Trắc nghiệm về vị trí của tính từ trong tiếng Anh

Bài tập về trật tự tính từ trong tiếng Anh 

Vị trí của tính từ trong tiếng Anh có một quy tắc rất dễ nhớ. Theo trật tự "OpSACOMP": "Opinion, Size, Age, Color, Origin, Material, Purpose" để sắp xếp trật tự tính từ trong tiếng Anh. Quy tắc rất dễ nhớ, bạn hãy vào thử sức với bài trắc nghiệm nhanh dưới đây để nắm được khả năng của mình nhé! 

 • Chọn đáp án đúng của các cụm tính từ trước trước danh từ sau
 • 1. She bought ........ handbag.
 • 2. An ......... test.
 • 3. A ........ pen.
 • 4. I've got a ....... suitcase.
 • 5. They've bought ........ cottage.
 • 6. It's a ........ watch.
 • 7. I lost my handbag, but it was only ........ one.
 • 8. The ......... Passport was much nicer than the new one.
 • 9. ......... cup of tea.
 • 10. It's ....... book.
 • 11. I bought a pair of _____ shoes.
 • 12. It was a ____ car.
 • 13. The ____ visitors were Japanese.
 • 14. He's got ____ eyes.
 • 15. It's ____ airline.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 3.541
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm