Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/04

Bài tập nghỉ phòng dịch lớp 6 môn Anh ngày 10/04

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Complete the sentences using the past simple form of the verbs.

1- (Be) .................It hot last week?

2- The windows (be) ....................opened last Monday.

3- (Be)................. you a teacher two years ago? Yes, I (be).................

4- Where (be) ....................Nam from yesterday?

5- Why (be) ............................he unhappy last Tuesday?

6 - What they (play) ...............................last week?

7 - What Hoa (try)...................................................... on yesterday?

8 - Who (talk) ....................................to about the film on TV last Monday?

9 - Where they (stop) .....................................on their way back last Sunday?

10 - What the student (wear)...................................... at school two years ago?

Task 2. Complete the passage with the words given in the box.

there; popular; cartoon; channel; programme;

Television first came some sixty years ago in the 1950s. Nowadays, it is one of the most (1) ………………... sources of entertainment for both the old and young. Television brings (2) …………… for children, world news, music and many other (3) ………............. If someone likes sports, he can just choose the right sports (4) ……………….. It is not difficult for us to see why (5) ………………… is a TV set in almost every home today.

Task 3. Choose the best answer.

1. My sister can’t swim …………………. She’s afraid of water.

A. because

B. and

C. but

D. so

2. ………….. is the weather forecast programme on? – At 7.30 pm everyday.

A. What

B. How

C. When

D. Where

3. Last summer, I …………. Finishing with my uncle in the afternoon..

A. go

B. went

C. goes

D. going

4. VTV is a ………… television channel in Viet Nam.

A. wide

B. local

C. international

D. national

5. I like watching football matches, but I am not very good ……….. playing football.

A. in

B. with

C. at

D. of

6. …………… eat too much salt. It’s not good for you.

A. Do

B. Don’t

C. Please

D. Can’t

7. Do you know the most ……….. drink in Viet Nam?

A. popular

B. cheap

C. hot

D. best

8. Have you ever …………. to Manchester?

A. be

B. been

C. being

D. went

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the sentences using the past simple form of the verbs.

1 - Was; 2 - were; 3 - Were - was; 4 - was; 5 - was;

6 - did ... play; 7 - did ... try; 8 - talked; 9 - did ... stop; 10 - did ... wear;

Task 2. Complete the passage with the words given in the box.

1 - popular; 2 - cartoon; 3 - programme; 4 - channel; 5 - there;

Task 3. Choose the best answer.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C; 6 - B; 7 - A; 8 - B;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 10-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
5 430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm