Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Thuận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: GIẢI TÍCH – CHƯƠNG 4
Năm học: 2018- 2019
Họ và tên:………………………………Lớp….
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
…………………………………………………………….
TRẮC NGHIỆM: 8 điểm
Chọn đáp án đúng cho từng câu dưới đây:
Câu
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
B
C
D
Câu 1. Cho số phức
3zi
. Số phức liên hợp
z
có phần thực, phần ảo lần lượt là
A.
3
1
. B.
3
1
. C.
1
3
. D.
3
0
.
Câu 2. Cho hai s phc
1
2 (1 2 ) ,z x y i
2
1 2 3 1z x y i
vi
,xy
. Tìm
,xy
để
12
zz
.
A.
1, 2xy
. B.
1, 2xy
. C.
1, 2xy
. D.
1, 2xy
.
Câu 3. Cho s phc
z a bi
( , )ab
tha mãn
3. 4 6z z i
. Giá tr ca
2ab
A.
5
. B.
1
2
. C.
5
. D.
1
.
Câu 4. Cho
z
là s phc tha
2z z i
. Giá tr nh nht ca
23P z i z i
.
A.
35
. B.
41
. C.
2 13
. D.
34
.
Câu 5. Trong mt phng phc vi h tọa độ
Oxy
, tp hợp các điểm biu din s phc
z
thỏa mãn điều
kin
2
5 5 0z z z
A. Đưng tròn tâm
5;0 ; 5IR
B. Đưng tròn tâm
5;0 ; 25IR
C. Đưng tròn tâm
5;0 ; 5IR
D. Đưng tròn tâm
5;0 ; 0IR
Câu 6. Cho 2 s phc
1
34zi
2
53zi
. Tìm s phc
12
z z z
.
A.
5zi
B.
27zi
C.
8zi
D.
8zi
Câu 7. Cho s phc
52zi
. Tính
z
.
A.
1z
. B.
9z
. C.
2z
. D.
3z
.
Câu 8. Cho s phc
(2 5 ) 3 1 ,z m m i m
. Tìm tt c các tham s
m
để
z
là s thun o.
A.
1
3
m
. B.
2
5
m 
. C.
2
5
m
. D.
1
3
m 
.
Câu 9. Cho s phc
3,z a i a
. Tìm tt c các giá tr thc ca
a
để
5z
.
A.
34a 
. B.
4a
. C.
16a
. D.
4a 
.
Câu 10. Cho s phc
2 2020
1 ...z i i i
. Mệnh đề nào sau đây đúng
A.
zi
. B.
zi
. C.
1z
. D.
1z 
.
Câu 11. Trên mt phng
Oxy
, gi A,B lần lượt các điểm biu din hai nghim ca phương trình
2
2 17 0zz
. Din tích tam giác
OAB
bng
A.
2
. B.
8
. C.
3
. D.
4
.
Câu 12. Cho s phc
z
tha mãn:
3 6 8i z i
. Tng phn thc và phn o ca
z
bng
A.
2
. B.
4
. C.
2
. D.
0
.
Câu 13. Cho số phức
3zi
. Điểm nào dưới đây điểm biểu diễn của số phức
.w i z
trên mt phẳng
tọa độ ?
A.
3; 1M
. B.
1;3Q
. C.
1;3N
. D.
3;1P
.
Câu 14. Gi
0
z
là nghim phc có phn ảo dương của phương trình
2
2 10 13 0zz
. S phc
0
.iz
bng
A.
15
22
i
. B.
51
22
i
. C.
51
22
i
. D.
15
22
i
.
Câu 15. Có bao nhiêu s phc
z
tho mãn
44z z i
22z i z
là mt s thun o.
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
3
.
Câu 16. Tìm môđun ca s phc
z
biết
4 1 4 3z i z z i
.
A.
2z
. B.
4z
. C.
1z
. D.
1
2
z
.
T LUN:( 2 điểm).
Câu 1: Tìm phn thc và phn o ca s phc
z
biết
12
25
i
zi
i
.
Câu 2: Giải phương trình
42
3 54 0zz
trên tp s phc .
BÀI M:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: GIẢI TÍCH – CHƯƠNG 4
Năm học: 2018- 2019
Họ và tên:………………………………Lớp….
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
…………………………………………………………….
TRẮC NGHIỆM: 8 điểm
Chọn đáp án đúng cho từng câu dưới đây:
Câu
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
B
C
D
Câu 1. Cho số phức
3zi
. Số phức liên hợp
z
có phần thực, phần ảo lần lượt là
A.
3
0
. B.
3
1
. C.
3
1
. D.
1
3
.
Câu 2. Cho s phc
52zi
. Tính
z
.
A.
1z
. B.
2z
. C.
9z
. D.
3z
.
Câu 3. Cho s phc
3,z a i a
. Tìm tt c các giá tr thc ca
a
để
5z
.
A.
4a 
. B.
34a 
. C.
4a
. D.
16a
.
Câu 4. Có bao nhiêu s phc
z
tho mãn
44z z i
22z i z
là mt s thun o.
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 5. Cho số phức
3zi
. Điểm nào dưới đây điểm biểu diễn của số phức
.w i z
trên mặt phẳng
tọa độ ?
A.
3; 1M
. B.
1;3N
. C.
1;3Q
. D.
3;1P
.
Câu 6. Cho s phc
z
tha mãn:
3 6 8i z i
. Tng phn thc và phn o ca
z
bng
A.
0
. B.
2
. C.
2
. D.
4
.
Câu 7. Cho 2 s phc
1
34zi
2
53zi
. Tìm s phc
12
z z z
.
A.
27zi
B.
5zi
C.
8zi
D.
8zi
Câu 8. Cho hai s phc
1
2 (1 2 ) ,z x y i
2
1 2 3 1z x y i
vi
,xy
. Tìm
,xy
để
12
zz
.
A.
1, 2xy
. B.
1, 2xy
. C.
1, 2xy
. D.
1, 2xy
.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Giải tích 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Thuận. Nội dung tài liệu gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Thuận. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 210
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm