Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022 (Sách mới)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022 (Sách mới) là tài liệu tham khảo học tập hữu ích dành cho các em học sinh, phụ huynh, và các thầy cô giáo nghiên cứu học tập, nhằm chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 1 và cuối học kì 1 lớp 2 sắp tới. Đồng thời tài liệu này cũng hỗ trợ giúp thầy cô ra đề thi cuối học kì 1 lớp 2 sắp tới.

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

PHÒNG GD & ĐT ….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Môn: Toán – Khối 2

(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ………………………………………………

Lớp 2………

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

A. 70

B. 81

C. 79

D. 82

Câu 2. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

A. 502

B. 552

C. 25

D. 52

Câu 3. Số tám mươi tư viết là:

A. 48

B. 804

C. 84

D. 448

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 8 + 5 ….15

A. >

B. <

C. =

D. Dấu khác

Câu 5. Lan có 7 cái kẹo, Mai có 8 cái kẹo. Cả hai bạn có …. cái kẹo?

A. 14 cái kẹo

B. 13 cái kẹo

C. 15 kẹo

D. 15 cái kẹo

Câu 6.

Tổng của 31 và 8 là:

A. 38

B. 37

C. 23

D. 39

Hiệu của 48 và 23 là:

A. 24

B. 46

C. 25

D. 20

Câu 7.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99

B. 89

C. 98

D. 90

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10

B. 100

C. 89

D. 90

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 31 + 7

b) 78 - 50

Bài 2. Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 3 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Hình bên có:

a) Có …….. hình chữ nhật.

b) Có ……...hình tam giác.

Toán lớp 2 giữa kì 1

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6:

a, D

b, C

Câu 7:

a, C

b, D

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a, 31 + 7 = 38

b, 78 - 50 = 28

Bài 2.

Tóm tắt:

2A có: 35 học sinh

2B có nhiều hơn 2A 3 học sinh

2B ? học sinh

Bài giải:

Lớp 2B có số học sinh là:

35 + 3 = 38 (học sinh)

Đáp số: 38 học sinh

Bài 3. Hình bên có:

a) Có 1 hình chữ nhật.

b) Có 5 hình tam giác.

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

2. Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào trước đáp án đúng)

Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 76

B. 67

C. 70

D. 60

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 54 = 50 + .....

A. 4

B. 5

C. 50

D. 40

Câu 3: Số bị trừ là 24, số trừ là 4. Vậy hiệu là:

A. 19

B. 20

C. 21

D. 22

Câu 4: Số liền sau số 89 là:

A. 86

C. 88.

B. 87 .

D. 90.

Câu 5: Tổng của 46 và 13 là:

A. 57

B. 58

C. 59

D. 60

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 40 + 40 ..... 90

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 8: Viết phép tính vào ô trống:

Lớp 2A có 21 bạn nam và 17 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 12

b, 18 + 3

c, 78 - 31

d, 79 - 25

Bài 2: Điền số thích hợp vào trống:

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Bài 3: Trong can to có 17 lít nước mắm. Mẹ đã rót nước mắm từ can to và đầy một can 6 lít. Hỏi trong can to còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 4: Viết tất cả các số có hai chữ số lập được từ 3 số: 5, 0, 2.

............................................................................................................................

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm: 4 điểm ( mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

A

B

D

C

B

A

21 + 17 = 38

II. Tự luận:

Bài 1: 2 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

a, 25 + 12 = 37

b, 18 + 3 = 21

c, 78 - 31 = 47

d, 79 - 25 = 54

Bài 2: 1 điểm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Đề thi Toán lớp 3 kì 1

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải

Số lít nước mắm còn lại trong can to là: (0,5 điểm)

17 - 6 = 11 (l) (1 điểm)

Đáp số: 11 lít nước mắm. (0,5 điểm)

Bài 4: (1 điểm)

Tất cả các số có hai chữ số lập được từ 3 số: 5, 0, 2 là: 50, 52 20,25.

3. Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào trước đáp án đúng)

Câu 1. Các số tròn chục bé hơn 50 là:

A. 10 ; 20 ; 30 ; 50

B. 10 ; 20 ; 30 ; 40

C. 0 ; 10 ; 20 ; 30

D. 20 ; 10 ; 30 ; 50

Câu 2. Kết quả của phép tính 75 + 14 là:

A. 79

B. 78

C. 80

D. 89

Câu 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

90 ; …….. ; …….. ; 87 là:

A. 91 ; 92

B. 88 ; 89

C. 89 ; 88

D. 98 ; 97

Câu 4. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

A. 20 chiếc

B. 96 chiếc

C. 30 chiếc

D. 26 chiếc

Câu 5. Tính: 47 kg + 22 kg = ? kg

A. 59

B. 69

C. 79

D. 39

Câu 6. Cho: … > 70. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 60

B. 70

C. 80

D. 69

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

45 + 326 + 5179 – 2568 - 7

Câu 8. Tính:

a. 8 + 9 =

b. 13l – 6l =

16 - 9 =

8l + 7l =

Câu 9. Bao gạo to cân nặng 25 kg gạo, bao gạo bé cân nặng 12 kg gạo. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống.

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm

Câu 1: B. 10 ; 20 ; 30 ; 40

Câu 2: D. 89

Câu 3: C. 89 ; 88

Câu 4: A. 20 chiếc

Câu 5: B. 69

Câu 6: C. 80

II. Tự luận

Câu 7:

45 + 32 = 77

6 + 51 = 57

79 – 25 = 54

68 - 7 = 61

Câu 8.

8 + 9 = 1716 - 9 = 7
13l – 6l = 7l8l + 7l = 15l

Câu 9.

Cả hai bao cân nặng số ki-lô-gam gạo là:

25 + 12 = 37 kg

Đáp số: 37kg

Câu 10

9, 12, 15, 18

42, 40, 38, 36

4. Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán sách mới

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 1

1. Viết số:

a. Bốn mươi tám ki-lô-gam:................

b. Năm mươi hai lít:...............

c. Số bé nhất có hai chữ số:.................

d. Số lớn nhất có một chữ số:................

2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:

8 + 5.......9 + 6

10 + 4.........7 + 6

3. Đặt tính rồi tính:

47 + 36                               59 + 7                         68 - 28                            87 – 66

4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác?

Hình a và hình c

☐ Hình a và hình d

☐ Hình a và hình b

5. Số ?

a.

b.

6. Một cửa hàng buổi sáng bán 48 kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Câu 1:

a. Tính nhẩm:

5 + 6 + 8 =

50 + 30 =

14 + 6 + 11 =

7 + 4 + 2 =

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

68 + 6                              78 + 9                       25 + 46                        37 + 24

Câu 2: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:

a. 50 cm = ........... dm

A. 5

B. 10

C. 15

b. 7dm + 8dm = ............dm

A. 78

B. 15

C. 2

c. Số bé nhất có 2 chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 12

d. Số liền trước của 89 là:

A. 88

B. 90

C. 100

Câu 3: Điền dấu >, < , =

47 + 18 ........ 65 + 8

35 + 7 ........16 + 25

Câu 4: Thùng thứ nhất có 16l dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Câu 5: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình sau để được: 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 3

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Số bị trừ là 67, số trừ là 33 thì hiệu sẽ là bao nhiêu?

A. 100

B. 90

C. 34

D. 44

Câu 2: Số hạng thứ nhất là 18, số hạng thứ hai là 29 thì tổng sẽ là bao nhiêu?

A. 47

B. 37

C. 57

D. 56

Câu 3: Kết quả của phép tính 15kg – 10kg + 7 kg là bao nhiêu?

A. 10kg

B. 11kg

C. 12kg

D. 13kg

Câu 4: Kết quả của phép tính 12 + 30 + 58 là bao nhiêu?

A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

II. Tự luận:

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (2đ)

Bài 2: (Tính)

5 + 6 =

7 + 8 =

4 + 8 =

9 + 3 =

6 + 5 =

8 + 7 =

8 + 4 =

3 + 9 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính

15 + 9                             26 +18                8 + 67                         58 + 12

Bài 4: Trong hình bên:

a. Có .... hình tam giác.

b. Có ....hình chữ nhật .

Bài 5: Hoa cân nặng 18 kg. Mai cân nặng hơn 3 kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki lô gam?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

16 + 34                               56 + 36                            65 - 43                            78 – 35

Câu 2: Tính:

7 + 3 + 8 =………

5 + 8 + 6 = ……...

18kg – 10kg + 5kg =…….

6l + 9l + 5l =………

Câu 3: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống

7 + 6.........6 + 7

8 +6 – 10 ........3

8 + 8 ........7 + 8

Câu 4: Bao gạo cân nặng 58 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 23 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

.......………………………………………………………………….

…........………………………………………………………………

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 5

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

1. Số liền trước của 99 là:

A. 89

B. 100

C. 98

D. 97

2. Các số 42,59,38,70 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 59,38,42,70

B. 42,38,59,70

C. 38,42,59,70

D. 70.59,42,38

3. 44kg - 4 kg = ……..kg

A. 42

B. 41

C. 44

D. 40

4. 80 - 30 -20 = ……..

A. 30

B. 40

C. 50

D. 10

5. Con ngỗng nặng 6 kg ,con gà nhẹ hơn con ngỗng 4 kg. Con gà cân nặng……….kg.

A. 10kg

B. 8kg

C. 2kg

D. 12g

6. 1 dm = ..... cm

A. 10

B. 20

C. 30

D. 100

7. 60 cm = ....dm

A. 60

B. 6

C. 7

D. 8

8. 45 + 8 =......

A. 42

B. 43

C. 53

D. 63

II. Phần tự luận:

1. Đặt tính rồi tính:

25 +27                                   36 +49                        55 + 18                      9 + 44

2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

18 +6 … 18 + 8; 23 +7 … 38 – 7

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 28 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

4. Chọn câu trả lời đúng

Hình bên có mấy hình tứ giác?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 5

A. 3 hình tứ giác

B. 2 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022 (Sách mới) có bài tập vận dụng chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Tiếng Việt nâng cao, Toán nâng cao lớp 2.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - Đáp Truy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Đánh giá bài viết
53 51.097
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách KNTT Xem thêm