Đề kiểm tra định kỳ chương 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Vinh Xuân - TT. Huế

Trang 1/2 - Mã đề thi 123
TRƯỜNG THPT VINH XUÂN
TỔ TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - CHƯƠNG I
NĂM HỌC 2018 – 2019
M
ôn: Toán – Gii tích
_
L
p
12 - Chươn
g
trình chun
ĐỀ CHÍNH THỨC Thi gian: 45 phút (Không k thi gian phát đề)
Mã đề thi
123
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..………
PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 đim):
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ?
A.
42
2yx x
.
B.
42
2yx x.
C.
42
31 yx x .
D.
42
2 yx x
.
Câu 2. Cho hàm s

yfx
có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của
m
để phương trình

fx m
có ba nghiệm phân biệt trong đó có hai nghiệm âm và một
nghiệm dương?
A.
1
. B.
2
.
C.
0
. D.
3
.
Câu 3. Cho hàm số
1x
y
x
đồ thị

C
, đường thẳng
:dy x m
. Với mọi
m
ta luôn có
d
cắt
C
tại 2 điểm phân biệt ,AB. Gọi
12
,kk lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến với
C
tại
,AB
. Tìm
m
để tổng
12
kk đạt giá trị lớn nhất.
A.
1m
. B.
2m 
. C.
1m 
. D.
2m
.
Câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ?
A.
2
1
x
y
x

B.
2
1
x
y
x

C.
1
1
x
y
x

D.
1
1
x
y
x

Câu 5. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
31yx x
tại điểm
3;1A
là:
A.
92yx
. B.
926yx
. C.
926yx
. D.
93yx
.
Câu 6. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?
A.
3
2
1
3
x
yx . B.
32
31yx x
.
C.
32
31yx x . D.
32
31yx x .
Câu 7. tìm các tiếp tuyến của Đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
biết các tiếp tuyến đó song song
với đường thẳng
3yx
A.
311; 31yx yx 
. B.
36; 311yx yx 
. C.
31yx
. D.
36yx
.
Câu 8. Cho hàm số

yfx
có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số có một điểm cực đại.
B. Hàm số có một cực tiểu và một cực đại.
C. Hàm số có ba cực trị.
D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
Câu 9. Tìm
,,abc
đ hàm s
1
ax
y
bx c
đồ thị như hình vẽ bên.
Chọn đáp án đúng?
A.
2, 1, 1.abc
B.
2, 1, 1.abc
C.
2, 1, 1.ab c
D.
2, 2, 1.abc
x
y
-1
1
-1
0
1
4
2
x
ct
x
O
x
y
y
-2
2
1
-1
0
1
x
y
-2
2
0
1
Trang 2/2 - Mã đề thi 123
Câu 10. Cho hàm số
3
2yx x có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại điểm

1; 4N
của (C) cắt đồ thị (C) tại điểm
thứ hai là M. Tìm tọa độ điểm M.
A.

0; 2M
. B.

2;12M
. C.

2; 8M 
. D.

1; 0M
.
Câu 11. Cho hàm số
yfx
bảng biến thiên sau.Tìm đường tiệm cận
ngang của hàm số đó.
A.
y 2
. B.
x 3
.
C.
x 2
. D.
y 3
.
Câu 12. Cho hàm s
1
y
x
có đ thị (C). Tìm trên (C) những điểm M sao
cho tiếp tuyến tại M cắt hai tiệm cận của đồ th(C) tại hai điểm A, B sao cho AB ngắn nhất.
A.
()()
1; 1 , 1; 1 .-- -
B.
()()
1; 1 , 1;1 .-- -
C.
()()
1; 1 , 1;1 .--
D.
(
)
(
)
1;1 , 1; 1 .-
Câu 13. Cho hàm số

yfx
đồ thị như hình bên. Xét phương trình

*fx m
. Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Nếu
2m 
hoặc
2m
thì phương trình (*) có hai nghiệm.
B. Nếu
22m
thì phương trình (*) có ba nghiệm.
C. Nếu
2m 
hoặc
2m
thì phương trình (*) có một nghiệm.
D. Nếu
2m 
hoặc
2m
thì phương trình (*) có một nghiệm.
Câu 14. bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị m số
32
2yx x song song với
đường thẳng
yx
?
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 15. Có bao nhiêu giá tr nguyên ca
m
để đồ thị hàm số
42
83yx x=- +
cắt đường thẳng
4ym
=
tại 4 điểm phân biệt ?
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 16. Số giao điểm của đồ thị hàm số
42
21yx x với trục
Ox
là:
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Câu 17. Cho hàm số

yfx
xác định và liên tục trên
, có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
1; 0
(0; )

.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng

;1
(1;0)
.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng
;0
(0;1)
.
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng

1; 0
(1; )

.
Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của
m
để đường thẳng
ym
không cắt đồ thị hàm số
42
242yxx
.
A.
2m
. B.
4m
. C.
4m
. D.
24m
.
Câu 19. Có bao nhiêu giá tr nguyên ca
m
để đồ thị hàm số
32
31yx x
cắt đường thẳng
ym
ti 3
điểm phân biệt?
A.
2.
B.
4.
C.
3
. D.
1.
Câu 20. Hàm số
()yfx
bao nhiêu cực trị? Biết rằng đồ thị hàm số
'( )yfx
có đồ thị như hình vẽ bên.
A.
2
. B.
3
.
C.
1
. D.
0
.
PHẦN TỰ LUẬN (2 đim):
Câu 21: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
42
2yx x
Câu 22. Tìm m để đồ thị m số
32
2(1)yx x mxm=- +- +
cắt trục hoành tại ba
điểm phân biệt
123
,,xxx
thỏa mãn điều kiện
222
123
4xxx++<.
------------- HẾT -------------
x

2

'
y
+
+
y

3
3

x
y
2
1
-2
-1
-2
-1
1
x
y
2
1
-1
0
1
x
O
2
1

Đề kiểm tra định kỳ chương 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra định kỳ chương 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Vinh Xuân - TT. Huế, nội dung tài liệu gồm phần trắc nghiệm 20 câu, phần tự luận 2 câu, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm