Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A số 3

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án

Có thể nói tiếng Anh trình độ A là phần tiếng Anh cơ bản nhất. Với những bạn thuộc trình độ "Beginner", để bứt phá đạt được trình độ B và C, các bạn cần phải làm thật nhiều đề thi thử để rút ra kinh nghiệm làm bài. Nhiều khi chỉ cần đọc lướt đáp án là có thể ra ngay câu trả lời đúng. Tuy nhiên, để đạt được trình độ đó thì đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại của các bạn.

Tham khảo các đề tiếng Anh khác:

Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A số 4

Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A số 5

 • 1. It is ________ question.
 • 2. - ________? - Ten past three.
 • 3. The oranges are ________.
 • 4. I'm not good ________ French.
 • 5. The old man tripped and fell ________ the stairs.
 • 5. The old man tripped and fell ________ the stairs.
 • 6. ________ you fond of jazz?
 • 7. Why ________ a car?
 • 8. Is that John's wife? No, John ________ married yet.
 • 9. ________ the bus to work.
 • 10. I asked him ________.
 • 11. What ________ your friend? Was she at the party?
 • 12. I always go shopping ________ Monday morning.
 • 13. Of course, she would come to the meeting if you ________ her.
 • 14. I wouldn't believe what she says. She sounds very convincing but she's just a fast ________.
 • 15. I've never heard such a load of cock and ________ in my life.
 • 16. The ________ built onto the back of the house provided valuable extra space.
 • 17. The bank is on ________ side of the street.
 • 18. Before it was sold, the broken machine was cleaned and ________.
 • 19. We are not used to ________ in a cold climate.
 • 20. I live ________ 42 Satorn Road.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 15.099
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm