Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội lần 5

TRANG1
/
6ĐỀ195
SỞGIÁODCĐÀOTONI
TRƯỜNGTHCSTHPTM.V.LÔMÔNÔXP
(Đề06trang)
KHOSÁTCHTLƯỢNGKHI12‐LN5
MÔNTOÁN
Nămhc20182019
Thigian:90phút
Họtênhcsinh……………………………………..Lp…………………Sốbáodanh.…………
Câu1:
Tíchphân

3
3
1
1Ixdx

bng:
A. 18 B. 24 C. 20 D. 22
Câu2:
Tìmtphpcácgiátrịthccathamsốmđhàmsố

1mxm
y
xm

đngbiếntrên
khong
;1
.
A.
;2 0;1m
B.
;2 0;m
C.

0;1m
D.
;2 0;1m
Câu3:
Tìmsốthc a,biết
3
log 2 2a

A.
7a 
B.
4a 
C.
6a
D.
6a 
Câu4: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy tam giác vuông cân ti A
2, ʹ 2AB AC a AA a .ThểtíchkhicungoitiếphìnhtứdinAA’B’Clà:
A.
3
8
3
a
B.
3
82
3
a
C.
3
4
3
a
D.
3
42
3
a
Câu5: Sốphcnàosauđâysốthunảo?
A.
3z
B.
2zi
C.
45zi
D.
2zi
Câu6:
Biết


2
31
ln 1 ,
1
1
xa
dx b x C a b
x
x

.Khiđó
ab
bng:
A.
5
B.
5
C.
1
D.
1
Câu7:
Tpnghimcabtphươngtrình
1
2
11
33
x



là:
A.
1
0;
2



B.
1
;
2



.
C.
1
0;
2


D.
1
;
2




Câu8:
Tínhnguyênhàm
3x
edx
đượckếtquảlà:
A.
31
3
x
xe C
B.
3
1
3
x
eC
C.
2
3
x
eC
D.
3x
eC
Câu9:
Cho số phc
12
,zz
tha mãnđiu kin
1212
2zzzz
. Khiđó đun ca
12
zz
bng:
A.
16
B.
12
C.
23
D.
4
ĐỀ195
TRANG2
/
6ĐỀ195
Câu10:
Từphương trình

322 2 21 3
xx

đt

21
x
t 
tathuđưcphương trình
nàosauđây?
A.
3
2310tt
B.
3
320tt

C.
32
2310tt
D.
2
2310tt
Câu11:
TrongkhônggianOxyz,mt cu (S) tâm
I1;2;1
tiếpxúcvimt phng (P):
2220xyz
phươngtrìnhlà:
A.

222
1213xyz
B.

222
1219xyz
C.

222
1213xyz
D.

222
1219xyz
Câu12:
Tngcáclpphươngcácnghimcaphươngtrình

23 2
log .log 2 1 2logxx x bng:
A.
216
B.
126
C.
6
D.
26
Câu13:
Biếtphươngtrình
2
0zazb
nhn
22zi
làmnghim,khiđótng
2ab
bng:
A.
16
B.
0
C.
16
D.
8
Câu14:
Chohàmsố

yfx
liêntctrênđon
3;4

đthịnhưnhv.Gi
M
m
lnlượtgiá
trịlnnhtgiátrịnhỏnhtcahàmsốđãcho
trênđon
3;4

.Giátrị
Mm
bng:
A.
7
B.
5
C.
7
D.
5
Câu15:
Mtvtchuynđngvivntc
/vt m s,giatc


2
2
/
1
at m s
t
.Vntcban
đầucavt 5/
ms.Tínhvntccavtsau
20
giây(làmtrònkếtquảđếnhàngđơn
v)?
A.
10
m/s B.
11
m/s C.
12
m/s D.
13
m/s
Câu16: Thểtíchkhicubánkính1bng:
A.
2
B.
3
C.
4
3
D.
4
Câu17:
Cho

1
2
0
42Ixmdx
.baonhiêugiátrịnguyêncamđể
60I 
?
A.
1
B.
5
C.
2
D.
3
Câu18:
Chohàmsố
21
1
x
y
x
.Chnkhngđịnhđúngtrongcáckhngđịnhsau:
A.
Đồthịhàmsốtimcnđứng
1x
,timcnngang
2y 
B.
Đồthịhàmsốtimcnđứng
2y
,timcnngang
1x
C. Đồthịhàmsốtimcnđứng
1x
,timcnngang
2y
D.
Đồthịhàmsốtimcnđứng
1x 
,timcnngang
2y
Câu19:
Chohàmsố
32
35yx x .Giátrịcctiucahàmsốlà:
TRANG3
/
6ĐỀ195
A. 5 B.
2
C. 1 D. 0
Câu20:
TrongkhônggianOxyz,chohaiđim
1; 2; 4A
3;0; 2B
.Trungđimcađon
thng
ABtađộlà:
A.

1;1;1
B.
2; 1; 3
C.

4; 2; 6
D.
2;1;3
Câu21: TrongkhônggianOxyz,mtphng(P):
34 50xyz
mtvéctơpháptuyếnlà:
A.

3; 4; 1n 
B.

3;4; 1n
C.

3;4;1n
D.

3; 4;1n
Câu22: Cholăngtrụtamgiácđu
. ʹʹʹ
A
BC A B C
ttcảcáccnhbng
a
.Tínhgiátrịtangca
gócgiahaimtphng
ʹʹAB C
ʹʹʹABC
.
A.
23
3
B.
3
3
C.
32
2
D.
3
2
Câu23: Cho
a
sốthcdương,khác1.Hikhngđịnhnàodướiđâyđúng?
A.
2
log 1
a
a
B.
2
log 4
a
a
C.
2
log 2
a
a
D.
2
1
log
4
a
a
Câu24: Hìnhchóptứgiácđềubaonhiêumtphngđốixng?
A.
2
B.
8
C.
4
D.
6
Câu25: Cho
,
knhaisốnguyêndươngtuỳýthoảmãn
kn
.Chnmnhđđúngtrongcác
mnhđềsau?
A.
!
k
k
n
n
C
A
k
B.

!
!
k
n
n
A
nk
C.
.!
kk
nn
ACn
D.
1 ...
k
n
Ann nk
Câu26:
Trongkhông gianOxyz,đưngthngdđiqua
3; 1;0H
vuônggóc vi(Oxz)
phươngtrìnhlà:
A.
3
1
x
y
zt


B.
3
1
0
xt
y
z


C.
3
1
xt
y
zt


D.
3
1
0
x
yt
z


Câu27: Xétkhichóptamgiácđucnhđáybng
a
,cnhbênbng2lnchiucaotamgiác
đáy.Tínhthểtíchcakhichóp.
A.
3
1
3
2
a
B.
3
6
18
a
C.
3
1
2
6
a
D.
3
1
2
4
a
Câu28:
Biết
2
2sinlnfxdx x xC
.Tìmnguyênhàm

fxdx
?
A.

2
sin ln
2
x
fxdx x C

B.

2
2sin 2 2lnfxdx x x C
C.

2
2sin 2ln
2
x
fxdx x C
D.
2
2sin 2lnfxdx x x C
Câu29:
Vi
,
,abx
cácsốthcdươngtha mãn
555
log 4log 3log .xab
Mnhđnàosau
đâyđúng?
A.
43
.xab
B.
34.xab
C.
43.xab
D.
43
.xa b
Câu30:
Trong không gian Oxyz, cho bađim
1; 0; 0M ,
0;2;0N ,
0;0;3P . Mt phng

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội lần 5. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội lần 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm