Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm 04 đề thi, có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm chọn lọc từ những bộ đề chất lượng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập Toán lớp 2 hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 2 tốt nhất. Đồng thời đây cũng là các bài tập Toán 2 để các em ôn lại toàn bộ kiến thức cửa nửa đầu kì 1.

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 1

PHÒNG GD & ĐT ….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Môn: Toán – Khối 2

(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ………………………………………………

Lớp 2………

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

A. 70

B. 81

C. 79

D. 82

Câu 2. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

A. 502

B. 552

C. 25

D. 52

Câu 3. Số tám mươi tư viết là:

A. 48

B. 804

C. 84

D. 448

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 8 + 5 ….15

A. >

B. <

C. =

D. Dấu khác

Câu 5. Lan có 7 cái kẹo, Mai có 8 cái kẹo. Cả hai bạn có …. cái kẹo?

A. 14 cái kẹo

B. 13 cái kẹo

C. 15 kẹo

D. 15 cái kẹo

Câu 6.

Tổng của 31 và 8 là:

A. 38

B. 37

C. 23

D. 39

Hiệu của 48 và 23 là:

A. 24

B. 46

C. 25

D. 20

Câu 7.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99

B. 89

C. 98

D. 90

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10

B. 100

C. 89

D. 90

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 31 + 7

b) 78 - 50

Bài 2. Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 3 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Hình bên có:

a) Có …….. hình chữ nhật.

b) Có ……...hình tam giác.

Toán lớp 2 giữa kì 1

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6:

a, D

b, C

Câu 7:

a, C

b, D

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a, 31 + 7 = 38

b, 78 - 50 = 28

Bài 2.

Tóm tắt:

2A có: 35 học sinh

2B có nhiều hơn 2A 3 học sinh

2B ? học sinh

Bài giải:

Lớp 2B có số học sinh là:

35 + 3 = 38 (học sinh)

Đáp số: 38 học sinh

Bài 3. Hình bên có:

a) Có 1 hình chữ nhật.

b) Có 5 hình tam giác.

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. 1dm = ? cm

A. 1

B. 10

C. 100

D. 50

Câu 2. Kết quả của phép tính 28 + 4 là

A. 24

B. 68

C. 22

D. 32

Câu 3. Số liền sau của 99 là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 4. Cho: 6kg + 13kg = ... kg

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 19

B. 29

C. 18

D. 20

Câu 5. Số lớn nhất có hai chữ số là

A. 90

B. 100

C. 99

D. 89

Câu 6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

A. 4 hình

B. 9 hình

C. 6 hình

D. 5 hình

Câu 7. Tính: 3ℓ + 6ℓ – 4ℓ

A. 13ℓ

B. 14ℓ

C. 5ℓ

D. 4ℓ

Câu 8. Kết quả của phép tính 87 – 22 là

A. 65

B. 56

C. 55

D. 66

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 36

b) 55 + 25

c) 17 + 28

d) 76 - 13

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Toán lớp 2

Câu 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B

Câu 2. D

Câu 3. D

Câu 4. A

Câu 5. C

Câu 6. D

Câu 7. C

Câu 8. A

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Câu 3.

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

78 + 13 = 91 (kg)

Đáp số: 91 kg đường

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Các số tròn chục nhỏ hơn 50 là:

A. 10; 20; 30; 50

B. 10; 20; 30; 40

C. 0; 10; 20; 30

D. 20; 10; 30; 50

Câu 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

90; ……..; ……..; 87 là:

A. 91; 92

B. 88; 89

C. 89; 88

D. 98; 97

Câu 3. Hình vẽ bên có:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 4. 90 cm = ….. dm. Số thích hợp viết vào chỗ …… là:

A. 10

B. 90

C. 80

D. 9

Câu 5. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

A. 20 chiếc

B. 96 chiếc

C. 30 chiếc

D. 26 chiếc

Câu 6. 40 cm …… 40 dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. >

B. <

C. =

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

8 + 78

99 - 57

28 - 17

49 + 26

Câu 2. Tính:

90 kg - 30 kg + 26 kg

67 cm + 15 cm

Câu 3. Tìm Y:

54 + Y = 79

Y + 27 = 59

Câu 4. Thùng thứ nhất chứa 35 lít dầu. Thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít dầu?

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. D

Câu 5. A

Câu 6. B

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Câu 2.

90 kg - 30 kg + 26 kg = 60kg + 26kg = 88kg

67cm + 15cm = 82cm

Câu 3. Tìm Y:

Y = 25

Y = 32

Câu 4.

Bài giải

Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

35 + 15 = 50 (lít)

Đáp số: 50 lít dầu

Câu 5.

a) 18

b) 38

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số bé nhất có hai chữ số là:

A. 01

B. 10

C. 11

D. 9

Câu 2. Số liền sau của 79 là:

A. 69

B. 78

C. 80

D. 70

Câu 3. Kết quả của phép tính 6 + 29 là:

A. 25

B. 35

C. 45

D. 40

Câu 4. Hình vẽ dưới đây có:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2

A. 2 hình chữ nhật

B. 3 hình chữ nhật

C. 4 hình chữ nhật

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

52 + 34

76 + 9

68 + 32

57 – 43

Câu 6. Tính:

14kg + 3kg - 5kg

24kg - 9kg + 3kg

Câu 7. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

36 + 7 ... 36 + 8

35 + 6 ... 51

Câu 8. Tổ Một nhặt được 39 kg giấy vụn. Tổ Hai nhặt được ít hơn tổ Một 15 kg. Hỏi tổ Hai nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?

Câu 9. Viết tất cả các số hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 5.

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. B

Câu 4. B

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 6.

14kg + 3kg - 5kg = 17kg – 5kg = 12kg

24kg - 9kg + 3kg = 15kg + 3kg = 18kg

Câu 7.

36 + 7 < 36 + 8

35 + 6 < 51

Câu 8.

Bài giải

Tổ Hai nhặt được số ki-lô-gam giấy vụn là:

39 – 15 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg giấy vụn

Câu 9.

Có: 5 = 5 + 0 = 4 + 1 = 3 + 2

Các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 5 là: 50; 41; 14; 32; 23

Ngoài Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2. Hi vọng, với Đề thi giữa kì 1 lớp 2 có đáp án này sẽ giúp các em có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, đồng thời giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đề thi và giảng dạy trên lớp thật hiệu quả.

Xem thêm:

Bên cạnh đó, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh năm 2021 - 2022 trọn bộ 03 sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh Diều, Chân trời sáng tạo có đáp án chi tiết cho từng đề để các bạn học sinh củng cố lại toàn bộ kiến thức chương trình mới.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - Đáp Truy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Đánh giá bài viết
160 164.536
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm