Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang

Trang 1/3 - Mã đề thi 201
SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN : HÌNH HỌC 12
(25 câu trc nghim)
Mã đề thi 201
Họ và tên học sinh:........................................................Lớp: …………………
Câu 1: Khối chóp tam giác đều
.S ABC
có cạnh đáy bằng
a
, cạnh bên bằng
3a
có thể tích bằng
A.
3
.
3
a
B.
3
2
.
6
a
C.
3
2
.
2
a
D.
3
6
.
2
a
Câu 2: Cho khối chóp .S ABC đáy tam giác đều cạnh a . Biết 3SC a , hai mặt phẳng
()SAB
và
()SAC
cùng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp .S ABC bằng
A.
3
3
.
2
a
B.
3
3
.
4
a
C.
3
26
.
9
a
D.
3
6
.
12
a
Câu 3: Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là
A.
7 . B. 3. C. 6. D. 9 .
Câu 4: Số hình đa diện lồi trong các hình dưới đây là
A.
0
B.
1
C.
3
D.
2
Câu 5: Cho hình chóp
.SABCD
đáy hình vuông
cạnh
,a
SA
vuông góc với đáy,
SD
tạo với mặt
phẳng
A
BCD
một góc bằng
0
60 . Thể tích của khối chóp .SABCDbằng
A.
3
3
.
3
a
B.
3
.a
C.
3
3
.
9
a
D.
3
.
3
a
Câu 6: Cho hình hộp
.
A
BCDABCD

tất cả các cạnh đều bằng
0
, 60aBAD
, hình chiếu vuông góc
của
A
xuống
A
BCD trùng với trung điểm của
.AB
Thể tích khối hộp
.
A
BCDABCD

bằng
A.
3
3
12
a
.
B.
3
3
4
a
.
C.
3
3
2
a
.
D.
3
3
4
a
.
Câu 7: Số mặt đối xứng của hình chóp tứ giác đều là
A.
2.
B. 4 . C.
8
. D.
6
.
Câu 8: Cho khối chóp .SABCD đáy hình vuông cạnh a . Biết tam giác SAB là tam giác đu và
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp
.S ABCD
bằng
A.
3
3
.
2
a
B.
3
.
3
a
C.
3
3
.
6
a
D.
3
.a
Câu 9: Cho khối chóp .S ABCD đáy hình chữ nhật. Biết 22
A
CABa, SA vuông góc với đáy,
2SA a . Thể tích khối chóp .S ABCD
A.
3
5
.
3
a
B.
3
6.a
C.
3
6
.
3
a
D.
3
15
.
3
a
Câu 10: Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là
A.
12. B.
30
. C.
20
. D.
16
.
Câu 11: Khối đa diện đều loại
4;3
Trang 2/3 - Mã đề thi 201
A. Khối chóp tứ giác đều. B. Khối bát diện đều.
C. Khối tứ diện đều. D. Khối lập phương.
Câu 12: Kim tự tháp Kê - ốp Ai cập được xây dựng khoảng năm 2500 trước công nguyên. Kim tự tháp
này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao
147m
, cạnh đáy là 230m . Thể tích của nó bằng
A.
3
2592100 .m
B.
3
2592100 .cm
C.
3
7776350 .m
D.
3
388150 .m
Câu 13: Tổng diện tích các mặt của hình tứ diện đều cạnh
a
bằng
A.
2
43a
.
B.
2
3
2
a
.
C.
2
23a
.
D.
2
3a
.
Câu 14: Cho tứ diện
A
BCD cạnh
,,
A
BACAD
đôi một vuông góc 
A
BACADa,
,,
M
NP
lần
lượt là trung điểm các cạnh
,,
B
CCDDB
. Thể tích của khối tứ diện
A
MNP bằng
A.
3
.
12
a
B.
3
.
24
a
C.
3
.
18
a
D.
3
.
4
a
Câu 15: Cho một mảnh giấy hình dạng tam giác nhọn
A
BC
có
10 cm, AB 16 cm,BC
14 cm.AC
Gọi
,,
M
NP
lần lượt trung điểm của
,,.
A
BBCCA
Ngưi ta
gấp mảnh giấy theo các đường
,,
M
NNPPM
sau đó dán trùng các cặp cạnh: AM và
;
B
M
BN
và
;CN
CP
AP
(các điểm
,,
A
BC
trùng nhau) để tạo thành một tứ diện (xem hình vẽ).
Thể tích của khối tứ diện nêu trên là
A.
3
20 11
cm .
3
B.
3
10 11
cm .
3
C.
3
280
cm .
3
D.
3
160 11
cm .
3
Câu 16: Cho khối chóp .S ABC đáy tam giác vuông tại .
B
Biết
3,BC a AB a
,
SA vuông góc
với đáy,
23SA a . Thể tích khối chóp
.SABC
A.
3
3.a B.
3
.a C.
3
3.a D.
3
3
.
3
a
Câu 17: Khối tứ diện đều thuộc loại
A.
3; 4
. B.
4;3
. C.
3; 3
. D.
3; 5
.
Câu 18: một khối gỗ cónh dạng là khối ng trụ tam giác
.
A
BC A B C

. Khi đặt khối gỗ sao cho các
cạnh bên vuông góc với mặt bàn

P
, điểm
A
P
thì đoạn
BC
phía trên mặt bàn

P
và song song
với mặt bàn (xem hình vẽ).
Biết
100 cm, 40 cm, 30 cm, 60 .AA AB AC BC A AB


Người ta cắt, gọt khối gỗ trên bằng
các mặt phẳng vuông góc với các cạnh bên để thu được một lăng trụ đứng tam giác. Thch lớn nhất của
khối lăng đứng tạo thành gần với số nào sau đây nhất ?
Trang 3/3 - Mã đề thi 201
A.
3
37470 cm .
B.
3
35470 cm .
C.
3
36470 cm .
D.
3
38470 cm .
Câu 19: Cho khối lăng trụ .’
A
BC A B C thể tích
V
. Điểm P thuộc cạnh
A
A' ,
Q
thuộc cạnh
B
B'
sao cho
1
4

PA QB'
PA' QB
R
là trung điểm của cạnh CC' . Thể tích khối chóp
R
.ABQP
theo V
A.
4
3
V
. B.
2
3
V
. C.
1
2
V
. D.
1
3
V
.
Câu 20: Cho hình chóp tứ giác
.SABCD
có đáy
A
BCD
hình vuông cạnh bằng
2a
. Tam giác
SAD
cân tại
S , mặt bên ( )SAD vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp .S ABCD bằng
3
4
3
a
,
điểm
N là trung điểm cạnh SB . Khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng
()SCD
bằng
A.
2
3
a
.
B.
4
3
a
.
C.
8
3
a
.
D.
3
4
a
.
Câu 21: Cho lăng trụ đứng
.
A
BC A B C

có đáy
A
BC tam giác vuông cân tại
,2.CCB a
Biết rằng
góc giữa
BC
A
C
bằng
60
. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
22 .a
B.
3
2.a
C.
3
2.a
D.
3
.a
Câu 22: Cho hình chóp .SABCD đáy hình chnhật,
,2.
A
BaAD a
Cạnh bên SA vuông góc
với đáy và
3.SA a
Điểm
P
trung điểm của SC . Một mặt phẳng qua
A
P
cắt hai cạnh SB SD lần
lượt tại
M
N
. Gọi
1
V là thể tích của khối chóp
.SAMPN
. Giá trị nhỏ nhất của
1
V bằng
A.
3
2
3
a
. B.
3
1
3
a
. C.
3
4
3
a
. D.
3
a
.
Câu 23: Cho lăng trụ tam giác .'' '
A
BC A B C đáy
A
BC tam giác vuông cân tại
A
, cạnh 22.AC
Biết
'
A
C tạo với mặt phẳng ( )
A
BC một góc
0
60 '4AC . Thể tích khối chóp .''
B
ACC A bằng
A.
8
3
.
B.
83
3
.
C.
16 3
3
.
D.
16
3
.
Câu 24: Cho hình chóp tứ giác đều
.
SABCD
. Gọi
O
m hình vuông
A
BCD
. Một mặt phẳng
()
bt
kì cắt các cạnh bên
,,,SA SB SC SD
và đoạn
SO
lần lượt tại các điểm
,,,,
M
NPQI
. Chọn đẳng thức đúng?
A.
1111
SM SP SN SQ
 . B.
11114
SM SP SN SQ SI
 .
C.
1111
SM SN SP SQ
. D.
1111
SM SQ SN SP
.
Câu 25: Cho lăng trụ tam giác .'' '
A
BC A B C . Một mặt phẳng ()
qua đường thẳng ''
A
B trọng tâm
tam giác
A
BC , chia khối lăng trụ . ' ' '
A
BC A B C thành hai phần. Gọi
1
V thể tích khối đa diện chứa đỉnh
C
2
V là thể tích khối đa diện còn lại. Khi đó tỉ số
1
2
V
V
bằng
A.
1
2
17
10
V
V
. B.
1
2
19
8
V
V
. C.
1
2
10
17
V
V
. D.
1
2
8
19
V
V
.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.074
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm