Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 3

1 286

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 3 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

I. Tóm tắt kiến thức.

Trong hai số:

  • Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
  • Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
  • Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải (gặp chữ số cùng hàng của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại).
  • Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số bằng nhau.

II. Bài tập.

Bài 1.

Một kho chứa 70 000 tấn thóc, người ta xuất kho 3 lần, mỗi lần 1025 tấn thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn thóc?

Bài 2.

Một đội xe chở hàng, 3 xe đầu chở được 30000kg, 4 xe sau mỗi xe chử được 3500kg. Hỏi cả đội xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3.

Tìm x, biết: x × 6 = 19440

Bài 4.

Không thực hiện phép tính, hãy tìm x:

1. (x + 52400): 5 = (52400 + 340) : 5

2. (x – 5480) × 6 = (6800 – 5480) × 6

Bài 5.

Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

a) (24534 + 21010) × 2 > 24531 × 2 + 21012 [ ]

b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3 [ ]

c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5 [ ]

Bài 6. Tìm x, biết:

1. (x – 476) x 2 = 2196 × 3

2. (x + 10248) : 3= 1647 × 4

Bài 7.

Tìm số dư của phép chia: 54987 : 8.

Bài 8 Tính nhanh:

a) 126 × 8 + 126 × 2

b) 3 × 245 + 7 × 245

Bài 9. Tìm kết quả biểu thức sau bạng cách hợp lí nhất:

a) 392 : 4 + 8 : 4

b) 475 : 5 + 25 : 5

Bài 10.

Số nào nhân với 3 thì được số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số?

Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:

Bài 1.

Tổng số thóc xuất kho cả ba lần là: 1025 × 3 = 3075 (tấn)

Số thóc còn lại trong kho là:

70 000 – 3075 = 66 925 (tấn).

Đáp số: 66 925 tẩn thóc.

Bài 2.

Đáp số: 40000kg.

Bài 3.

Đáp số: 3240.

Bài 4

a) (x + 52400) : 5 = (52400 + 340) : 5

x = 340

b) (x – 5480) × 6 = (6800 – 5480) × 6

x = 6800.

Bài 5.

a) Đ

b) S

c) Đ

Bài 6.

a) (x – 476) × 2 = 2196 × 3

(x – 476) = 6588 : 2

x = 3294 + 476

x = 3770

b. (x + 10248} : 3 = 1647 × 4

(x + 10248) = 6588 × 3

x = 19764 – 10248

x = 9516.

Bài 27.

54987 : 8 = 6873 dư 3.

Bài 28

a) 126 × 8 + 126 × 2

= 126 × (8 + 2)

= 126 × 10 = 1260

b) 3 × 245 + 7 × 245

= 245 × (3 + 7)

= 245 × 10 = 2450.

Bài 9.

a) 100.

b) 100

Bài 10.

Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số là: 99 999 Số phải tìm là:

99999 : 3 = 33333.

Đáp số: 33 333.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 3 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 286
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm