Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/04

Đề luyện tập môn tiếng Anh lớp 6 ngày 27/04 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 môn Anh 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 6 mới có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. thirsty B. throw C. theme D. there
2. A. breathe B.fourth C. tooth D. warmth
3. A. then B. thing C. them D. their
4. A. birthday B. mouthful C. although D. worth
5. A. everything B. rhythm C. healthy D. nothing

Task 2. Choose the correct answer:

1. My brother likes watching TV …………. I like going out with my friends.

A. and

B. but

C. or

D. so

2. My father ……………………… a car to work every day.

A. drive

B. to drive

C. driving

D. drives

3. ………….. do you take morning exercises?- Because it is good for my health.

A. what

B. when

C. why

D. where

4. ……………………..… apples do you want to buy?

A. How often

B. How far

C. How much

D. How many

5. Do you know……………… Hoa is? – She is at school now.

A. which

B. who

C. where

D. what

6. .………….. do you play football? – Because I like it.

A. why

B. which

C. where

D. what

7. …………….. do you go to school? I go to school by bike.

A. How

B. what

C. when

D. where

8. My brother used to go work ………………………. bike.

A. by

B. to

C. on

D. in

9. I …………..…………. to school on foot.

A. go

B. to go

C. going

D. goes

10. I like watching TV, ………………. I watch it in my free time.

A. so

B. when

C. but

D. or

11. …………. Do you brush your teeth?- Twice a day.

A. how often

B. how far

C. how many

D. how much

12. I want to work in television industry, …………. I am working hard.

A. because

B. although

C. so

D. and

13. Children like watching ………………….

A. cartoon.

B. weather

C. news

D. horror.

14. ……..are you so late?

A. what

B. where

C. why

D. How

15. . …………. Are you talking to? - Nam

A. who

B. when

C. what

D. How

Task 3. Read then choose the answers to the questions by choosing A, B or C.

Hollywood, in Los Angeles, is full of movie studios and movie stars. Started in 1909, Hllywood is now known as the centre of the American film industry. If you come to the city of Hollywood, you can visit the Walk of Fame where there are stars for famous actors and actresses like Jackie Chan. You can also visit Universal Studios, where they make films.

1. What does Hollywood have?

A. movie studios.

B. movie stars

C. A and B.

2. When did Hollywood start?

A. In 1908.

B. 1909.

C. 1910

3. What is Hollywood known as now?

A. Los Angeles.

B. The centre of the American sports.

C. The centre of the American film industry.

4. Where are there stars for famous actors and actresses?

A. The Walk of Fame.

B. Universal Studios.

C. The city.

5. What do they make in Universal Studios?

A. Stars.

B. Films.

C. Actors and actresses.

ĐÁP ÁN

Task 1. Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

Task 2. Choose the correct answer:

1 - B; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - A; 8 - A; 9 - A; 10 - A;

11 - A; 12 - C; 13 - A; 14 - C; 15 - A;

Task 3. Read then choose the answers to the questions by choosing A, B or C.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 27-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
2 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm