Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 4
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
101
Câu 1: Cho hình chóp đều S.ABCD ABCD hình vuông cạnh 2a, tam giác SAC vuông. Bán kính mặt cầu
ngoại tiếp tứ diện SABC bằng
A.
a
B.
2a
C.
a
2
D.
a2
Câu 2: Tập hợp các số thực x thỏa mãn
A.
( ) ( )
0; 1 1; +∞
B.
( )
1; +∞
C.
( )
0; +∞
D.
{}
\1
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình
0,5
log x 2>
A.
1
;
4

−∞


B.
1
;
4

+∞


C.
1
0;
4



D.
( )
0,5
2;+∞
Câu 4: Cho hình thang cân ABCD, AB//CD, AB=6cm, CD=2cm,
AD BC 13cm.= =
Quay hình thang ABCD xung quanh đường
thẳng AB ta được một khối tròn xoay có thể tích là
A.
( )
3
12 cmπ
B.
(
)
3
18 cm
π
C.
(
)
3
30 cm
π
D.
(
)
3
24 cmπ
Câu 5: Trong không gian Oxyz, một vecto chỉ phương của đường thẳng
133
:
12 5
xyz−+
∆==
có tọa độ là:
A.
( )
1;2;5−−
B.
( )
1; 2; 5
C.
( )
1;3;3
D.
(
)
1; 3; 3
−−
Câu 6: Cho các hàm số y=f(x) y=g(x) liên tục trên
thỏa mãn f(x) > g(x) > 0 với mọi số thực x.
Thể ch khối tròn xoay khi quay hình phẳng D trong
hình vẽ xung quanh trục Ox được tính bởi công
thức
A.
( ) ( )
b
22
a
1
V f (x) g(x) dx.
3
=
B.
( ) ( )
b
22
a
V f (x) g(x) dx.=
C.
(
) ( )
b
22
a
V f (x) g(x) dx.=π−
D.
( ) ( )
b
22
a
1
V f (x) g(x) dx.
3
=π−
Câu 7: Hình mười hai mặt đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây?
A.
{ }
5; 3 .
B.
{ }
3; 3 .
C.
{ }
4;3 .
D.
{ }
3; 5 .
Câu 8: Trong mặt phẳng
Oxy
cho
: 10xy +=
và hai điểm
Điểm
( )
;M ab
nằm trên
sao
cho
MA MB+
nhỏ nhất. Tính
.ab+
A. -7. B. -9. C. 9. D. 7.
Câu 9: Cho cấp số nhân
( )
n
u
12
1, 2uu= =
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2018
2019
2u =
B.
2019
2019
2u
=
C.
2019
2019
2u =
D.
2018
2019
2u =
Câu 10: Cho hình lăng trđứng ABCD.A’B’C’D’ AA’=3a, AC=4a, BD=5a, ABCD hình thoi. Thể tích
của khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ bằng
A.
3
30a
B.
3
20a
C.
3
60a
D.
3
27a
Câu 11: Cho hình chóp S.ABC
()
SA ABC
,
AB BC
gọi I trung điểm BC. Góc giữa hai mặt phẳng
(SBC) (ABC) là góc nào sau đây?
A. Góc SCA. B. Góc SIA. C. Góc SCB. D. Góc SBA.
Câu 12: Cho hàm số
( )
fx
đạo hàm liên tục trên
thỏa mãn
( )
03f =
( ) ( )
2
2 22fx f x x x x+ = + ∀∈
. Tích phân
(
)
2
0
'xf x dx
bằng:
A.
5
3
B.
10
3
C.
2
3
D.
4
3
Câu 13: Nếu ba số thực a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng thì
A.
b c 2a
+=
B.
2
ac b=
C.
a b 2c+=
D.
a c 2b+=
Câu 14: Trong không gian Oxyz, giao điểm của đường thẳng
31
:
1 12
x yz
d
−+
= =
mặt phẳng
( )
:2 7 0P xyz−−=
có tọa độ là:
A.
(
)
1; 4; 2
B.
( )
3; 1; 0
C.
( )
0;2; 4
D.
( )
6; 4;3
Câu 15: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm
( )
( )
1;3;0, 5;1;2AB
−−
và mặt phẳng
( )
: 10
Pxyz+ +−=
. Xét
các điểm M thuộc mặt phẳng (P) , giá trị lớn nhất của
MA MB
bằng:
A. 2 B. 3 C. 2
6
D. 2
5
Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho điểm
( )
2; 3; 4A
, đường thẳng
12
:
2 12
xy z
d
−+
= =
mặt cầu
( ) ( ) ( )
( )
2 22
: 3 2 1 20Sx y z + ++ =
. Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d thỏa mãn khoảng cách từ điểm A đến
(P) lớn nhất. Mặt cầu (S) cắt (P) theo đường tròn có bán kính bằng:
A. 2 B. 4 C.
5
D. 1
Câu 17: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn:
012
100
23
...
1.2 2.3 3.4 ( 1)( 2) ( 1)( 2)
n
nnn n
CCC C
n
nn nn
−−
+ + ++ =
++ ++
A.
100.
n =
B.
98.n =
C.
101.n
=
D.
99.n
=
Câu 18: Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số
( )
4 22
3y mx m x m= −− +
không có điểm cực đại là:
A. Vô số B. 4 C. 0 D. 2
Câu 19: Nếu a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức
z 1i=
thì
A.
ab 1
=
B.
ab 0=
C.
ab 1=
D.
ab i=
Câu 20: Tìm các giá trị của m để bất phương trình mx > 3 vô nghiệm.
A.
0.m
B.
0.m <
C.
0.m >
D.
0.m =
Câu 21: Bất phương trình
( )
( )
2
42
log 3 log 9xx x−>
có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 3 B. vô số C. 4 D. 1
Câu 22: Cho khối nón (N) góc đỉnh bằng 90
0
diện tích xung quanh bằng 4
2
π
. Thể tích của khối nón
đã cho bằng:
A.
8
3
π
B.
8
π
C.
4
3
π
D.
4
π
Câu 23: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
x
−∞
0
1
+∞
(
'
fx
+
0
+
(
fx
−∞
2
−∞
1
+∞
Số nghiệm của phương trình
( )
2 30fx−=
là:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 24: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a . Tính khoảng cách tA đến mặt phẳng (BCD)?
A.
6
.
2
a
B.
2.a
C.
3
.
2
a
D.
6
.
3
a
Câu 25: Người ta xếp hai quả cầu cùng bán kính r vào một
chiếc hộp hình trụ sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy,
đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau mỗi quả cầu đều tiếp
xúc với đường sinh của hình trụ (tham khảo hình vẽ). Biết thể tích
khối trụ là 120 cm
3
, thể tích của mỗi khối cầu bằng
A. 40 cm
3
B. 10 cm
3
C. 20 cm
3
D. 30 cm
3
Câu 26: Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên đoạn [0; 4] thỏa mãn
( ) (
)
( )
(
)
(
)
2
2
3
'' '
21
fx
f xfx f x
x


+=


+
( )
0fx>
với mọi
[ ]
0; 4x
. Biết rằng
( ) ( )
'0 0 1ff= =
, giá trị của
( )
4f
bằng:
A. 2e B.
2
e
C.
3
e
D.
2
1
e
+
Câu 27: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
( )
2; 1; 3A −−
( )
0;3;1B
. Gọi
( )
α
mặt phẳng trung trực của
AB. Một vecto pháp tuyến của
( )
α
có tọa độ là:
A.
( )
1; 0;1
B.
( )
1;1; 2
C.
( )
2;4; 1
D.
( )
1; 2; 1
Câu 28: Xét các số phức z thỏa mãn
1z =
, giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2
4
1
2
zz++
bằng:
A.
1
16
B.
1
4
C.
1
8
D.
2
8
Câu 29: Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho đường tròn
(
)
C
tâm
( )
1; 1I
bán kính
5.R =
Biết rằng
đường thẳng
( )
;3 4 8 0dx y− +=
cắt đường tròn
( )
C
tại hai điểm phân biệt
,.AB
Tính độ dài đoạn thẳng
.AB
A.
3.AB =
B.
4.AB =
C.
6.AB =
D.
8.AB =

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 262
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm