Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/04

Bài tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 6

Đề ôn tập ở nhà ngày 30/04 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập môn tiếng Anh 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 6 mới có đáp án với nội dung kiến thức nằm trong SGK tiếng Anh lớp 6 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Choose the word or phrase that best complete:

1.I have breakfast…………six thirty.

A. in

B. on

C. at

D. up

2. This is………English book.

A. a

B. you

C. an

D. she

3. Are those your books?

A Yes, it is

B. Yes, there is

C. No, they aren’t

D.. No, they isn’t

4. How many…………….are there in your family? Four.

A. students

B. people

C. teachers

D. desks

5. This is my sister, Daisy.I am…………brother.

A. his

B. she

C. her

D. they

6. My mother……………in Hanoi.

A. lives

B. live

C. to live

D. work

7………………..do you spell your name?

A. How

B. Where

C. What

D. Which

8…………… class are you in ?

A. What

B. Who

C. Which

D. How

9. My house is…………… the movie theatre.

A. next

B. beside

C. between

D. near to

10. My mother is a ………. . She works in a hospital.

A. doctors

B. nurse

C. teacher

D. factory.

11. What is the weather ……………….in the spring?

A. is

B. are

C. like

D. likes

12. Phong ……………….soccer every afternoon.

A. play

B. plays

C. is playing

D. is going to play

13. “……………….are you going to stay?”- “At a friend’s house”.

A. What

B. Where

C. How long

D. How

14. It is always very cold in the ……………….in Vietnam.

A. spring

B. summer

C. fall

D. winter

15. What are you……………….to do on the weekend ?

A. go

B. goes

C. going

D. to go

16. There are four……………….in a year.

A. seasons

B. winter

C. weather

D. summer

17. ……………….don’t we go swimming ? That’s a good idea.

A. Why

B. What

C. Where

D. When

18. What do you do……………….your free time ?

A. on

B. in

C. at

D. for

19. We are going to see a movie ……………….. Sunday morning.

A. on

B. in

C. at

D. to

20. She always does ……………….. in the fall.

A. tennis

B. jog

C. swimming

D. aerobics

21. Find a mistake : I have gone to Japan in 2005

A. have gone

B. to

C. in 2005

D. with my friends

22. Eat more cake, so you will have stomachache. It isn’t good for you. What the word CLOSET meaning with this sentences. Choose the correct answer.

A. fine

B. unheathly

C. until

D. Both of the answer

23. Complete the sentences: Although the backyard is wet, ..... we play soccer in the backyard.

A. so

B. because

C. and

D. none of the answer

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word or phrase that best complete:

1 - C; 2 - C; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

6 - A; 7 - A; 8 - C; 9 - B; 10 - B;

11 - C; 12 - B; 13 - B; 14 - D; 15 - C;

16 -A; 17 - A; 18 - B; 19 - A; 20 - D; 21 - C; 22 - A; 23 - D;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 30-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm