Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội

Trang 1/16 - Mã đề TOAN11
THPT CHU VĂN AN
TỔ TOÁN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 11
NĂM HỌC 2018-2019
CHỦ ĐỀ 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Câu 1: Hàm s
sin 3
6
1 osx
x
y
c
có tập c định là:
A.
\ 2 , .
D k k
B.
\ , .
D k k
C.
\ 2 , .
2
D k k
D.
\ , .
2
D k k
Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm s tuần hoàn với chu kì
3 ?
T
A.
2cos2 .
y x
B.
sin .
3
x
y
C.
2
sin .
3
x
y
D.
2sin3 .
y x
Câu 3: Điều kiện xác định của hàm s
tan 2
y x
là:
A.
( ).
4
x k k
B.
( ).
4 2
x k k
C.
( ).
8 2
x k k
D.
( ).
2
x k k
Câu 4: Chn khẳng đnh đúng trong các khẳng định sau:
A. Hàm s
sin 2
y x
là hàm s chẵn.
B. m s
sin 2
y x
tuần hoàn với chu kì
.
T
C. Hàm s
sin 2
y x
tuần hoàn vi chu kì
2 .
T
D. Đồ thị hàm s
sin 2
y x
nhận trục
Oy
là trục đối xứng.
Câu 5: Tìm mệnh đề đúng trong các mnh đề sau?
A. Hàm s
sinx
y
đồng biến trên mi khoảng
2 ; 2
2
k k
và nghịch biến trên mi
khoảng
2 ; 2
k k
với k
.
B. m s
sinx
y
đồng biến trên mi khoảng
3
2 ; 2
2 2
k k
và nghịch biến trên mi
khoảng
2 ; 2
2 2
k k
với k
.
C. Hàm s
sinx
y
đồng biến trên mi khoảng
3 5
2 ; 2
2 2
k k
và nghịch biến trên mi
khoảng
2 ; 2
2 2
k k
với k
.
D. Hàm s
sinx
y
đồng biến trên mi khoảng
2 ; 2
2 2
k k
và nghịch biến trên mi
khoảng
3
2 ; 2
2 2
k k
với
.
k
Câu 6: Hàm số nào sau đây là hàm s chẵn?
A.
cos(x ).
2
y
B.
tan(x ).
2
y
C.
2
sin(x ).
2
y
D.
cotx.
y
Trang 2/16 - Mã đề TOAN11
Câu 7: Gọi
m
là giá tr lớn nhất của hàm s
3 2sin 2
y x
trên đoạn
;
6 2
. Giá tr
m
thỏa mãn h
thức nào dưới đây?
A.
3 6.
m
B.
2
16.
m
C.
4 5.
m
D.
3 3.
m
Câu 8: Hàm s
sin 2cos
sin cos 3
x x
y
x x
bao nhiêu giá trị nguyên?
A.
5.
B.
1.
C.
6.
D.
2.
Câu 9: Tìm giá tr lớn nhất
M
của hàm s
2 2 2
sin cos , 0; , 3?
4
y a b x c x x a b c
A.
3(1 2).
M B.
3(1 2).
M C.
3.
M
D.
3.
M
Câu 10: Gọi
,
M m
lần lượt là giá tr lớn nhất và giá tr nhỏ nhất của hàm s
sin cos2
y x x
.
Khi đó
M m
bằng:
A.
7
.
8
B.
8
.
7
C.
7
.
8
D.
8
.
7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Câu 1: t các phương trình lượng gc:
(I ) sinx + cosx = 3 , (II ) 2.sinx + 3.cosx =
12
, (III ) cos
2
x + cos
2
2x = 2
Trong các phương trình trên , phương trình nào vô nghiệm?
A. Ch (I ). B. Ch (III ). C. (I ) và (III ). D. Ch (II ).
Câu 2: Gii phương trình :
sin3 4sin cos2x 0
x x
A.
4
2
x k
k
x
. B.
2
3
2
3
x k
k
x
. C.
6
x k
x k
. D.
3
2
x k
x k
.
Câu 3: Phương trình
3sin cos 1
x x
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
1
sin .
6 2
x
B.
1
sin .
6 2
x
C.
1
sin .
6 2
x
D.
1
sin .
6 2
x
Câu 4: Nghim phương trình
2
cos4 12sin 1 0
x x
A.
2
k
x . B.
2
x k
. C.
x k
. D.
2
x k
.
Câu 5: Phương trình
3sin2 cos2 5
x m x
nghim khi và ch khi
A.
4 4.
m
B.
4.
m
C.
4.
m
D. m
Câu 6: Tập nghim của phương trình
2
sin cos 0
x x
A.
, .
k k
B.
, .
2
k
k
C.
2 , .
k k
D.
, .
2
k k
Câu 7: Snghiệm của phương trình
2sin 2cos 2
x x
thuc đoạn
0;
2
A.
2
. B.
0
. C.
3
. D.
1
.
Câu 8: Gii phương trình
2
3sin 2 2sin 3
x x
A.
3
x k
. B.
5
3
x k
. C.
2
3
x k
. D.
4
3
x k
.
Câu 9: Nghim phương trình
0
1
cos 2 20
2
x
Trang 3/16 - Mã đề TOAN11
A.
0
0 0
140 360
100 360
x k
x k
. B.
0
0 0
70 180
50 180
x k
x k
.
C.
0
0 0
40 180
100 180
x k
x k
. D.
0
0 0
70 360
50 360
x k
x k
.
Câu 10: Phương trình
2 2
2sin 5sin cos cos 2
x x x x
tương đương với phương trình nào sau đây
A.
3cos2 5sin2 5
x x . B.
3cos2 5sin 2 5
x x .
C.
3cos2 5sin 2 5
x x . D.
3cos2 5sin2 5.
x x
Câu 11: Nghim phương trình
sin cos 2sin cos 1 0 (1)
x x x x
A.
2
k
x . B.
2
2
2
x k
x k
. C.
2
2
2
x k
x k
. D.
x k
.
Câu 12: Snghiệm của phương trình
cos2 5sin 4
x x
thuộc
[0;2 ]
là
A. 2. B. 3 . C. 1. D. 0.
Câu 13: Tất cả các nghiệm của phương trình
sin3 cos 0
x x
là:
A.
8 2
, .
4
x k
k
x k
B.
, .
8
x k k
C.
8
, .
2
4
x k
k
x k
D.
2 , .
4
x k k
Câu 14: Tính tổng S tt cả các nghiệm của phương trình :
2sin 1 0
x trên đoạn
;
2 2
A.
2
S
. B.
3
S
. C.
5
6
S
. D.
6
S
.
Câu 15: Nghim của phương trình cosx + sinx = 1 là:
A.
; 2
2
x k x k
.
B.
2 ; 2
2
x k x k
.
C.
; 2
6
x k x k
.
D.
;
4
x k x k
Câu 16: Snghiệm phương trình
sin2 cos2 3sin cos 2
x x x x trong khoảng
0;
2
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
4
.
Câu 17: Tìm m để phương trình 2sin
2
x + m.sin2x = 2m vô nghiệm:
A.
4
0;
3
m m
. B.
4
0
3
m
. C. m < 0 ;
4
3
m
D. 0 < m <
4
3
.
Câu 18: Phương trình
2sin cos 1
sin 2cos 3
x x
m
x x
có nghim khi và chỉ khi
A.
1
2.
2
m
B.
1
2 .
2
m
C.
1
.
2
2
m
m
D.
1
2.
2
m
Câu 19: Tổng các nghiệm của phương trình
sin sin 0
4 4
x x
thuộc khoảng
(0;4 )
là

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn giải bài tập Toán lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm