Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4

1 906
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4
A. Tóm tắt kiến thức:
1. Cấu tạo số
hiệu abc là số tự nhiên 3 ch số (trong đó a≠ 0 a, b, c các chữ
số)
Trường hợp số t nhiên 3 chữ số ta thể phân tích:
= a × 100 + b × 10 + c
2. So sánh các số tự nhiên ba chữ số
Các số 1 chữ s nhỏ hơn các số 2 chữ số.
Các s 2 chữ số nhỏ hơn các số 3 chữ số.
Nếu hai số số chữ số bằng nhau thì so nh từng cặp chữ số cùng 1
hàng từ trái sang phải.
Nếu hai chữ số tất cả các cặp chữ số từng hàng đều bằng nhau thì
hai số đó bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1.
Tìm hiệu, tích thương của hai số, biết tổng hai số đó 15 tổng gấp ba lần
số bé.
Bài 2.
Mai nghĩ một số ba chữ số tổng các chữ số đó bằng 19. Nếu trừ số đó đi
52, rồ trừ tiếp cho 48 thì được một số hai chữ số. m số Mai đang nghĩ.
Bài 3.
60 quyển vở khen thưởng cho 5 ạn học sinh giỏi lớp. Hỏi mỗi bạn nhận
được bao nhiêu quyển vở?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 4.
Thự hiện phép chia sau:
a) 42 : 6
b) 63 : 7
c) 41 : 5
d) 32 : 4
Bài 5. Tìm x biết:
a) x × 7 = 63
b) 6 × x = 30
Bài 6. Tìm x, biết:
a) x 452 = 77 + 48
b) x + 58 = 64 + 58
c) x 1 2 3 4 = 0
Bài 7.
Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 giữa nguyên s trừ thì hiệu
hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó.
Bài 8.
Tìm số ba chữ số, biết rằng khi xóa bỏ chữ số 7 hàng đơn vị, ta được số
mới m hơn số phải tìm 331.
Bài 9.
Tổng của một số với 26 lớn hơn 26 45 đơn vị. Tìm hiệu của số đó với 26.
Bài 10.
Trong phép chia cho 4 dư, thì số thể những số nào?
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số là:
15 : 3 = 5
Số lớn :
15 5 = 10
Hiệu hai số là:
10 5 = 5
Tích hai số là:
10 × 5 = 50
Thương hai số là:
10 : 5 = 2
Đáp số:
Hiệu hai số 5.
Tích hai số 50.
Thương hai số 2.
Bài 2.
Gọi số đó , a > 0; a, b, c 9. Theo đề bài ta có:
a + b + c = 19
Vậy 199
Vậy a = 1
b + c = 19 1 = 18
b, c 9 nên b = c = 9
Thử lại: 199 52 48 = 99 ( số hai chữ số ):
1 + 9 + 9 = 19.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 5

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 906
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm