Đề thi tiếng Anh trình độ A đề số 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh trình độ A có đáp án sau đây bao gồm 20 câu trắc nghiệm liên quan đến Ngữ pháp Tiếng Anh trình độ A rất phù hợp với người bắt đầu học Tiếng Anh. Mời các bạn cùng làm bài để củng cố lại kiến thức của mình nhé.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản khác:

 • 1. Is Susan ........... home?
 • 2. What ............ now?
 • 3. You should do your ................. before going to class.
 • 4. There are .............. girls in our class.
 • 5. Let ............ go for a walk.
 • 6. Is this your pencil? No, it isn't. It is .......... pencil.
 • 7. Jane's books are on the floor. Please, put ........... on the table.
 • 8. There is ............ milk in the glass.
 • 9. How ............. meat do you want?
 • 10. There isn't .............. coffee in the cup.
 • 11. They want ............... coffee, but they don't want any bread.
 • 12. This is my new shirt. - Oh, .......... color is pretty.
 • 13. ................... parents are workers.
 • 14.This is John. He is a friend of ............ His wife is also .............. friend.
 • 15. The teacher is speaking. We must ............. to her.
 • 16. The cat is .............. the dog and the mouse.
 • 17. His house is .................. the park.
 • 18. We are ............. work.
 • 19. We are in ............. same class.
 • 20. We are both ................... doctors.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 9.464
Sắp xếp theo

Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm