Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý

17 18.389

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý là đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo, tự ôn thi tốt nghiệp môn Vật lý, luyện thi đại học môn Vật lý. Tài liệu này tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề, giúp các bạn dễ dàng tự ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý - Số 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý - Số 3

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý - Số 4

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý - Số 5

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I. LÍ THUYẾT

Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ được gọi là

A. tần số dao động.             
B. chu kì dao động.   
C. chu kì riêng của dao động.      
D. tần số riêng của dao động.

Câu 2: Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hoà cuả con lắc lò xo:

A. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.   
B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
C. Quỹ đạo là một đoạn thẳng.
D. Quỹ đạo là một đường hình sin.

Câu 3: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hoà có độ lớn:

A. tỉ lệ với bình phương biên độ.   
B. không đổi nhưng hướng thay đổi.
C. và hướng không đổi.          
D. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 4: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:

A. Vận tốc luôn trễ pha/2 so với gia tốc.       
B. Gia tốc sớm pha so với li độ.
C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau.     
D. Vận tốc luôn sớm pha/2 so với li độ.

Câu 5: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:

A. Khi chất điểm chuyển động về vị trí cân bằng thì chuyển động nhanh dần đều
B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có giá trị cực đại
D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không

Câu 6: Trong dao động điều hòa, những đại lượng nào dưới đây dao động cùng tần số với li độ?

A. Vận tốc, gia tốc và lực.
B. Vận tốc, động năng và thế năng.
C. Động năng, thế năng và lực.
D. Vận tốc, gia tốc và động năng.

Câu 7: Trong dao động điều hoà thì:

A. Qua vị trí cân bằng vận tốc luôn lớn nhất
B. Vận tốc trung bình trong một chu kỳ bằng không
C. Gia tốc có độ lớn cực đại tại một vị trí khi vật có li độ nhỏ nhất
D. Tốc độ cực đại gấp 2 lần tốc độ trung bình trong một chu kỳ

Câu 8. Dao động cơ học đổi chiều khi

A. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
B. Hợp lực tác dụng bằng không.
C. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại.
D. Hợp lực tác dụng đổi chiều.

Câu 9: Khi một chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên vật theo phương dao động có

A. chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và độ lớn tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng.
B. chiều luôn ngược chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ biên về vị trí cân bằng.
C. độ lớn cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng và độ lớn cực tiểu khi vật dừng lại ở hai biên.
D. chiều luôn cùng chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên.

Câu 10: Trong chuyển động dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?

A. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần.
B. biên độ; tần số góc; gia tốc.
C. động năng; tần số; lực.
D. biên độ; tần số góc; năng lượng toàn phần.

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề cương ôn tập THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ Văn

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

II. BÀI TẬP

Dạng 1.Phương trình dao động điều hòa

Câu 12: Một Con lắc lò xo dao động với phương trình x = 6cos(20t) cm. Xác định chu kỳ, tần số dao động chất điểm.

A. f = 10Hz; T = 0,1s .   B. f = 1Hz; T = 1s.   C. f = 100Hz; T = 0,01s.   D. f = 5Hz; T = 0,2s

Câu 13: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 3cos(2πt - π/3), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có trạng thái chuyển động như thế nào?

A. Đi qua Vị trí có li độ x = - 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox
B. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox
C. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox
D. Đi qua vị trí có li độ x = - 1,5cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox

Câu 14: Phương trình dao động của một vật có dạng x = Acos2(ωt + π/4). Chọn kết luận đúng.

A. Vật dao động với biên độ A/2.       
B. Vật dao động với biên độ A.
C. Vật dao động với biên độ 2A.       
D. Vật dao động với pha ban đầu π/4.

Câu 15: Một vật dao động điều hoà với tần số góc ω = 5rad/s. Lúc t = 0, vật đi qua vị trí có li độ x = -2cm và có vận tốc 10(cm/s) hướng về phía vị trí biên gần nhất. Phương trình dao động của vật là:

Đề cương ôn thỉ THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

*Câu 16: Một vật dao động điều hoà có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là:

Đề cương ôn thi thpt quốc gia 2016 môn Vật lý

Dạng 2. Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa

Câu 17. Chất điểm dao động điều hoà với x = 5cos(20t - π/6) (cm) thì có vận tốc

A.v = 100sin(20t + π/6) m/s.           
B. v = 5sin(20t - π/6) m/s
C. v = 20sin(20t + π/2) m/s           
D. v = -100sin(20t - π/6) cm/s.

Câu 18: Phương trình dao động cơ điều hoà của một chất điểm là x = Acos(ωt + 2π/3). Gia tốc của nó sẽ biến thiên điều hoà với phương trình:

A. a = Aω2 cos(ωt - π/3).               
B. a = Aωsin(ωt - 5π/6).
C. a = Aω2 sin(ωt + π/3).               
D. a = Aωcos(ωt + 2π/3).

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6sin (πt + π/2) (cm). Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 1/3 s là:

A. x = 6 cm; v = 0                
B. x = 3√3 cm; v = 3π√3 cm/s
C. x = 3 cm; v = 3π√3 cm/s         
D. x = 3 cm; v = -3π√3 cm/s

Câu 20: Vật dao động điều hoà theo hàm cosin với biên độ 4 cm và chu kỳ 0,5 s (lấy p2 = 10) .Tại một thời điểm mà pha dao động bằng 7π/3 thì vật đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng. Gia tốc của vật tại thời điểm đó là

A. – 320 cm/s2.          
B. 160 cm/s2.          
C. 3,2 m/s2.           
D. - 160 cm/s2.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
17 18.389
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm