Đề thi tiếng Anh trình độ A đề số 9 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh trình độ A có đáp án sau đây bao gồm 15 câu trắc nghiệm liên quan đến Ngữ pháp Tiếng Anh trình độ A rất phù hợp với người bắt đầu học Tiếng Anh. Mời các bạn cùng làm bài để củng cố lại kiến thức của mình nhé.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản khác:

 • 1.The teacher explains things to _____ very well.
 • 2. I can't use my cell phone _____ I am learning.
 • 3. I do not earn ________ as you do.
 • 4. You sing _____ to be a professional!
 • 5. She went on working _____ she was tired.
 • 6. He’ll get lost _____ someone shows him the way.
 • 7. The summer ______ I graduated from university was long and hot.
 • 8. Do you know the reason ______ the shop is closed today?
 • 9. There is _____ in the fridge for us to eat during the weekend.
 • 10. Napoleon ................... the West Indian island of Santo Domingo in 1801.
 • 11. Mathew _____lunch at 2 o'clock.
 • 12. Farmers look forward to ............... every summer.
 • 13. He runs every day to keep _____.
 • 14. Bring me a cup of _____and dessert please.
 • 15. I send ______ a letter every month.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 7.147
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm