Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 7

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 7 do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 khác nhau, nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông là gì?
 • 2
  Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là gì?
 • 3
  Xã hội phong kiến phương Đông hình thành trong khoảng thời gian nào?
 • 4
  Xã hội phong kiến phương Đông phát triển trong khoảng thời gian nào?
 • 5
  Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào?
 • 6
  Xã hội phong kiến châu Âu phát triển trong khoảng thời gian nào?
 • 7
  Chế độ phong kiến phương Đông khủng hoảng và suy vong trong khoảng thời gian nào?
 • 8
  Xã hội phong kiến châu Âu suy vong trong khoảng thời gian nào?
 • 9
  Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Đông là gì?
 • 10

  Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến châu Âu là gì?

 • 11
  Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là:
 • 12
  Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là?
 • 13
  Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng:
 • 14
  Thế nào là chế độ quân chủ?
 • 15
  Đặc điểm nhà nước phong kiến phương Đông là gì?
 • 16
  Ở châu Âu từ thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến thống nhất quyền hành tập trung vào bộ phận nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 201
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm