Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 29/04

Bài luyện tập tiếng Anh 6 mới ngày 29/04

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án tổng hợp nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em ôn tập các kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Choose A, B or C to complete or response to the questions.

1. ……….do you like sport programme? Because I like playing sports.

A. What

B. How

C. Why

2. We bring ……………when we go swimming.

A. balls

B. goggles

C. skateboards

3. I am tired,………..I will go to bed early.

A. although

B. because

C. so

4. Mai: What channel is Laughing out Loud on? Phong:….

A. It’s on VTV3.

B. Look at the schedule.

C. It’s a show of funny clips.

5. Tom: Where do you often play football? Tim:…………….

A. Usually on Sunday.

B. Always.

C. In the school yard.

6. Albert Einstein (die) ____________________ in 1955

A. die

B. died

C dieing

7. Mary _____________ to the post office twice yesterday.

A. went

B. Goed

C. go

8. He ___________________ in London in 1985.

A. live

B .lives

C. lived

9. They (sell) ___________________ their house several days ago.

A. sell

B. sells

C. sold

10. When (you, see) ______________________________ her ?

A. Did saw

B. did see

C. do see

Task 2. Give the correct form.

1. ________he (come) _______________ to see you last night ? Yes he did.

2. I (not,meet) _______________________ her in the street last Sunday.

3. I (be) _______________________ at home last night.

4. I (study) _______________________ music when I was at school.

5. __________ they (sell) _______________their house last year?

6. They (not, be) _______________________ teachers in 2000.

7. Hung (not, do) _______________________ his homework yesterday

Task 3. Choose the correct answer of an one odd out

1. A. soccer B. volleyball C. tennis D. play
2. A. summer B. cold C. winter D. spring
3. A. aunt B. uncle C. friend D. sister
4. A. take B. vacation C. swim D. bring
5. A. beautiful B. bakery C. drugstore D. bookstore
6. A. near B. opposite C. between D. temple
7. A. math B. history C. timetable D. literature
8. A. Friday B. Monday C. Tuesday D. today
9. A. dinner B. shower C. breakfast D. lunch

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose A, B or C to complete or response to the questions.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - C; 6 - B; 7 - A; 8 - C; 9 - C; 10 - B;

Task 2. Give the correct form.

1 - Did... come; 2 - didn't meet;

3 - was; 4 - studied; 5 - Did ... sell;

6 - weren't; 7 - didn't do;

Task 3. Choose the correct answer of an one odd out

1 - D; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - D; 7 - C; 8 - D; 9 - B;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 29-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm