: 1944

+ Hung-ga-ri: 1945

+ Tiệp Khắc: 1945

+ Nam Tư: 1945

+ An-ba-ni: 1945

+ Bun-ga-ri: 1946

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 6 trang 6,7

Bài tập 6 trang 6-7 VBT Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống trước ý chỉ đúng nhiệm vụ mà các nước Đông Âu đã thực hiện trong những năm 1945 đến 1949 để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.

Đấu tranh chống thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

Thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, xã hội để củng cố nhà nước mới.

Tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt của Liên Xô để phát triển nền kinh tế đất nước.

Củng cố bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

Lời giải:

Đấu tranh chống thế lực thù địch trong và ngoài nước.

x

Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

Thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, xã hội để củng cố nhà nước mới.

Tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt của Liên Xô để phát triển nền kinh tế đất nước.

Củng cố bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 7 trang 7

Bài tập 7 trang 7 VBT Lịch Sử 9: Em hãy nêu nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu khi bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lời giải:

- Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu:

+ Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản

+ Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể qua hình thức hợp tác xã.

+ Tiến hành công nghiệp hóa nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 7 trang 9

Bài tập 8 trang 7 VBT Lịch Sử 9: Hãy nối ô ở cột A (tên nước) với ô ở cột B (thành tựu đạt được) ở mỗi nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 8 trang 9

Bài tập 9 trang 8 VBT Lịch Sử 9: Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu, sự hợp tác với Liên Xô ngày càng được nâng cao và đa dạng hóa. Theo em, cơ sở của sự hợp tác này là gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

A. Sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

B. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

C. Cùng trải qua chiến tranh và chịu nhiều tổn thất nặng nề.

D. Cùng chung mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

E. Củng cố tiềm lực quốc phòng, nhằm duy trì hòa bình và an ninh cho nhân loại

Lời giải:

B. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 8 trang 9

Bài tập 10 trang 8 VBT Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống chỉ đúng mốc thời gian ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

18-1-1949

1-8-1994

8-1-1949

8-1-1994

8-11-1949

1-8-1949

Lời giải:

18-1-1949

1-8-1994

x

8-1-1949

8-1-1994

8-11-1949

1-8-1949

Giải VBT Lịch Sử 9 bài 8 trang 9

Bài tập 11 trang 8 VBT Lịch Sử 9: Hãy điền những nội dung chính về các tổ chức: Hội đồng tương trợ kinh tế và Hiệp ước Vác-xa-va vào bảng dưới đây.

Lời giải:

Thời gian

Tên gọi

Mục đích ra đời

8-1-1949

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

- Tăng cường sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

- Thúc đẩy sự tiến bộ về khoa học và kĩ thuật, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

14-5-1955

Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va

- Thiết lập liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

- Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và duy trì hòa bình của châu Âu, thế giới.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Như vậy VnDoc đã chia sẻ Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. Với những hướng dẫn chi tiết trên đây phần nào giúp các em hiểu hơn về định hướng giải bài tập Sử lớp 9. Chúc các em học tốt

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
22 15.672
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm