Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 7

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 7 được VnDoc biên soạn, kèm đáp án hướng dẫn giải chi tiết. Đề đưa ra gồm 2 phần, phần 1 gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm nhanh. Phần 2 gồm 2 câu hỏi tự luận giúp các bạn học sinh tái hiện lại các nội dung kiến thức đã được học. Nhằm đảm bảo cho đánh giá đúng năng lực của các bạn học sinh.

Các bạn có thể làm bài test trắc nghiệm nhanh tại link: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 (Đề 7)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021

Đề số 7

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, S=32, Mg=24, H = 1, Zn = 65

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Chất nào dưới đây có thể phản ứng được với axit HCl và bazơ NaOH?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. Fe3O4

Câu 2. Dãy nào sau đây đều phản ứng được với khí H2?

A. O2, CuO và FeO

B. Cl2, SO3 và CuO

C. Fe2O3, MgO và F2

D. CO, ZnO và Fe2O3

Câu 3. Hòa tan chất nào sau đây vào nước thu được dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ

A. SO3

B. CaO

C. CaCO3

D. Na2O

Câu 4. Cho a gam FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được 250ml dung dịch FeSO4 1M. Giá trị của a là?

A. 36

B.18

C. 9

D. 27

Câu 5. Chất nào dưới đây không tác dụng được HCl loãng?

A. Al

B. Mg

C. Fe

D. Cu

Câu 6. Gốc axit tương ứng với axit sunfurơ H2SO3 là?

A. =SO2

B. =SO3

C. =S

D. =SO4

Câu 7. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được 3 chất bột màu trắng riêng biệt: Na2O, MgO và P2O5?

A. H2O

B. quỳ tím và HNO3

C. quỳ tím

D. nước và quỳ tím

Câu 8. Cho 4,8 gam Zn tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Thể tích khí hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 8,96

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) N2O5 + H2O →

b) CuO + HNO3

c) Fe2O3 + H2

d) BaCO3 + HCl →

e) NaOH + CO2

f) Na2O + H2O →

Câu 2. (3 điểm) Cho 1,44 gam Mg phản ứng với 64 gam dung dịch CuSO4 20% thu được muối MgSO4 và kim loại Cu

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm các muối thu được sau phản ứng.

c) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

Đáp án Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8
B A A B D A D C

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1.

a) N2O5 + H2O → 2HNO3

b) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

c) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

d) BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O

e) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

f) Na2O + H2O → 2NaOH

Câu 2.

a) Phương trình phản ứng hóa học

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

b) nMg = 0,06 mol

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

0,06    0,06       0,06       0,06

{n_{CuS{O_4}}} = \frac{m}{M} = \frac{{64.20\% }}{{160}} = 0,08 mol

Xét tỉ lệ mol 

\frac{{{n_{CuS{O_4}}}}}{1} > \frac{{{n_{Mg}}}}{1}

Nhận thấy Mg phản ứng hết, CuSO4 còn dư. Vậy sau phản ứng có 2 muối là MgSO4 và CuSO4 dư.

Từ phương trình hóa học ta có:

nCuSO4 = 0,08 - 0,06 = 0,02 mol => mCuSO4 = 0,02.160 = 3,2 gam

nMgSO4 = nMg = 0,06 mol => mMgSO4 = 0,06.120 = 7,2 gam

Nồng độ phần trăm các muối thu được sau phản ứng là:

\begin{array}{l}
C{\% _{CuS{O_4}}} = \frac{{3,2}}{{64 + 1,44}} \times 100\%  = 4,89\% \\
C{\% _{MgS{O_4}}} = \frac{{7,2}}{{64 + 1,44}} \times 100\%  = 11\% 
\end{array}

Từ phương trình hóa học: nCu = nMg = 0,06 mol => mCu = 0,06.64 = 3,84 gam

...........................

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 7. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.237
Sắp xếp theo

Đề KSCL đầu năm lớp 9

Xem thêm