Bài tập trắc nghiệm Gerund và Infinitive phần 2

Bài tập trắc nghiệm Gerund và Infinitive có đáp án

VnDoc giới thiệu bài tập Trắc nghiệm Gerund và Infinitive phần 2 bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh có đáp án, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về Gerund và Infinitive thường được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh.

Trắc nghiệm Gerund và Infinitive phần 2 là bài tập trắc nghiệm trực tuyến có đáp án, thông qua đó, các bạn có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay khi làm xong.

 • 1. I hope_______
 • 2. I taught_______
 • 3. I told_______
 • 4. My father has decided_______ a new house.
 • 5. Mother warned_______ the electric plug
 • 6. Don't tell Tan because I don't want_______
 • 7. She explained_______
 • 8. Miss Brown told Mary_______ down.
 • 9. She told Mary_______ up hope.
 • 10. Michael Faraday wrote a litter to Sir Humphry Davy_______ for work.
 • 11. Do you know_______ to play that game now?
 • 12. She is very glad_______ see you again.
 • 13. He noticed two thieves_______ out of a shop.
 • 14. When will he be allowed to go home? When will they_______?
 • 15. The guide encouraged the tourists_______ the Prado Museum Madrid.
 • 16. Mow that were finished painting the house, there's nothing left_______
 • 17. The superintendent promised to tear down and_______ the fire damaged school building.
 • 18. The mechanic needs_______ a new muffler on your car.
 • 19. Our house needs_______
 • 20. Do you want _______ by the doctor?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm